Det vi bygger idag ska hålla för generationer

Det människor behöver idag bygger vi här och nu. Men vi gör det med omtanke om kommande generationer. Oavsett vad vi bygger är det långsiktiga perspektivet alltid med från start.

Så utvecklar vi goda, sunda och prisvärda bostäder och lokaler som håller för framtidens utmaningar.

Vi bygger en stad som inspirerar

Stångåstaden ska vara en förebild inom samhällsbyggnad och stadsutveckling. Därför utmanar vi i hur vi tänker, hur vi bygger och hur vi bor. 

Vi vill bygga en klimatsmart stad, som inspirerar långt utanför Linköping.

Vi skapar stadsdelar och testbäddar där forskare, företagare och andra fritänkare kan ta samhällsbyggande till nya nivåer. Energieffektivisering, smarta system och resursdelning är början, men tillsammans med Linköpingsborna bygger vi en klimatsmart stad där en långsiktig livsstil och hållbar tillväxt går hand i hand. Och som inspirerar långt bortom Linköpings gränser.

”Vi vill vara med och driva bransch-utveckling”

Fredrik Törnqvist, vd

En hållbar förebild

Stångåstaden är Linköpings största fastighetsägare och en av landets ledande bostadsaktörer. Med det kommer ett stort ansvar och goda möjligheter att påverka andra. Det ställer höga krav på oss att alltid vara en hållbar förebild. Miljömässigt, ekonomiskt och socialt. 

Varje år beskriver vi vårt hållbarhetsarbete i en Hållbarhetsredovisning, där vi redovisar arbetet enligt GRI (Global Reporting Initiatives) Standards. Läs vår hållbarhetsredovisning här.

Läs mer om Ebbepark – en smart, modig och omtänksam stadsdel.


800

bostäder är under uppbyggnad i
Ebbepark.

56%

av fastighetselen är vår egenproducerade vind-el.

14,5

GWh el från vindkraft levererades 2021 av Bixia Gryningsvind som Stångåstaden är
delägare i.

Miljö, klimat och energi

Vi arbetar både förebyggande och systematiskt med miljöfrågor, med fokus på energi och klimat, byggnation och material, avfall samt inomhusmiljö.

Exempel på vårt arbete för miljö, klimat och energi:

 • Miljökrav på entreprenörer
 • 25/25-målet
 • Hot Remote
 • Laddstrategi för elbilar
 • Klimatsmart byggande
 • Satsar på vind- och solkraft

Vi är sedan 2005 miljöcertifierade enligt ISO 14001, och ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer, och följer upp kraven med revisioner.

Vi har miljömål och handlingsplaner inom flera områden:

 • Energi och klimat
 • Byggnation och material 
 • Avfall 
 • Inomhusmiljö

Vårt mål kring energibesparing har vi valt att kalla 25/25-målet, vilket innebär att vi ska minska mängden köpt energi per kvadratmeter med 25 procent till 2025, med 2011 som utgångspunkt. Vi ligger än så länge i fas med tidsplanen, och under 2021 nådde vi målet med 1,8 procents marginal. Samtidigt blir det tuffare att hålla samma takt i den fortsatta minskningen. Från att främst ha effektiviserat rena energiprojekt, kommer det framåt att främst handla om drift- och beteendeförändringar.

Tidigare har vi styrt värmen i lägenheterna utifrån utomhustemperaturen. Nu har vi installerat ett trådlöst mätsystem med temperaturgivare i tusentals lägenheter, och vi fortsätter med fler installationer för varje år. Genom att styra efter både inom- och utomhustemperatur kan vi få en jämnare inomhustemperatur och en mer energieffektiv uppvärmning.

Vi har fortsatt vårt projekt Hot Remote tillsammans med Tekniska Verken. Eftersom många duschar varmt samtidigt på morgonen blir det en effekttopp som ger en högre belastning på värmenätet. Därför testar vi att dra ner värmen i några fastigheter under en kort stund. Det gör ingen skillnad för hyresgästen, men gör att vår klimatpåverkan minskar. Besparingen sker både hos Stångåstaden och i Linköpings totala värmenät. 

Hot Remote är ett pilotprojekt som berör cirka 10 fastigheter. När vi har samlat tillräckligt underlag ska det analyseras och utvärderas. 

Fler och fler skaffar elbil, och det är viktigt för oss att se till att det finns laddmöjligheter. Vi har därför tagit fram en laddstrategi för koncernen. 

Under 2021 har vi byggt tre laddkluster där det går att hyra en parkeringsplats. Vi har också fortsatt vår satsning på enskilda laddare vid redan befintliga parkeringar. Än så länge ser vi dock att efterfrågan på laddstationer varit låg.

Eftersom bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, är det avgörande att vi har höga ambitioner både när det gäller byggande och förvaltning. Sedan 2020 testar vi i Ebbepark en modell för minskad klimatpåverkan vid nyproduktion, där vi kartlägger vilka delar och vilket material i byggprocessen som har störst påverkan på klimatet. Lärdomarna från testerna har gjort att vi kunnat förfina modellen. Konkret har det lett till att vi under 2021 testat klimatförbättrad betong. Vid vår senaste upphandling av ett nyproduktionsprojekt valde vi att ställa krav på att entreprenören skulle ange minst åtta förslag på förbättringar, varav minst två avser hur olika arbetssätt kan optimeras. Modellen har tagits emot mycket positivt av våra entreprenörer.

Vårt mål är att all vår fastighetsel ska komma från egenproducerad vindkraftsel år 2025. 2021 motsvarade vår egenproducerade vind-el 56 procent av fastighetselen, genom att vi är delägare i Bixia Gryningsvind. Vi ser över möjligheten att köpa fler vindkraftverk.

Under 2021 har vi också gjort en översikt över vilka tak i vårt bestånd som är lämpliga för solcellsanläggningar.

För att möta konsekvenserna av klimatförändringarna, både nu och i framtiden, arbetar vi för att ta fram en strategi för klimatanpassningar. Under 2021 har vi fokuserat på att slutföra besiktningar av de fastigheter vi har identifierat som mest sårbara. Sårbarhetsanalyserna kommer, tillsammans med besiktningarna, ligga till grund för hur vi skapar beredskap inför ökade nederbördsmängder och högre temperaturer.


86%

ombyggnations-projekt tillämpade återbruk.

7

byggnader har blivit certifierade enligt Miljöbyggnad silver sedan 2017.

25%

minskad mängd köpt energi är målet till 2025. Än så länge har vi minskat 18% så vi ligger i fas.

Renoveringar och underhåll

Stångåstaden äger och förvaltar ungefär 18 500 bostäder i Linköping och varje år upprustar och förnyar vi mellan 300–500 av dem, till ett totalt värde av en halv miljard om året. Vi gör det för att hålla våra bostäder i bra skick och kunna erbjuda våra hyresgäster attraktiva hem. Vi gör det också för att bidra till att Linköping även fortsatt ska vara en bra och trygg stad att leva och bo i. Det innebär bland annat att det människor behöver idag, utvecklar vi med omtanke för kommande generationer.

Oavsett vad vi bygger eller renoverar är det hållbara tänket och det långsiktiga perspektivet alltid med från start. Det är så vi utvecklar goda, sunda och prisvärda bostäder och lokaler som håller för framtidens utmaningar.

Att ha ett långsiktigt hållbart perspektiv på det vi gör innebär att vår förvaltning blir enklare och mer effektiv på kort sikt. Det är bra för våra kunder, smart för oss fastighetsägare och värdefullt för många kommande generationer.

Oavsett vad vi bygger eller renoverar är det hållbara tänket och det långsiktiga perspektivet alltid med från start. Det är så vi utvecklar goda, sunda och prisvärda bostäder och lokaler som håller för framtidens utmaningar.

Siffror för 2021:

 • 310 ombyggda lägenheter
 • 707 000 000 lades på ombyggnation och underhåll 2021


707 Mkr

lades på ombyggnation och underhåll 2021, vilket motsvarar 45% av vår omsättning.

Klicka för att förstora


310

ombyggda
lägenheter 2021.

Vi bygger det andra pratar om

Vi vill inte bara prata om att det behövs fler bostäder. Vi vill bygga dem. Därför utvecklar vi nya bostäder, kvarter och hela stadsdelar runt om i vår stad. Hem som människor behöver här och nu. Samtidigt, runt hörnet, lägger vi grunden för framtidens sätt att leva och bo.

Vi vill tänka och göra annorlunda, och ta ansvar för stadens tillväxt genom att bygga nya hem på nya sätt.

Nyproduktion

Linköping växer, och det är stor efterfrågan på bostäder. Därför har vi höga ambitioner när det gäller vår nyproduktion.

Lägenheter färdigställda under 2021:

 • 227 hyresrätter
 • 55 bostadsrätter

Vi har ett tydligt uppdrag att hålla en hög byggtakt, och ambitionen är att bygga i snitt 400 lägenheter per år. 

Hela Linköpings kommun har som mål att i snitt bygga minst 1 050 lägenheter per år för att matcha befolkningstillväxten.

Vi satte spaden i marken för två nyproduktionsprojekt, med sammanlagt 216 hyresrätter i Dynamiken och Labbet i Ebbepark.

Samtidigt pågår flera byggen runt om i staden. 237 hyresrätter och 133 bostadsrätter är under produktion i Norrskenet, Lugnet i Ebbepark och i Bärstadskogen i Ekängen.

Sommaren 2020 uppstod en omfattande brand i Skattegården 101-106 i Skäggetorp. I december konstaterades att fastigheten inte gick att rädda. Nu pågår rivning av det brandskadade huset. Samtidigt har en ersättningsbyggnad upphandlats, där målet är att börja bygga under våren 2022. De hyresgäster som drabbats av branden har fått nya kontrakt i Stångåstaden. 

Stångåstaden fortsätter att satsa på kombohus – nyckelfärdiga hus med yteffektiva lägenheter till lägre produktionskostnad, cirka 25 procent lägre än annan nyproduktion. Under hösten 2021 tecknade vi avtal med Unibep om att bygga 46 nya lägenheter i Skattegården. Unibep är ett av tre företag som är upphandlade av Sveriges Allmännytta för den senaste versionen av Kombohus. Planen är att byggnationen av det nya Kombohuset startar i maj 2022 och inflyttning beräknas kunna ske under andra kvartalet 2023. Det nya bostadshuset är ett prefabricerat hus i trä med tre våningar.

Vi bygger även fler Kombohus, 38 radhus i Bärstadskogen i Ekängen är inflyttningsklara i början av 2022. Husen är från Götenehus och färdigupphandlade bostäder med bra standard och energiprestanda.

I vårt detaljplanearbete med Linköpings kommun jobbar vi för att möjliggöra fler kombohus.

Under 2021 färdigställde vi 282 lägenheter. 

Hyresrätter:

 • 85 i Isskrapan – studentlägenheter i Lambohov
 • 52 i Lugnet, Ebbepark – två etapper klara
 • 64 i Eddan – mitt i centrala Linköping
 • 26 lägenheter tillkom vid ombyggnationer

Bostadsrätter:

 • 55 i Lugnet, Ebbepark

Framtida byggen

Aldrig har vi byggt så mycket som de senaste åren. Och det är ändå bara början! En rad spännande projekt är planerade för framtiden. Våra bostäder, kvarter och områden ska vara optimalt planerade för en smidig och smart vardag. Ju fler som har möjlighet och utrymme för att leva ett rikt liv, desto bättre för alla i vår stad och för vår gemensamma framtid.

Våra största framtidsprojekt:

 • Gottfridsberg/Åbylund – cirka 230 lägenheter
 • Djurgården – cirka 200 lägenheter
 • Västra Berga – cirka 200 lägenheter

Planerade byggen

 • Ebbepark, Dynamiken – ca 170 lägenheter
 • Ebbepark, Labbet – ca 140 lägenheter 
 • Folkungavallen – 65 lägenheter
 • Folkungavallen – 113 studentlägenheter
 • Ryd – ca 200 studentlägenheter  
 • Djurgårdsgatan – ca 80 lägenheter
 • Flamman – ca 150 studentlägenheter
 • Djurgården – ca 200 lägenheter
 • Gottfridsberg/Åbylund – ca 230 lägenheter
 • Västra Berga – ca 200 lägenheter
 • Skäggetorp – ca 70 lägenheter
 • Djurgårdsgatan/Trumslagaregatan – ca 100 lägenheter
 • Backaberg – ca 30 studentlägenheter
 • Gottfridsberg – ca 35 lägenheter