Stångåstadens
Hållbarhets­redovisning 2021
Innehåll
Vd-ordet

Vd-ordet

Som bostadsbolag har vi ett ansvar att utveckla Linköping i en hållbar riktning och skapa långsiktigt goda förutsättningar för alla Linköpingsbor. För oss handlar det om mycket mer än att bara bygga bostäder. Det vill vi visa genom vår vision ”Ett steg före”, som präglar allt vi gör inom Stångåstaden. Här kan du läsa en kort sammanfattning av hur visionen har styrt vårt arbete under 2021.

Som vd är jag glad och stolt över vårt välutvecklade hållbarhetsarbete. Vi har en tydlig systematik där hållbarhetsfrågan är inbäddad i våra affärsmål och där vi kontinuerligt följer upp och ökar våra målsättningar. För att förverkliga våra ambitioner bedriver vi flera samarbeten med lokala partners och branschaktörer, inte minst vårt spännande innovationsprojekt och nya stadsdel Ebbepark som just nu växer fram mitt emellan Linköpings Universitet och City. Här ligger vi verkligen ett steg före och bygger framtidens hållbara stadsdelslösningar med fokus på delningsekonomi, gemenskap och företagande.

Under 2021 har vi skapat ännu bättre ekonomiska förutsättningar för att fortsätta utveckla verksamheten genom en försäljning av över cirka 1 100 lägenheter till Heimstaden om 2,5 miljarder. Försäljningen ger oss möjlighet att fortsätta hålla en hög investeringstakt för såväl nyproduktion som underhåll och förvaltning av befintliga fastigheter, samt att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete. Under året har vi bland annat kartlagt våra egna strategiska mål mot de Globala Målen och därigenom fått en ännu tydligare översikt över var vi har störst befintlig och möjlig påverkan på omvärlden.

Trots många framsteg har det senaste året samtidigt präglats av flera samhällsmässiga utmaningar. Otrygghet och segregation har blivit allt viktigare fokusområden för oss, inte minst med tanke på flera skjutningar som ägt rum i Linköping under 2021. Vi har ett välutvecklat förebyggande trygghetsarbete och vi arbetar med extra insatser och stadsdelsutveckling i våra svagare områden. Även här satsar vi mycket på breda samverkansprojekt tillsammans med andra aktörer i syfte att motverka segregation, utanförskap och kriminalitet.

Coronapandemin har fortsatt påverka oss under året. I vår verksamhet har vi fortsatt att tillämpa de digitala arbetssätt som introducerades under 2020. I samhället i stort har det inneburit ett fortsatt svårt ekonomiskt läge, där olika branscher påverkats olika hårt. Efterfrågan på material som trä har ökat kraftigt. Därtill har transportsektorn stått inför ett flertal problem, tillsammans har detta lett till en global prisökning av material. Vi upplever därför fortfarande en överhettad marknad gällande byggpriser där vi aktivt jobbar, såväl lokalt som nationellt, för att skapa förutsättningar för en mer ekonomiskt hållbar branschutveckling.

Slutligen påverkas vi som bostadsbolag i allra högsta grad av den pågående cement-krisen. Trots att den innebär utmaningar för vår verksamhet, ser vi att den bidrar till vilja att öka ambitionen för innovationsutveckling. Vi har även under året infört en ny strategi för våra renoveringar där vi fokuserar på variation och flexibla val för våra hyresgäster – vilket både är bra för plånboken och klimatet. Sist men inte minst planerar vi för att investera ännu mer i vind och solel; allt för att minimera vår klimat- och energipåverkan, kunna föregå med gott exempel och fortsätta att ligga i framkant. Ett steg före.


Fredrik Törnqvist

Vd, Stångåstaden

Om Stångåstaden

Om Stångåstaden

AB Stångåstaden äger och förvaltar 17 880 lägenheter och är därmed regionens största hyresvärd. Av dessa lägenheter är 4 130 studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ett trettiotal bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Kulturfastigheter i Linköping AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till nyproduktion. Dessutom finns cirka 400 lokaler i vårt fastighetsbestånd.

Affärsidé

Stångåstaden erbjuder ett varierat och attraktivt utbud av bostäder i olika prisklasser, där stor valfrihet och god service bidrar till långsiktiga kundrelationer. På ett aktivt sätt utvecklar vi fastigheter och stadsdelar i syfte att främja Linköpings utveckling.

Ägardirektiv

AB Stångåstaden ägs av Linköpings Stadshus som i sin tur ägs av Linköpings kommun. Ägardirektiven är en övergripande vägledning för hur Stångåstadens ägare vill att bolagets arbete ska bedrivas och vilka syften som ska uppnås. Enligt ägardirektiven ska Stångåstaden verka för att Linköping ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo och driva näringsverksamhet i. Detta genom att erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder samt kommersiella lokaler i kommunens större bostadsområden och tätorter. Våra ägare lyfter även fram trygghet och social hållbarhet, miljöpåverkan och koldioxidneutralitet samt bostadsbyggande och affärsmässighet som grundpelare i uppdraget.

Företagsfakta Enhet 2019 2020 2021
Fastighetsbestånd Antal lägenheter ​ 18 548 18 779​ 17 880
Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök * 1 rum och kök​ 1 781 1 847​ 1 742
2 rum och kök​ 5 461 5 463 5 197
3 rum och kök​ 4 518 4 560 4 315
4 rum och kök 2 175 2 208 2 049
>5 rum och kök 431 440 412
Fastighetsbestånd uppdelat på affärsområde Lägenheter exkl. Studentlägenheter 14 366 14 518 13 715
Studentlägenheter 4 214 4 226 4 130
Genomsnittlig hyra kr/kvm (Avser endast Moderbolaget) 1 138 1 180 1 248
Företagets omsättning Mkr 1 522 1 635 1 572
Företagets anställda 184 190 191

Vår vision, strategiska målområden och våra värderingar

Vår affärsverksamhet bygger på en helhetssyn där en stark vision utgör kärnan. Koncernen har en vision som antagits av styrelsen – Ett steg före. Den beskriver vad vi ska uträtta till år 2025 och konkretiserar vår framtidsvision för Linköping, kunderna, medarbetarna och en hållbar framtid. Vår vision innebär att vi ska vara ett företag som ligger i framkant och driver utvecklingen i branschen med hållbarhet integrerat i hela verksamheten. För att vår vision och våra mål ska uppnås krävs särskilt fokus inom ett antal prioriterade områden. Bolaget har därför satt upp ett antal Strategiska målområden med beskrivningar över vad vi vill ha åstadkommit på fem till tio års sikt. De Strategiska målområdena för de kommande åren är Kund, Fastighet, Ekonomi, Medarbetare och Hållbarhet. Våra värderingar, Trygga, Professionella och Aktiva, talar om hur vi ska agera för att nå vår vision. Tryggheten är grunden till vårt professionella agerande och vårt aktiva förhållningssätt är det som tar oss framåt.

Styrning

Koncernen styrs genom moderbolagets styrelse och koncernledning, samt genom styrelser i Studentbostäder i Linköping AB och i Kulturfastigheter i Linköping AB. Koncernledningen leds av AB Stångåstadens vd och består av följande: VD, Förvaltningschef, Fastighetschef, vd för Studentbostäder, vd för Kulturfastigheter och Chef Lokaler, Chef Affärsstöd och HR samt Marknads- och kommunikationschef. Inom koncernen, under enhet Affärsstöd, finns en avdelning med övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet. Det operativa ansvaret för kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbetet ligger hos linjecheferna. Den hållbarhetspolicy vi tog fram 2017, och som godkänts av styrelsen, ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete. Vi har även undertecknat en gemensam uppförandekod för europeiska bostadsbolag som bygger på ekonomiskt ansvar och hållbarhet, lokal social hållbarhet, god verksamhetsstyrning, god relation med intressenter samt ansvarsfull arbetsmiljö.

Agenda 2030 är ett viktigt och användbart ramverk som vi alltmer förhåller oss till för att tydliggöra vår verksamhets positiva och negativa påverkan på omvärlden. Under 2021 har vi fortsatt vårt arbete med Agenda 2030 och gjort en kartläggning över hur målen kopplar till vår verksamhet och hur målen ska vägleda vår verksamhet framåt.

I figuren här nedanför redovisas de 36 delmål som är mest relevanta för oss på Stångåstaden att arbeta med. Dessa har valts ut baserat på flera styrande parametrar däribland vårt ägardirektiv, vår väsentlighetsanalys och våra betydande miljöaspekter. Det här är ett arbete som har och kommer fortsätta involvera hela verksamheten, från styrelsen och ledningsgrupp till den enskilda medarbetaren. 

Under 2022 kommer en prioritering av delmålen göras för att tydligare peka ut riktningen för vårt hållbarhetsarbete framöver. Vi kommer även att genomföra en informationskampanj riktad mot våra medarbetare, 17 veckor med de globala målen som tema, och implementera Agenda 2030 i våra affärsplaner för 2023.

Om hållbarhetsredovisningen

Stångåstadens första Hållbarhetsredovisning togs fram 2009. Fram till 2018 redovisade vi enligt en standard framtagen inom Eurhonet, EURO-GR, men från och med 2019 redovisar vi enligt GRI (Global Reporting Intitiatives) Standards, kärnnivå. För våra väsentliga frågor har vi valt ut ett antal GRI-upplysningar med högst relevans för vår verksamhet, men även inkluderat egna nyckeltal. Redovisningen är upprättad i enlighet med ÅRL 6 kap 11§. De enheter som ingår i hållbarhetsredovisningen är moderbolaget AB Stångåstaden samt dotterbolagen Studentbostäder i Linköping AB, Kulturfastigheter i Linköping AB samt TGS Fastigheter nr 3 AB som innehåller Stångåstadens huvudkontor. AB Stångåstadens hållbarhetsredovisning för 2021 avges av styrelsen.

Så skapar Stångåstaden värde

Vårt uppdrag är att utveckla Linköping och göra staden ännu bättre att leva och bo i. Nu och i framtiden. I arbetet med att fullfölja vårt uppdrag påverkar vi vår omvärld i olika delar av vår värdekedja. Att nyttja våra resurser effektivt, bedriva vår verksamhet ansvarsfullt och erbjuda våra kunder en möjlighet till en hållbar vardag är grundläggande. Vi har ett ansvar att använda vårt inflytande för att säkerställa en hållbar värdekedja och därigenom skapa mer värde för våra intressenter. Detta illustreras i nedanstående bild.

Vår verksamhet utgår från vår vision Ett steg före. För att uppnå fokus har vi identifierat fem strategiska målområden som ska genomsyra vår verksamhet. Vi har kopplat målbilder för vad vi vill ha åstadkommit på fem till tio års sikt till respektive strategiskt målområde vilka beskrivs nedan.

Målbild (5–10 års sikt) inom strategiskt målområde:

Vi ska vara bäst på service och förvaltning bland större bostadsbolag och även hålla hög klass i jämförelse med andra branscher. Vi ska vara nära våra kunder, erbjuda attraktiva boendemiljöer och utveckla verksamheten i samverkan för att fånga upp kundernas behov, bedriva branschutveckling och skapa en meningsfull samvaro för våra kunder. Stångåstaden har genomfört en digital transformation vilket skapat värde för våra kunder och bidragit till att effektivisera verksamheten.

Tillgången på bostäder ska följa efterfrågan och därmed möjliggöra att kommunen växer. Bostadsmarknaden i Linköping är i balans. Ombyggnationer och renoveringar matchar kundernas (boende och lokaler) varierade efterfrågan om standard, flexibilitet och betalningsförmåga på ett sätt som långsiktigt stärker attraktivitet, miljöprestanda och säkerställer våra fastighetsvärden. Vi har utvecklat våra bostadsområden tillsammans med våra kunder utifrån ett hållbart (miljömässigt, ekonomiskt och socialt) och långsiktigt perspektiv.

Vi har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar och vi har genomfört investeringar som är långsiktigt hållbara och lönsamma. Vi följer affärsmässiga principer och agerar ansvarsfullt i vår bransch. Vår verksamhet genomsyras av affärsmässighet vilket innebär att vi arbetar hållbart med god lönsamhet samt ser till helheten och arbetar smart och effektivt i hela verksamheten. 

Vår organisation ska vara rustad för att möta snabba förändringar i omvärlden för att bibehålla och utveckla attraktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet. Som grund behöver vi ha väl fungerande processer, roller, arbetssätt, teamarbete, ledarskap och agera affärsmässigt. För att säkerställa våra kompetensbehov ska vi arbeta för att attrahera och rekrytera motiverade och engagerade medarbetare med relevant kompetens, samtidigt som vi ska bibehålla och utveckla befintliga medarbetare. Stångåstadens organisation och ledning präglas av mångfald i alla led. Organisationen är värderingsstyrd och vår gemensamma värdegrund är grunden till hur vi agerar internt och externt i vår vardag. Vi har stärkt vårt varumärke och vår arbetsgivarposition i regionen.

Stångåstaden lever efter principen att vi har ett stort ansvar för utvecklingen av ett hållbart samhälle och att vi ska vara ett föredöme bland andra bostadsbolag i Europa. Vi arbetar utifrån Agenda 2030. Stångåstaden arbetar för ett hållbart samhälle som förutsätter långsiktighet och bygger på en helhetssyn där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter är beroende av varandra och avgörande för resultatet. Vi använder våra resurser effektivt och ansvarsfullt med hänsyn till dagens och framtida generationers behov.

Omvärldstrender

Omvärldstrender

Så håller vi koll på vår omvärld

För att ligga ett steg före behöver vi regelbundet göra en omvärldsbevakning. Det innebär både en kartläggning av vad som händer i fastighetsbranschen, och i samhället i stort. Det senaste decenniet har inneburit enorma förändringar gällande hur vi och många andra aktörer ser på hållbarhetsfrågan. Att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet är idag kritiskt för att driva på för en positiv samhällsutveckling. Ett progressivt hållbarhetsarbete stärker dessutom vår trovärdighet mot våra intressenter, vårt arbetsgivarvarumärke, och affären i stort. Några av de omvärldstrender som vi identifierat som extra viktiga och som vi ständigt bevakar och måste förhålla oss till, beskriver vi närmare nedan.

Exponentiell klimatomställning

Klimatfrågan kräver ett snabbt och effektivt agerande, där näringslivet och fastighetsbranschenBygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. har en oerhört viktig roll. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta sker samtidigt som Sverige växer. År 2030 är vi 11 miljoner invånare i Sverige. Det innebär ett behov av hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. För att inte detta behov av ökat byggande ska ske på bekostnad av ökade klimatutsläpp är det viktigt att vi arbetar brett med såväl tekniska lösningar som hållbara affärsmodeller, beteenden och värderingar. Allt för att skapa en exponentiell klimatomställning. Redan idag arbetar Stångåstaden för ett koldioxidneutralt Linköping genom bland annat förnyelsebar energi och miljöcertifieringar i våra byggprojekt. Nu vill vi öka takten ytterligare. År 2030 behöver de globala utsläppen vara hälften så stora som idag. För att nå dit krävs det att vi fortsätter tänka nytt, tänka om och experimentera. Vår testbädd Ebbepark är ett exempel på detta, där vi bygger en helt ny hållbar stadsdel för framtiden Läs mer under avsnittet om Ebbepark.. Vår ambition är att de kommande åren växla upp vår förändringstakt ytterligare, framför allt gällande byggfasen.

Digitalisering

Idag går allt snabbt. Kommunikation, produktion och affärsutveckling – allt har vridits upp i vår digitala värld. Digitaliseringen har ritat om hela kartan; för fastighetsbranschen, näringslivet och samhället i stort. Dessutom har hela arbetslivet genomgått en enorm digital transformation de senaste åren. Det är en spännande utveckling som innebär stora möjligheter till innovation och nytänkande, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. På Stångåstaden arbetar vi aktivt med att ställa om verksamheten digitalt för att kunna erbjuda en ännu bättre fastighetsförvaltning, utföra en effektivare administration samt vara en attraktiv arbetsgivare med en digital, modern profil. Vi kommer de närmsta åren jobba ännu mer med digitalisering för att skapa smarta hus och boenden som främjar hållbara beteenden.

Byggkostnadsutveckling

De senaste åren har en olycklig trend varit en överhettad marknad med ökande byggpriser. Efterfrågan på material som trä har även ökat kraftigt. Därtill har transportsektorn stått inför ett flertal problem, tillsammans har detta lett till en global prisökning på material. Som en konsekvens av de ökade byggpriserna ser vi allt fler initiativ som syftar till att bygga mer industriellt och standardiserat. På samma gång börjar nu byggbranschen, som tidigare har varit väldigt rationell, röra sig mot att bli mer individanpassad och flexibel. Vi ser ett fortsatt behov av en jämn byggtakt, men med större variation och individuella lösningar anpassade efter kundernas behov. Här kan standardiserat byggande med flexibla tillvalslösningar bli en alltmer tilltagande trend under de kommande åren. För att komma ännu längre behövs dock mer än enbart marknadsmekanismer och tekniskt kunnande. Här krävs bostadspolitiska reformer för att skapa incitament för ekonomiskt och miljömässigt hållbart byggande.

Långsiktigt hållbar ekonomi

En långsiktigt hållbar ekonomi inkluderar såväl sunda finanser som lönsamma, hållbara investeringar. Vi ser en stark trend mot hur hållbar affärsutveckling kan användas som drivkraft för innovation, försäljning och ökad soliditet. Såväl nationell som EU-lagstiftning vittnar om ett allt tydligare ramverk avseende en långsiktigt hållbar ekonomi. I taxonomin beskrivs bland annat hur renoveringsgraden i Europa behöver öka och att nya byggnader måste säkerställa att klimatpåverkan minimeras under byggnadens livscykel. EU-taxonomin är i grunden ett bra initiativ som driver på en hållbar utveckling av fastighetsbranschen och samhället i stort, även om det kortsiktigt innebär stora förändringar för oss som bolag. Vi följer utvecklingen inom området och förbereder vår verksamhet för kommande nödvändiga förändringar.

Otrygghet och segregation

De senaste åren har otrygghet och segregation växt i samhället. Ett resultat av den här samhällsutvecklingen är gängkriminalitet, där Linköping under 2021 har drabbats av flera skjutningar. Det är en allvarlig utveckling som självklart skapar en oro bland våra hyresgäster och i staden. Stångåstaden har ett uppdrag att göra Linköping till en bättre stad att bo, leva och verka i och här har trygghetsfrågorna en stor plats. För att öka tryggheten och arbeta brottsförebyggande krävs gemensamma insatser från många olika instanser i samhället. Därför arbetar vi tillsammans med polis och andra aktörer i Linköping efter modellen EST, Effektiv samordning för trygghet. Vi bedriver även flera stadsdelsutvecklingsprojekt i socioekonomiskt svagare områden.

Coronapandemin

Coronapandemin har påverkat vår verksamhet på många sätt under de senaste två åren. Internt har vi, som så många andra, ställt om till ett digitalt arbetssätt, vilket har inneburit en del organisatoriska utmaningarLäs mer om hur vi har ställt om vår verksamhet till digitala arbetssätt i vår hållbarhetsredovisning 2020. Vi har också varit tvungna att ställa in fysiska inomhusaktiviteter för våra hyresgäster. Samtidigt har många spenderat mycket tid hemma, vilket innebär en ökad risk för slitage och att fler uppmärksammar små defekter, många har varit måna om att få reparationer och underhåll gjorda extra snabbt. Inom förvaltningen har vi därför arbetat hårt för att möta våra boendes ökade efterfrågan. Däremot ser vi att den tidigare ökningen av hushållsavfall i början av coronapandemin har återgått till normalnivåer under året. En annan effekt av coronapandemin är att handelsmönstret har ändrats mycket på kort tid. Även om vi såg denna utveckling innan pandemin har pandemin skyndat på utvecklingen. Omställningen till mer e-handel kommer sannolikt ha en bestående effekt, vilket kan påverka hur vi hanterar innehavet av kommersiella lokaler framöver.

För en hållbar framtid

För en hållbar framtid

Vi vill ligga Ett steg före.

Vår vision – Ett steg före – speglar en hållbar framtid och var vi vill vara år 2025: I många år har hållbarhet genomsyrat allt vi gör och år 2025 är Stångåstaden ett föredöme bland bostadsbolag i Europa. Vårt egenutvecklade program för effektivitet och ständiga förbättringar ligger till grund för hållbarhetsarbetet och vi bjuder in kunder och intressenter i alla stadsdelar att delta aktivt på olika sätt. Tillsammans hjälps vi åt att tänka och agera klimatsmart, och med gemensamma krafter skapar vi trygghet i våra bostadsområden så att alla människor, oavsett generation eller kultur, kan känna sig välkomna hem. Stångåstaden står för utveckling, långsiktighet och hållbarhet. Nu och i framtiden.

Ett starkt varumärke har alltid varit viktigt, men att bygga ett hållbart varumärke är idag helt avgörande för ett företags framgång och överlevnad. Vi ser att konsumenter gör fler medvetna val och ställer allt högre hållbarhetskrav, för att möta detta behöver ett varumärke ha ett genuint syfte och tydligt kommunicera sitt samhällsnyttiga bidrag oavsett bransch. I dialogen med våra kunder vill vi vara ärliga och transparenta, och dessutom alltid försöka ha något som sticker ut på marknaden, som visar att vi ligger i framkant och som samtidigt kan stärka vårt varumärke.

Tillsammans kommer vi längre

Ett progressivt hållbarhetsarbete kräver samarbete, såväl internt som externt. Genom att utbyta kunskap och erfarenhet kan vi snabba på den hållbara omställningen av hela fastighetsbranschen. Samarbete är även en stark komponent i genomförandet av Agenda 2030. Därför samverkar Stångåstaden i flera hållbarhetssammanhang, bland annat i European Housing Network – Eurhonet – ett nätverk bestående av cirka 40 allmännyttiga bostadsbolag från Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Danmark och Storbritannien. Nätverket syftar till att kartlägga goda exempel inom fastighetsbranschen, och lära av varandra. Under 2021 har vår vd Fredrik Törnqvist dessutom tillträtt som ordförande för Eurhonet. Vi är även en självklar medlem i branschorganisationerna Sveriges Allmännytta och Studentbostadsföretagen. Därtill är vi medlemmar i Östergötlands Miljönätverk.

Forskning och innovation är centrala aspekter för att vi ska kunna ligga ett steg före. Stångåstaden deltar i ett antal forskningsprojekt inom hållbarhetsområdet, bland annat med Linköpings Universitet och andra samarbetspartners. Ett exempel är initiativet Hållbar region, vilket syftar till att driva utvecklingen mot en hållbar och resurseffektiv region. Projektet drivs i samarbete med Linköpings Universitet, Tekniska Verken, Lejonfastigheter och Akademiska Hus. Vi medverkar även i Allmännyttans Klimatinitiativ samt Linköpingsinitiativet vilka syftar till att minska klimatpåverkan. Utöver det deltar vi i Fossilfritt Sverige samt i initiativet Fossilfri värmemarknad med syfte att främja utvecklingen mot en fossilfri värmemarknad. Vi deltar även i Skäggetorps Fastighetsägarförening tillsammans med Lejonfastigheter, Victoria Park och Willhem där vi arbetar för ett tryggt närområde.

Så har vi gått tillväga

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Stångåstaden arbetar för att ha en kontinuerlig, öppen och långsiktig dialog med sina intressenter. Vi är övertygade om att detta är avgörande för bolagets fortsatta framgång och vi för därför en löpande dialog med våra intressenter för att säkerställa att vi möter deras förväntningar.
Stångåstaden har identifierat sina viktigaste intressenter, det vill säga de intressenter som Stångåstaden påverkar, samverkar med och/eller blir påverkad av. 

Under 2019 genomförde vi en strukturerad intressentdialog för att kartlägga vilka hållbarhetsfrågor som är mest betydande för våra intressenter. Utifrån intressentdialogen fastställdes sedan Stångåstadens väsentliga frågor. Ni kan läsa mer om hur vi gick till väga i våra två senaste hållbarhetsredovisningarHållbarhetsredovisning 2019, 2020. Resultatet från 2019 års intressentdialog har fortsatt att vägleda oss även under 2021. Nedan presenteras Stångåstadens 14 väsentliga frågor indelade i fem områden: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Ansvarsfulla affärer och relationer samt Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö.

I kommande avsnitt beskriver och redovisar vi samtliga väsentliga frågor och områden mer ingående. Kopplat till varje väsentlig fråga finns en eller flera GRI-upplysningar samt tydliga mätetal för att vi ska kunna följa upp och utveckla vårt hållbarhetsarbete. I de fall det finns uppsatta mål för den väsentliga frågan redovisas även dessa. Information om respektive fråga och upplysning finns redovisat i GRI-index. Mer utförliga data finns i bilagan Hållbarhetsdata.

Social hållbarhet

Trygghet och säkerhet

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Att känna trygghet och säkerhet i sin närmiljö är viktigt för alla människor. Vi är övertygade om att engagerade kunder och medarbetare är en nyckel till framgång som ökar trygghet och trivsel. Delaktighet och dialog är grunden när vi utvecklar våra boendemiljöer. I första hand med de boende, men också internt inom Stångåstaden och med kommunen och andra aktörer.

Så skapar vi trygghet tillsammans

Ett hem är så mycket mer än bara ett tak över huvudet – det ska vara en trygg plats och en fristad. Trygghet är en av våra viktigaste frågor, och vi arbetar aktivt för trivsamma och säkra bostäder och närmiljöer, med tydligt fokus på att stärka relationen grannar emellan. Vår utgångspunkt är att människor som känner varandra också känner med varandra. Därför för vi en löpande dialog med våra hyresgäster, som ofta mynnar ut i diskussioner, förslag och nya projekt som till exempel tjejträffar, cykelskola och samarbeten med förskolor och skolor. Dessa samarbeten förstärker relationen mellan Stångåstaden och våra intressenter, men framför allt gemenskapen och tilliten mellan grannar och olika aktörer i närområdet. På grund av coronapandemin har dessa dialoger inte kunnat utföras i samma omfattning under året, och är fortsatt beroende av hur smittspridningen utvecklas.

Vi driver kontinuerligt stadsdelsutvecklingsprojekt i socioekonomiskt svagare områden som Berga, Ryd och Skäggetorp. Bland annat satsar vi på trygghetsvärdar som cirkulerar i närområdet och pratar med folk, framför allt ungdomar. Detta skapar goda relationer och förtroende som vi ser som mycket gynnsamt för tryggheten och trivseln i våra bostadsområden. Att trygghetsarbetet utförs av personer utan uniform och som dessutom kan prata flera språk, gör bemötandet lättare. Trygghetsvärdarna rapporterar även in klotter och annan skadegörelse och felanmäler belysning och liknande. 

Vi följer noga de senaste årens samhällsutveckling mot mer gängkriminalitet, segregation och otrygghet i samhället, inte minst i relation till flera uppmärksammade skottlossningar i Linköping. Inom organisationen arbetar vi kontinuerligt med trygghets- och skötselvärdar, täta kontroller i närområdet och löpande bevakning av Securitas främst i våra studentområden. Vi har även fortsatt vårt samverkansprojekt med kommunen, polisen och andra fastighetsägare, där samtliga involverade aktörer träffas för regelbundna avstämningar på veckobasis. 

Under 2021 har vi fortsatt med trygghetsvandringar i flera av våra områden, där vi tillsammans med hyresgäster och andra lokala aktörer letat efter platser som upplevs som otrygga för att kunna åtgärda dem. I socioekonomiskt svagare områden genomför vi dessutom mindre trygghetsvandringar två gånger i veckan. Vi besiktigar även regelbundet våra områden, pratar med polisen och gör kundundersökningar för att skapa oss en bild över läget och behoven. Utifrån det gör vi en aktivitetsplan över hur vi bör arbeta för att öka tryggheten. Även i år har coronapandemin inneburit ett avbrott i vårt planerade arbete med att ta fram trygghetsplaner för fler områden, och fortfarande har endast 9 av 24 områden en plan. Vi hoppas kunna återuppta detta arbete igen under 2022.

Vi nådde inte riktigt upp till vårt mål för Trygghetsindex på 83%. Givet det senaste årets skjutningar i Linköping är vi ändå glada över vårt resultat på 81,5%, trots att vi ser en markant skillnad i upplevd trygghet före respektive efter skjutningarna som skett i Linköping under 2021. Det speglar trenden i samhället med större oro och otrygghet, inte minst i socioekonomiskt svagare områden. En liknande trend går att se bland våra studenter och lokalhyresgäster, där även pandemin har bidragit till en ökad oro. Därför är vårt trygghetsarbete av allra yttersta vikt och att detta bedrivs i samverkan med andra aktörer.

Så jobbar vi med sysselsättning

Att ha en sysselsättning är en förutsättning för ett gott liv. Det minskar också risken för kriminalitet och utanförskap. Därför genomför vi flera åtgärder för att få fler Linköpingsbor i arbete. Ett exempel är vårt kompetensförsörjningsprojekt LinkStep, som ska få Linköpingsbor att gå från bidragsberoende till egenförsörjning. I projektet matchar vi ihop arbetssökande med arbetsgivare inom regionen och erbjuder aktiviteter som coachning, föreläsningar, workshops och rekryteringsträffar. Under 2021 har 50 personer kommit ut på arbetsmarknaden eller påbörjat en utbildning som tar dem närmare arbetsmarknaden. I och med det nådde vi vårt mål på just 50 personer trots coronapandemins påverkan på arbetsmarknaden och andra förändringar, såsom reformeringen av Arbetsförmedlingen. Sedan projektet startade i slutet av 2018 har totalt 160 personer kommit ut i egenförsörjning. Projektet finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden) i ytterligare ett år.

Enkelt och tryggt hemma för 70+

De två senaste åren har vi haft fokus på kunder över 70 år. Under 2020 startade vi upp projektet ”Enkelt och tryggt hemma” tillsammans med Linköpings kommun och Tekniska verken, i syfte att skapa goda förutsättningar för seniorer att bo hemma längre, både genom fysiska och tekniska hjälpmedel. Tillsammans tog vi fram och testade ett antal produkter som vi på grund av coronapandemin visade för våra hyresgäster digitalt. Under 2021 har arbetet tagit ett steg framåt där vi nu tillsammans med Linköpings kommun och en produktleverantör har tagit fram en tjänst innehållandes bland annat belysningsfunktioner, rörelsedetektorer och passivitetslarm som utgör ett tekniskt trygghetspaket både för våra boenden och deras närstående. I slutet av året hade vi fått ut 10-15 paket, med målet att ha 50 paket igång under 2022.

Bostadsförsörjning

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Bostadsförsörjning är i grund och botten vårt huvudsakliga uppdrag. Linköping växer stadigt, och därför är det viktigt att vi håller en hög och jämn byggtakt. Detta står även med i vårt ägardirektiv.

Så förser vi Linköpingsborna med bostäder

För att Linköping ska kunna fortsätta att växa och utvecklas som stad är det av största vikt att Stångåstaden arbetar för att förse Linköpingsborna med bostäder. Huvuddelen av vårt bestånd består av hyresrätter, och kötiden för att få tillgång till en bostad är fortfarande relativt lång – även om den under året har minskat något till under sju år, jämfört med 7,5 år 2020. Vi har nu cirka 96 000 personer i vår intressekö. Kötiderna för nyproduktion är dock något kortare, ungefär två till tre år.

Under året har vi fått in något färre intresseanmälningar än vanligt för våra bostäder. På grund av coronapandemin har vi endast kunnat arrangera lägenhetsvisningar digitalt, och kanske är det en bidragande faktor till årets nedåtgående trend. En annan möjlig förklaring är att vissa av Linköpings studenter har flyttat hem som en följd av distansundervisning. För oss är det naturligtvis positivt att kunna förmedla lägenheter åt fler personer som önskar en bostad och vi rustar oss för ett ökat söktryck under nästa år givet att de lättade restriktionerna håller i sig.

Stångåstaden arbetar aktivt för att fler ska få tillgång till en egen bostad. Vi håller en byggtakt på ungefär 250-300 lägenheter per år, och vid årets slut hade vi cirka 700 lägenheter under uppförande. En utmaning är dock de ökande byggkostnaderna, vilket är ett stort problem i hela fastighetsbranschenLäs mer om ekonomiskt hållbara byggprojekt under avsnittet Ekonomisk hållbarhet. – dessutom förekommer utmaningar i detaljplanearbetet. Vi arbetar på flera fronter för att komma till rätta med problemen och är fortsatt optimistiska inför att färdigställa de cirka 2 500 lägenheter som vi planerar att bygga i Linköping de kommande åren.

Varje år överlåter vi ett antal lägenheter till Linköpings kommun, som de förmedlar till särskilt behövande. Lägenheterna sprids ut i hela vårt bestånd och i alla stadsdelar för att främja integration. Totalt tillhandahåller vi cirka 200 lägenheter för detta ändamål.

Så arbetar vi med studentlägenheter

En intressant målgrupp för oss är alla studenter som bor i någon av våra 4 130 studentlägenheter. Studenter efterfrågar i regel små och billiga lägenheter. Det traditionella korridorsboendet har blivit mindre attraktivt men vi ser att det är en boendeform som är viktig för det sociala livet som student.

För att möta efterfrågan på fler lägenheter för studenter har vi, sedan 2017, byggt om korridorsrum till små enrummare med kök. Under 2021 har vi fortsatt den satsningen genom att konvertera korridorsrum till lägenheter i Ryd. Vid den här typen av ombyggnation försvinner en del gemensamhetsytor till förmån för lägenheter, vilket i kombination med ett alltmer digitalt lärande, ökar risken för isolering. Därför bedriver vi flera samarbeten och projekt för sociala mötesplatser med studentföreningar och andra bostadsaktörer.

En sådan satsning är Ryds Herrgård, ett av fem kårhus vid Linköpings Universitet, som sent under 2021 återigen kunde öppna upp efter coronapandemin. Minskningen av antalet korridorer ger oss möjlighet att lägga mer resurser på de korridorsboenden som vi har kvar. På sikt skapar det goda förutsättningar för att de studenter som väljer att bo i korridor också kan känna att det finns ett mervärde och bra förutsättningar för det studiesociala livet i boendeformen.

Så arbetar vi med samhällsaktörer och företagare

Ungefär 10 procent av Stångåstadens totala omsättning utgörs av våra lokaler, som bland annat består av kontor, butiker, servicehus, förskolor och restauranger. Coronapandemin har inneburit nya handelsmönster och arbetssätt, som gör att behovet av kommersiella lokaler kan komma att skifta. Vi har dock inte ännu sett några stora avvikelser bland efterfrågan i vårt bestånd. Vi ser också en trend mot en ökad efterfrågan på kortare hyresavtal. Därför erbjuder vi så kallade popup-avtal som gäller en begränsad tid. Dessa avtal kostar lite mer, men samtidigt riskerar inte hyrestagaren då att låsas fast i långa avtal, vilket skapar goda förutsättningar för kreativitet och entreprenörskap.

Miljömässig hållbarhet

Klimat och energi

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och närmare 40 procent av den svenska energianvändningen. I förvaltningsskedet använder byggnader mycket energi vilket ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Dessutom genererar verksamheten stora mängder indirekta utsläpp i form av materialanvändning, avfall och transporter i samband med ny- och ombyggnation.

Så sänker vi utsläppen på våra byggen

Under 2021 har vi fortsatt se över vilka processer i vår värdekedja som genererar störst utsläpp och hur vi kan jobba så effektivt som möjligt för att minska vår klimatpåverkan redan från det första spadtaget. Ju tidigare i processen som krav på klimatpåverkan ställs, desto större är möjligheten att åstadkomma en förbättring. I ett nyproduktionsprojektNyproduktionsprojektet var Ebbepark, läs mer om det under avsnittet Ebbepark nedan. använder vi sedan förra året en modell för minskad klimatpåverkan, vilken innebär att anbudslämnaren ska redovisa klimatpåverkan under produktionsfasen samt ange minst fem förslag på att minska projektets klimatpåverkan. Många av förslagen vi har fått in handlar om materialval, framförallt betong, och vi har under året testat klimatförbättrad betong i projektet vilket kommer fortgå under 2022. Utifrån erfarenheter och lärdomar från detta projekt har vi under 2021 förfinat modellen och vid vår senaste upphandling av ett nyproduktionsprojekt ställde vi krav att entreprenören ska ange minst åtta förslag på förbättringar varav minst två ska avse hur olika arbetssätt kan optimeras. Modellen har blivit mycket positivt emottagen av våra entreprenörer, där dessa uppskattar vår inbjudan till samarbete. De kommande åren hoppas vi kunna öka takten i att prova oss fram med olika material, innovationer och flexibla lösningar för att få ner vår klimatpåverkan ytterligare.

För att lösa klimatkrisen spelar många faktorer in; digitalisering, nya material och metoder, och inte minst – nya tankesätt. Som ett led i att framtidssäkra vår verksamhet har vi under året anlitat studenter i olika projekt bland annat avseende klimatanpassning. Vi tror att den unga generationens kompetens och inställning behövs och kan göra stor skillnad i omställningen till ett hållbart samhälle.

Vidare har vi ett strategiskt mål att miljöcertifiera våra nyproduktioner enligt Miljöbyggnad SilverMiljöbyggnad är ett svenskt system för så kallad miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda ska uppfylla vissa krav vilka granskas av tredje part. Vissa nybyggnationer, såsom kombohus, är undantagna detta mål där vi istället prioriterar en lägre produktionskostnad för att därigenom också kunna erbjuda billigare boende för socioekonomiskt svaga grupper. . Vi följer vår målsättning och räknar med att certifiera tio byggnader mellan 2021 och 2022.

Under året har en policy för ökat träbyggande antagits av Linköpings kommun, där bland annat Stångåstaden varit med och arbetat fram innehållet. Syftet med policyn är att främja ökat träbyggande, då trä har mindre klimatpåverkan än många andra byggmaterial, samt lagrar kol under sin livslängd. Under året har vi fattat beslut om att ersätta det hus som brann i Skäggetorp 2020 med ett prefabricerat hus i trä, s.k. kombohus. Byggnationen kommer att påbörjas under 2022.

Slutligen har vi implementerat de klimatkrav i entreprenadupphandlingar som vi tagit fram tillsammans med Linköpings kommun och andra kommunala bolag i syfte att främja ett koldioxidneutralt LinköpingLäs mer om vårt klimatarbete i leverantörskedjan under avsnittet Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled.. Läs mer i avsnittet ansvarsfulla affärer och relationer.

Stångåstaden är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2005 och arbetar förebyggande och systematiskt med miljöfrågor. Efter att ha analyserat företagets miljöpåverkan har vi satt upp övergripande miljömål och utarbetat handlingsplaner inom energi och klimat, byggnation och material, avfall och inomhusmiljö. Våra miljömål och handlingsplaner följs upp kontinuerligt och vi håller oss löpande uppdaterade om nya och ändrade lagar. Miljöarbetet utgår från vår hållbarhetspolicy, som är fastställd av styrelsen. Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer, och följer upp dessa med revisioner. Vår kontrollplan, våra miljörevisioner och lagefterlevnadskontroller utgör tillsammans grunden för vår interna miljökontroll. Vidare utvecklar Linköpings kommun just nu ett nytt klimat- och energiprogram, vilket vi kommer att bli högst berörda av när det antas, förmodligen under 2022.

Så sänker vi utsläppen i våra bostäder

Stångåstaden har en utarbetad energistrategi i vilken vi pekat ut fyra områden som behöver samspela med varandra för att nå bästa möjliga resultat: beteende, teknik, byggnation och drift.

I alla våra ombyggnationsprojekt genomför vi energibesparande åtgärder och i våra nyproduktionsprojekt är målet att uppnå energikravet i Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att energiprestandan ska vara 20 procent bättre än Boverkets krav – därmed blir koncernens energiprestanda bättre ju mer vi bygger och renoverar. För att uppnå vårt mål avseende energianvändning i vår nyproduktion behöver vi aktivt optimera och justera in fastigheten. Om detta inte görs leder det till att byggnaderna använder mer energi än nödvändigt. Därför arbetar vi aktivt med att hitta olika tekniska verktyg för energioptimering. Exempelvis installerar vi temperaturgivare i lägenheterna för att kunna styra värmetillförseln utifrån den verkliga inomhustemperaturen istället för enbart på utomhustemperaturen. Det gör både att vi sparar energi och att inomhuskomforten för våra hyresgäster blir bättre. Läs mer om inomhuskomfort i Goda inomhusmiljöer under avsnittet Miljömässig hållbarhet. Idag har mellan 80 och 90 procent av våra lägenheter temperaturgivare. Under året har vi även tillsatt en ny driftgrupp som är ansvariga för den tekniska driften. De arbetar just nu med att utreda möjligheterna med ett AI-verktyg för driftoptimering. Planen är att testa detta i en handfull fastigheter under 2022. Överlag är digitala verktyg oerhört effektiva då de preciserar och specificerar våra arbetssätt och vår data. Slutligen bedriver vi pilotprojektet Hot Remote, som du kan läsa mer om nedan.

Tillsammans med Tekniska Verken driver vi pilotprojektet Hot Remote. Eftersom det uppstår effekttoppar i fjärrvärmenätet på morgnarna, främst på grund av att många duschar varmt samtidigt, får Tekniska Verken elda hårdare i sina pannor. I Hot Remote testar vi att dra ned värmen med någon grad till fastigheterna under en kort tid då effektbehovet i Linköping är som störst. Eftersom fastigheter är långsamma när det gäller temperaturförändringar kan vi spara effekt både inom Stångåstaden och i Linköpings totala värmenät utan att det märks på temperaturen i lägenheterna. I och med detta sänker vi både kostnaderna och klimatbelastningen. Hot Remote är ett pilotprojekt som under året har utökats till att nu innefatta ett tiotal fastigheter, och som även förlängts till sommaren 2023.

Stångåstadens styrelse antog 2011 målet ”25-25”, vilket innebär att vi ska minska mängden köpt energi per kvadratmeter med 25 procent till 2025 (räknat från 2011). Vi ligger än så länge i fas med tidplanen och under 2021 nådde vi en minskning på 1,8 procent. Samtidigt blir det allt tuffare att hålla samma takt i den fortsatta minskningen. Från att de senaste åren ha effektiviserat rena energiprojekt, kommer fokus framåt nu att handla mycket om drift och beteendeförändringar.

Energieffektivisering med 25–25 som mål
2011 fattade Stångåstaden beslut om att minska sin energiförbrukning per kvadratmeter uppvärmd area med 25 procent till 2025. De vita staplarna visar den uppmätta energibesparingen.

Som delägare i vindkraftsbolaget Bixia Gryningsvind driver vi användningen av förnybar energi via vindkraft framåt. Under 2021 producerade bolaget cirka 14,5 GWh el åt Stångåstaden vilket motsvarar elanvändningen i cirka 6 000 lägenheter. Vårt mål är att all fastighetsel vi förbrukar ska komma från vår egenproducerade förnyelsebara vindel senast 2025. I år motsvarade vår egenproducerade vindel 56 procentInstallerad effekt är densamma som tidigare men under 2021 blåste det mindre än föregående år varför denna siffra är lägre än för 2020. av fastighetselen. Utöver vindkraft äger vi även solcellsanläggningar. Under 2021 installerade vi två stycken anläggningar och har därmed 14 stycken solcellsanläggningar som producerade 0,28 GWh el under 2021. Vi ser över möjligheten att köpa fler vindkraftverk och utreder löpande möjligheten att installera fler solcellsanläggningar. Under året har vi gjort en övergripande kartläggning över potentialen för att installera solpaneler på våra tak, där ungefär 30 procent av dessa bedömts som lämpliga utifrån graden av solstrålning. De 10 tak med bäst förutsättningar ska utredas vidare under 2022. I ombyggnationsprojekt av våra studentlägenheter i Ryd har vi under året fortsatt installerat solpaneler på två fastigheter. För att ytterligare driva utvecklingen mot förnybar energi är all el vi köper ursprungsmärkt. I vårt energiuppföljningssystem, Mestro, följs energianvändningen (värme, kyla, el och vatten) kontinuerligt upp. Den totala energianvändningen i Stångåstadens bestånd uppgick 2021 till 202,7 GWh (ej normalårskorrigerad) vilket är en ökning med cirka 7 procent jämfört med 2020 vilket beror på att det var kallare 2021. Vi har även en handlingsplan för solel för åren 2020–2025 som Stångåstaden tillsammans med kommunen och andra berörda kommunala bolag har tagit fram i syfte att främja och effektivisera fortsatt användning och utbyggnad av solenergi.

Under 2021 har vi byggt tre kluster med laddstolpar, som ett resultat av den ökade efterfrågan på laddstolpar som vi sett bland våra kunder och i samhället i stort. Externa prognoserEnligt Power Circle AB, Elkraftbranschens intresseorganisation. säger att Sverige kommer att ha 2,5 miljoner elbilar 2030, vilket vi behöver möta upp. Vår strategi att erbjuda laddplatser i kluster är framtagen som en möjlig praktisk lösning på en allt större elektrifierad fordonsflotta. Under året har vi dock sett ett större intresse för våra enstaka laddplatser inne i city snarare än ett laddkluster i en mindre central stadsdel. Därför blir placeringen av kommande laddkluster en central fråga för oss att titta vidare på.

Så här mäter vi våra utsläpp

Vi mäter vår klimatpåverkan genom energianvändningen från våra fastigheter under förvaltningsskedet, samt genom de utsläpp bolagets egna fordon och personalens tjänsteresor ger upphov till. Gällande tjänstebilar har vi krav på att dessa ska drivas på el, biogas eller vara laddhybrider. Sedan 2019 sker beräkningen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol).

Under 2021 minskade det totala klimatutsläppet med 2 procent till 24 384 jämfört med 2020. Utsläppet efter kompensation för egenproducerad vindkraftsel var dock högre 2021 än 2020, det totala utsläppet var 20 751 ton 2021 vilket är 2 procent högre än 2020 och utsläppet per kvadratmeter var 13,2 kg CO2e vilket är cirka 6,5 procent högre än 2020. Anledningen till att utsläppen är högre efter kompensation 2021 än 2020 beror på att elproduktionen från våra vindkraftverk var lägre 2021 på grund av att det blåste mindre. Dessutom var emissionsfaktorn för fjärrvärmen högre 2021 än 2020En mer detaljerad sammanställning och data finns i bilagan Hållbarhetsdata där även antaganden och avgränsningar redovisas. .

I slutet av 2020 påbörjades arbetet med att ta fram ett klimatmål. Arbetet har under året försenats, men ligger nu med i vår affärsplan inför 2022.

Så här arbetar vi med klimatanpassning av våra fastigheter

Stångåstaden har tillsammans med kommunkoncernen tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning som sträcker sig mellan 2020-2022. Under året har fokus varit att slutföra besiktningar av de fastigheter som identifierats som mest sårbara för översvämning och/eller värmebölja. Detta arbete görs tillsammans med Linköpings universitet. Sårbarhetsanalyserna tillsammans med besiktningarna kommer ligga till grund för vårt fortsatta arbete med beredskap inför ökade nederbördsmängder och högre temperaturer, arbetet kommer fortgå under 2022. En generell åtgärd vi dessutom infört är att alla nyproducerade lägenheter, som upphandlas utifrån den byggstandard som började gälla under 2020, har persienner. Ett ytterligare område vi arbetar med är kunskapshöjande åtgärder för våra hyresgäster, bland annat har vi tagit fram informationsmaterial som återfinns på vår hemsida.

KLIMATINITIATIVET:

Ett gemensamt upprop inom Allmännyttan som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan, aktivt erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Tanken är att ta tillvara på allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav på affärspartners och driva på klimatomställningen.

VÄRMEMARKNAD SVERIGE ETAPP 4:

Består av olika aktörer på värmemarknaden som tillsammans arbetar för att öka kunskapen om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv omställning av hela energisystemet. Den kommande etappen tar sin utgångspunkt i att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030 och vara en kolsänka år 2045.

LINKÖPINGSINITIATIVET:

Sammanslutning av privat och kommunalt ägda bolag, där syftet är att samverka och utbyta kunskaper och erfarenheter för att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Medlemmarna åtar sig att fastställa tydliga och tidsatta energi- och klimatmål samt genomföra aktiviteter för att nå dessa.

SAMBO:

Forskningsprojekt med bl.a. Linköpings Universitet, fastighetsägare, Länsförsäkringar och kommuner med syfte att stärka fastighetsägares förmåga att klimatanpassa bostadsområden. Som en del i projektet genomför vi sårbarhetsanalyser av våra fastigheter, se under Klimatanpassning ovan.

ÖSTERGÖTLANDS ENERGI- OCH KLIMATRÅD:

Samarbete mellan ett 20-tal stora energiproducenter och -konsumenter, med ledning av Länsstyrelsen. Syftet är att nätverka och utbyta kunskap genom regelbundna träffar på olika teman kring miljö och klimat.

Ebbepark

I vår nya stadsdel Ebbepark i östra Valla integrerar vi bostäder och verksamheter med målet att skapa långsiktig hållbarhet ur ett såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt perspektiv. På sikt kommer vi att bygga minst 800 bostäder på 70 000 kvadratmeter där vi ser hela stadsdelen som en långsiktig (+100 år) testbädd för att hitta hållbara lösningar för bostäder och stadsdelar. Vår vision är att skapa ett område som lever och sjuder av aktivitet dygnet runt – en dynamisk tillväxtmiljö för affärsidéer, innovationer och företagande samt bostäder, service och allt annat människor behöver för att leva sina liv. Vi tror att framtiden bor just här, i Ebbepark.

Projektet är ett samarbete mellan Stångåstaden, Sankt Kors och Lejonfastigheter i nära samarbete med bl a Linköpings kommun, Science Park Mjärdevi, Tekniska Verken och Linköpings Universitet, där vi tillsammans jobbar utifrån ledorden Share, Care och Dare.

SHARE – delade resurser för mer cirkulära flöden. Vi tror att framtiden bygger på delningsekonomi, inte minst gällande transporter. Därför planerar vi för bil- och cykelpooler och bygger in smarta parkeringsplatser som kan delas av de boende och verksamheterna i området. Vi skapar även gemensamma utrymmen för att uppmuntra till möten – en grundförutsättning för att i större utsträckning ta hjälp av sina grannar, låna verktyg och laga saker istället för att köpa nytt. Under året har det även skapats en Share to Care-plattform för att dela varor och tjänster.

CARE – omtanke och gemenskap för ökat välbefinnande. Vi vill uppnå en atmosfär där vänner och grannar umgås – ett område som är levande nästan dygnet runt. I kvarteret Dynamiken ska vi bygga mindre, yteffektiva lägenheter som uppmuntrar till fler möten på gemensamma ytor utanför bostaden. I området finns även gym och sporthall och många gröna ytor, då Ebbepark har ett mål för grönytefaktor ≥ 0,6. Vi vill även minimera biltrafik och främja tysta och bullerdämpande miljöer, varför vi nu mäter bullernivåer i sex olika områden. Ljudklass B gäller för alla fyra ljudparametrar; yttre buller, installationsljud, stegljud och luftljud. Vi mäter också partikelhalter och antal transporter inne på byggarbetsplatsen. Nästan alla maskiner på området körs med HVO för att reducera klimat- och hälsopåverkan. I Ebbepark har vi en mobiltank med HVO som används för maskinerna på området. Sedan installationen för två år sedan har CO2-utsläppen därmed minskat med 295 ton.

DARE – mod och visioner för fler hållbara lösningar. Vi vill skapa förutsättningar för att fler ska våga genomföra sina visioner i livet. Därför är Ebbepark en stadsdel som uppmuntrar till att starta eget företag, varför det byggs lika mycket verksamhetsytor som bostäder i området. Ett spännande inslag är så kallade bokaler, som innehåller både en boendedel och en verksamhetslokal – allt för att främja entreprenörskap, innovation och flexibilitet.

Samtidigt som vi vill bygga en hållbar stadsdel, vill vi göra det på ett hållbart sätt, där även produktionen utgår från våra värderingar. Därför blir alla byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad Silver och baserade på integrerade energisystemlösningar och kretsloppstänk. Byggnadsmässigt har vi satt tydliga kriterier för hur mycket energi varje hus får förbruka och hur mycket avfall som får produceras under produktionstiden. Projektet ger oss också möjlighet att våga testa nya byggmetoder, material, energilösningarLäs mer om vårt arbete med energieffektivisering och goda inomhusmiljöer under avsnittet Miljömässig hållbarhet. och upphandlingssätt. Just nu utforskar vi klimatförbättrad betong och lär oss mycket på vägen. Vi håller också på att ta fram en AI-lösning som analyserar beteenden i syfte att främja energieffektivisering. Vårt mål är att kunna visa för varje enskilt hushåll hur mycket energi det förbrukar jämfört med andra – och därmed driva igenom hållbara beteendeförändringar genom att skapa en ökad medvetenhet.

Under 2021 har 107 lägenheter tillträtts, och de kommande fyra åren kommer inflyttningen fortsätta med mellan 30 och 40 nya hushåll varannan månad. I Ebbepark erbjuder vi för första gången bostadsrätter, vilka utgör ungefär en fjärdedel av hela beståndet.

Ebbepark är en pågående byggarbetsplats och kan ibland upplevas som stökig och bullrig. Trots det har vi fått övervägande positiv feedback från alla nyinflyttade. De allra flesta kände även till våra värdeord, vilket var glatt överraskande.

Avfall, återvinning och återbruk

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Att minimera mängden avfall samt återbruka och återanvända så mycket som möjligt är viktigt såväl ur ett resursperspektiv som ur ett klimatperspektiv. Stora mängder avfall genereras både av våra hyresgäster och vid nybyggnation och ombyggnation. Idag går en stor del av avfallet till förbränning eller deponi.

Så minskar vi mängden avfall på våra byggen

I byggprojekten ansvara entreprenörerna för avfallshanteringen. Gällande nybyggnation har vi börjat tillämpa vårt nya mål kring total mängd byggavfall per kvadratmeter bruttoarea i nyproduktionsprojektMålet är att mängden byggavfall i nyproduktion inte ska överstiga 25 kg/m2 BTA (bruttoarea), exklusive inerta rivningsmassor och fyllnadsmassor.. Detta mäts regelbundet och vår plan är att anordna en workshop nästa år ihop med entreprenörer, hållbarhetsavdelningen samt fastighetsavdelningen för att tillsammans se över hur vi kan minska mängderna byggavfall. Under nästa år kommer vi även ta fram ett avfallsmål för våra ombyggnationsprojekt. Vårt samarbete med Erikshjälpen, där vi i samband med ombyggnationer låter Erikshjälpen ta hand om begagnade vitvaror, garderober, sanitetsprodukter och annat med andrahandsvärde, har fortsatt under året. Vår ambition är att återbruka mer i såväl egen regi som i samarbete med andra aktörer. För att öka vår kunskap, samverkan och vara med och driva utvecklingen är vi återigen medlemmar i Återbruksnätverket Öst som, från att ha haft stort fokus på lokaler, numera även fokuserar på bostäder. Inom nätverket genomförs olika aktiviteter och under året har bland annat återbruksinventeringar genomförts samt en förstudie kopplat till återbruksdepåer. Vidare har ett arbete startat inom nätverket där Stångåstaden medverkar avseende ett pilotprojekt kring hyressättning vid renovering med återbrukade material tillsammans med Hyresgästföreningen. Vi har under året också fortsatt se över möjligheterna till liknande initiativ i våra utomhusmiljöer, bland annat genom återbruk av stenplattor och kantsten samt genom att tvätta befintliga betongplattor istället för att byta ut till nya.

Så minskar vi mängden avfall i våra bostäder

I förvaltningsfasen jobbar vi aktivt för att minska mängden avfall till förbränning och deponi. Målet för 2021 var att minska mängden mat- och restavfall (exklusive grovsopor) med två procent jämfört med utfallet 2020. Efter förra årets ökning av mängden avfall i våra bostäder, mycket till följd av ökat hemarbete under coronapandemin, ser vi nu en återgång till normalnivåer. Vi överträffade därför vårt mål och minskade mängden mat- och restavfall med 5,8 procent.

Vi arbetar med källsortering och återvinning i alla våra områden, och försöker påverka våra boende att agera rätt genom att skapa bra förutsättningar för sortering, samt genom information och ökad delaktighet. I flera områden har vi nedgrävda kärl för hushållssopor eller sopsugssystem, vilket gör det fräschare för de boende och lättare att hantera avfallet för de som sköter transporterna.

Sedan 2020 har två studentmedarbetare arbetat fram ett evidensbaserat ramverk gällande beteendeinsatser kopplat till avfallshantering, vilket färdigställdes under året. Ramverket bidrar till inspiration, idéer, ökad förståelse samt utgör en hjälpande hand med hur vi kan arbeta med beteendeinsatser, det har inledningsvis testats i ett återvinningsrum i Ryd med mycket positiva resultat. Vi kommer arbeta vidare med tillämpningen av ramverket i flera återvinningsrum.

Vårt arbete med att återvinna textilier har under året återupptagits efter en paus under 2020 orsakad av coronapandemin. Under 2021 har vi återvunnit 33 ton, vilket kan jämföras med 29 ton under vårt senaste normalår 2019.

Vi har under året fortsatt vårt arbete med matoljeinsamling som inleddes 2019. Från projektstart har cirka 200 kg matolja samlats in i områdena Gottfridsberg och Berga, där samtliga återvinningsrum nu har information och trattar. Projektet kommer fortsätta under 2022 då vi framför allt kommer arbeta vidare med informationshöjande insatser för befintliga och nya hyresgäster i områdena. Vi kommer även att tillsammans med Tekniska Verken utvärdera projektet under året.

Sedan 2020 finns krav på att verksamheter som producerar farligt avfall ska rapportera mängderna till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning men då denna inte ger svar på de många situationer som kan uppstå vid hantering av farligt avfall i ett bostadsföretag har Sveriges Allmännytta i sin tur tagit fram en vägledning till stöd för hur reglerna avseende rapportering av farligt avfall bör tillämpas. I detta arbete har Stångåstaden medverkat i referensgruppen vars uppgift har varit att lämna synpunkter och delge erfarenheter. Vidare har vi fört en dialog med Miljökontoret om hur reglerna kan/ska tillämpas lokalt. Vi har nu tagit fram rutiner för hur detta ska redovisas. Då reglerna om farligt avfall är nya kommer vi följa hur förtydliganden och praxis utvecklas framöver.

Goda inomhusmiljöer

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Vi spenderar mycket tid i hemmet och på vår arbetsplats, vilket ställer höga krav på miljö- och hälsorelaterade aspekter. Som hyresgäst ska du känna dig trygg och säker på att du vistas i en sund miljö.

Så erbjuder vi bostäder och lokaler med trivsam miljö

Goda inomhusmiljöer är en central fråga för oss och vi är måna om att kunna erbjuda våra hyresgäster trivsamma bostäder och lokaler med hög kvalitet. För att säkerställa att de material och produkter som används i bolagets verksamhet är granskade ur miljö- och hälsopåverkan använder vi SundaHus Miljödata.

Stångåstaden har som mål att andelen skadliga ämnen ska minska i nybyggnations- och ombyggnationsprojekt under perioden 2018–2025. Vi godkänner enbart A- och B-klassade produkter. Om material med klassning C och D används måste detta först godkännas för avsteg av Stångåstaden. Motivering till godkänd avvikelse innefattar ofta att likvärdiga material med bättre klassificering inte finns på marknaden idag. Vi har en rutin för användandet av SundaHus och de entreprenörer som tecknat avtal med Stångåstaden genomgår utbildning i SundaHus Miljödata.

Revidering av miljöklassning av olika ämnen sker löpande och i takt med att ny kunskap, regleringar och lagar växer fram i samhället. Under 2021 genomfördes en omfattande revidering av miljöfarliga ämnen, där framförallt en förändring av EU-förordning drivit på utvecklingen. Främst handlar det om att fasa ut miljö- och hälsoskadliga ämnen. Detta är i grund och botten bra, men rent praktiskt finns det i vissa fall inga produkter i A- och B-klassning på marknaden idag. Den senaste utvecklingen påverkar vår möjlighet att nå vår målsättning om att 84 procent av alla produkter i våra byggnationer ska vara A- eller B-klassade. Av de material som använts i våra avslutade projekt under 2021 har 79,5 procent varit A- och B-klassade produkter vilket är samma nivå som året innan. Om revideringen inte hade genomförts hade vi överträffat vårt mål. Andelen A- och B-klassade produkter i pågående projekt är 83,9 procent vilket är en ökning från 2020 då det låg på 81,8 procent.

Som tidigare nämnts är vår ambition att vid all nyproduktion bygga efter certifieringen Miljöbyggnad Silver. I detta ingår parametrar för ett gott inomhusklimat, däribland dagsljusinsläpp, ventilation, buller med mera.

Energiprojekt och inomhusmiljöprojekt går ofta hand i hand och vi driver flera spännande projekt kring både ventilation och värme. Vår temperaturgivarstyrning är till exempel en del av vårt arbete med inomhusklimatet. Varje gång vi gör en ombyggnation ser vi över ventilationen så att grundventilation och värmeväxling fungerar optimalt. Med hjälp av temperaturgivare i lägenheterna så kan vi löpande se vilka byggnader som har en obalans i värmesystemet och då göra en injustering för att nå balans. Sommartid är värmen en utmaning. I synnerhet i nyproduktion, där klimatskalet (väggar, tak och fönster) är välisolerade vilket gör att värmen stannar kvar inomhus. Här gäller det att försöka stänga ute solinstrålning och värme under dagtid och ha fönster öppna under natten.

I den här typen av frågor arbetar vi också med att informera våra hyresgäster om hur de kan agera för att få så god inomhusmiljö som möjligt, exempelvis genom att dra ned radiatorn medan fönstret är öppet. Hållbara beteendeförändringar är en viktig aspekt i energieffektivisering och -optimering. De kommande åren kommer vi ägna frågan mer kraft, inte minst genom vår testbädd i Ebbepark som du kan läsa mer om under avsnittet Ebbepark. Vi arbetar aktivt och systematiskt med att mäta radonhalten i våra fastigheter. Målet är att ingen lägenhet ska ha en högre radonhalt än det nationella referensvärdet 200 Bq/m3. Vid behov av åtgärder samordnas dessa med renovering i planerade ombyggnationsprojekt för att göra det så effektivt som möjligt. Vid behov görs även punktinsatser.

Ekonomisk hållbarhet

Sunda finanser och långsiktighet

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Ekonomisk hållbarhet innebär sunda finanser, en ekonomi i balans och god affärsmässighet. Detta är viktiga förutsättningar för att kunna göra långsiktigt hållbara investeringar. Men det går åt båda håll, långsiktig hållbarhet är också en förutsättning för att på sikt behålla en god affärsmässighet.

Så säkrar vi långsiktig ekonomisk hållbarhet

Som Linköpings ledande bostadsaktör har vi höga förväntningar på oss att leverera inom många olika områden. Ekonomisk hållbarhet innebär en möjlighet att skapa positiv samhällsnytta genom att använda ekonomiska medel för att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Med en ordnad och långsiktig ekonomi kan vi säkerställa en god systematik och hög kvalitet för våra kunder, och även lägga resurser på att utveckla vår verksamhet i en hållbar riktning.

Vi har en tydlig styrning av våra finanser där vi gör kontinuerliga uppföljningar på månadsbasis. Varje år har vi även tre stora prognosgenomgångar där alla chefer under ledning av vd går igenom ekonomin och stämmer av den mot affärsplanen. Alla projekt över fem miljoner rapporteras även till styrelsen. Vi ser att denna typ av styrning skapar engagemang och medvetenhet om frågan bland våra chefer.

Vårt uppdrag som bostadsbolag är inte primärt att växa utan snarare att förvalta vårt befintliga bestånd på ett sätt som utvecklar våra fastigheter och stadsdelar i syfte att främja Linköpings utveckling. Samtidigt råder bostadsbrist i Linköping och därför bygger vi också nytt. Nyproduktion är tyvärr dyrt och driver upp bolagets skuldsättning. För att bibehålla stark soliditet säljer vi ibland delar av vårt gamla bestånd samtidigt som nya fastigheter tillkommer. Under 2021 har vi genomfört en försäljning av drygt 1 118 lägenheter till fastighetsbolaget Heimstaden. När vi säljer lägenheter till en annan bostadsaktör känner vi ett stort ansvar för att det ska bli så bra som möjligt för hyresgästerna och för att den nya ägaren vill och kan bidra positivt till samhällsnyttan i Linköping. Köparen måste uppfylla en rad krav för att vi ska vara säkra på att den nya ägaren har en långsiktigt hållbar plan för beståndet. Vid årets försäljning intervjuade vi därför flera möjliga köpare om deras nuvarande hållbarhetsarbete och ambitioner framåt.

Stångåstaden har en hög investeringsgrad och investerar årligen nästan lika mycket som vi omsätter. Det är viktigt för oss att bara investera i projekt som vi vet kommer att bära sig ekonomiskt och samtidigt bidra till ökad hållbarhet. Årets försäljning av lägenheter genererade en stor vinst, vilket ger oss en ökad investeringsvolym som kan användas för att bygga mer och i snabbare takt. Den allra största delen av våra investeringar går till nybyggnationer samt underhåll och renovering. Under 2021 lade vi ungefär 1,2 miljarder kronor på våra fastigheter (nyproduktion, ombyggnation och underhåll).

Vårt ramverk för gröna obligationer bygger på initiativet Linköpingsgruppen, där flera aktörer inom kommunkoncernen har gått ihop under gemensamma villkor för att stödja gröna investeringar. Totalt har Linköpingsgruppen emitterat 3 100 mkr i gröna obligationer varav Stångåstadens andel är 750 mkr.

Ekonomiskt hållbara byggprojekt

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Det finns en risk att prisutvecklingen för att bygga nya bostäder ger för höga kostnader och därmed högre hyror än vad våra kunder är beredda, eller kan, betala för sitt boende. Av den anledningen är det viktigt för Stångåstaden att arbeta med denna fråga.

Så bygger vi för framtiden

I Stångåstadens ägardirektiv står det att vi ska hålla en fortsatt hög och jämn byggtakt. De senaste åren har vi dock inte nått vårt mål med att påbörja nyproduktion av cirka 400 bostäder årligen. Under 2021 färdigställde vi 282 nya bostäder och vid årets slut hade vi cirka 700 lägenheter under uppförande.

Anledningen att vi inte lyckas nå målet beror till stor del på utmaningar i detaljplanarbetet och förutsättningar i detaljplaner. De senaste 10 åren har byggkostnaderna dubblerats, vilket tyder på ett långsiktigt strukturfel i branschen. Under den inledande delen av 2021 såg vi dessutom en kraftig ökning av priserna på trä, vilket beror på en högre efterfrågan än estimerat. Även priserna på stål och plast steg på grund av svårigheter att transportera material, vilket kan kopplas till coronapandemin och de utmaningar pandemin orsakade den internationella transportsektorn.

Årets prisökningar på byggmaterial är olyckligt för en redan överhettad fastighetsbransch. Genom dialog med kommunen, fastighetsägare och andra företrädare för byggbranschen via Sveriges Allmännyttas Byggherreråd, arbetar Stångåstaden för att förstå de komplexa och underliggande faktorerna som påverkar prisökningarna. Tillsammans strävar vi efter att hitta gemensamma lösningar för en kostnadseffektiv och hållbar bostadsproduktion. Därtill för vi kontinuerligt leverantörsdialoger för att diskutera hur vi kan samverka för att bygga smartare både miljömässigt och ekonomiskt. Du kan läsa mer om vårt leverantörsarbete under avsnittet Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled.

Vi jobbar också aktivt för att hitta möjligheter till industriell produktion, bland annat genom de så kallade kombohusen. Vi ser en möjlig kostnadsminskning på 20-25 procent genom att bygga kombohus, vilket vi ser som en av lösningarna för att hålla kostnaden i byggskedet nere. Genom att bygga varierat och på olika sätt ökar vi också våra kunskaper om alternativa materialval, vilket är viktigt inte minst utifrån det senaste årets diskussion om en framtida cementbrist i Sverige.

Sammantaget så arbetar vi på flera fronter för att kunna få ner priserna på nyproduktion så att fler ska kunna välja att bo i en ny lägenhet.

Underhåll och reparationer

Varför är det en väsentlig fråga för oss?

Kontinuerligt underhåll och reparationer är en del av ett aktivt hållbarhetsarbete och är avgörande för att säkerställa att vi har fastigheter som är trivsamma med en god miljöprestanda och som håller över tid.

Så ser vi till att våra bostäder håller i längden

Vi arbetar kontinuerligt med ombyggnationer, vilka innebär en förbättring av fastigheternas miljö- och energiprestanda, säkrar hållbara materialval och skapar en bättre inomhusmiljö överlag. Det blir tydligt att våra insatser ger resultat då vi vid en standardrenovering förbättrar energiprestandan i våra hyresrätter med mellan 20 och 30 procent. Vi satsar också mycket på att underhålla våra utemiljöer, bland annat genom utebelysning och andra åtgärder för ökad trygghet i närområdet.

Under 2021 lade vi 707 miljoner kronor på ombyggnation och underhåll, vilket motsvarar 59 procent av vår omsättning. Vi arbetar långsiktigt med vårt underhåll, och har en ambitiös plan där alla våra lägenheter renoveras i en beräknad tidscykel på cirka 50 år. I jämförelser med liknande fastighetsföretag inom Sveriges Allmännytta ser vi att våra kostnader för reparation och skötsel är betydligt lägre än genomsnittet. En förklaring till detta är att vi lägger mycket tid och resurser på underhåll av våra fastigheter, vilket bidrar till en positiv driftkostnadsutveckling. Vi vill ha en jämn och hög underhållstakt och vår ambition är att renovera cirka 300 lägenheter per år. Under 2021 överträffade vi vårt mål med renovering av totalt 310 lägenheter.

Vi har under 2021 aktivt arbetat vidare med framtagandet av ett program för utveckling av våra miljonprogramsområden, vilket innefattar såväl lägenheter som närområden. Utemiljöerna kommer fortsätta att rustas upp, samtidigt som vi inför en ny renoveringsmodell där hyresgästerna har möjlighet att påverka den hyresförändring som följer med renoveringen. Med programmet hoppas vi bidra till alla våra hyresgäster kan bo kvar i miljömässigt hållbara bostäder och trivsamma närmiljöer.

Under 2021 har vi även jobbat med klimatanpassning och kartlagt klimatrisker för hela beståndet gällande olika typer av extrema väderhändelser, framförallt översvämningar och värmeböljor. Detta ger oss god vägledning inför år 2022, då vi ska påbörja arbetet beträffande åtgärderna.

Ansvarsfulla affärer och relationer

Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Stångåstaden är en stor beställarorganisation och vi anlitar cirka 700 leverantörer inom olika områden. Därför är det avgörande för oss att vi har en ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled.

Så arbetar vi med våra leverantörer

Nyproduktion, ombyggnation samt förvaltning av våra fastigheter utgör den största delen av vår upphandling. Entreprenad, drift- och underhållstjänster samt energi och vatten utgör cirka 90 procent av Stångåstadens totala inköpsvolym (fakturerat belopp). Flera av våra leverantörer anlitar i sin tur ofta underleverantörer för att kunna leverera avtalad produkt eller tjänst till oss. Våra samarbeten är enormt viktiga för oss och varje aktör är en viktig länk för att skapa hållbara leverantörsled. I våra upphandlingar ställer vi såväl sociala som miljömässiga krav. Vi ställer krav på att leverantörerna ska agera i enlighet med vår hållbarhetspolicy, i vilken vi bland annat anger att verksamheten ska bedrivas på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Hållbara leverantörsled och due diligence blir allt viktigare att ta hänsyn till och vi anpassar vår verksamhet löpande i takt med kommande skärpt EU-lagstiftning samt ökade omvärldskrav.

Respekt för mänskliga rättigheter i vårt leverantörsled

Vi ställer krav på att våra leverantörer ska uppfylla all lagstiftning som verksamheten omfattas av, i det ingår givetvis respekt för mänskliga rättigheter. Vidare ställer vi krav på att leverantörerna ska säkerställa goda arbetsvillkor och att löne- och anställningsvillkor ska vara enligt, eller jämförbara med, det kollektivavtal som gäller för den bransch som avses. Samma krav gäller för eventuella underleverantörer. Vi uppmuntrar även leverantören att anställa personer som i dag står utanför arbetsmarknaden, till exempel genom förmedling av sommarjobb och lärlingsplatser.

Miljömässigt hållbara leverantörsled

Avseende miljö- och klimatmässiga aspekter ställer vi krav på att leverantören ska ha ett systematiskt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.

Vi ställer också upphandlingskrav på vilken typ av fordon och drivmedel som våra leverantörer använder. Under året har vi implementerat de gemensamma krav för minskad klimatpåverkan från entreprenadupphandlingar som har tagits fram tillsammans med flera olika kommunala bolag och Linköpings kommun. Kraven skapar goda förutsättningar för att snabba på övergången till fossilfria bränslen samt bränsleminskningar hos våra leverantörer.

Vi ställer även krav på att våra leverantörer använder material och produkter som är granskade ur miljö- och hälsopåverkan och för detta använder vi SundaHus Miljödata. För att säkerställa att rätt miljökrav ställs vid varje specifik upphandling påbörjade vi under 2020 en miljöklassning av ramavtal. Det ger oss också möjlighet att anpassa kraven utifrån det som avtalsområde. Arbetet med miljöklassning kommer implementeras under 2022.

Så säkerställer vi ansvarsfulla leverantörsled

Vi genomför årligen ett antal revisioner av våra leverantörer. Utöver att följa upp de krav vi har ställt är även syftet att byta erfarenheter och hitta förbättringsområden tillsammans med våra leverantörer. Under 2021 genomförde vi 11 av totalt 13 planerade avtalsrevisioner av upphandlade ramavtalsleverantörer. De två kvarvarande planeras genomföras under 2022. Revisionerna visade brister inom ett avtalsområde rörande miljöledningssystemet. Bristerna från revisionerna 2021 är åtgärdade eller håller på att åtgärdas. I samband med avtalstecknandet informerar vi våra leverantörer om de krav vi ställer. Sex månader in i avtalet hålls även ett uppföljningsmöte med upphandlare och avtalsansvarig – bland annat i syfte att stämma av att miljökraven uppfylls av leverantören. Det arbetet har fortgått under året med positiva resultat i form av konstruktiva dialoger och arbete i förebyggande syfte.

Utöver revisionerna av ramavtalsleverantörerna genomfördes sju miljörevisioner samt tre SundaHus-revisioner av byggprojekt. Fyra av miljörevisionerna genomfördes i nyproduktionsprojekt och resterande i ombyggnationsprojekt. Vid samtliga revisioner uppdagades brister. Merparten av de reviderade entreprenörer hade avvikelser inom områdena miljöledning, entreprenörens miljöplan, kemikalier, avfall samt produktregistrering i SundaHus miljödatabas. I de fall brister uppdagats, åtgärdas dessa tillsammans med leverantörerna. Inga kontrakt har avslutats under året som en konsekvens av bristande verksamhet hos våra leverantörer.

I syfte att utveckla vårt arbetssätt avseende uppföljning och för att säkra att våra krav uppfylls planerade vi att genomföra bredare revisioner inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö på tre av våra ombyggnationsprojekt redan under hösten 2020. På grund av coronapandemin har dessa skjutits upp ett flertal gånger, vi hoppas kunna genomföra revisionerna under 2022.

Gällande arbetsförhållanden skickar vi med jämna mellanrum ut självutvärderingsenkäter till våra leverantörer. Under 2021 har åtta sådana revisioner genomförts på fyra projekt. Revisionerna resulterade i några mindre avvikelser. Dessa är åtgärdade eller håller på att åtgärdas.

I syfte att erhålla en god styrning av våra leverantörer inom byggbranschen begränsar vi användningen av entreprenadkedjor genom att vår huvudentreprenör endast får anlita underentreprenörer i två led. I vissa projekt samverkar vi även med en extern aktör som stöttar oss i att kontrollera så att våra krav gällande goda arbetsförhållanden följs. I detta har vi även gjort kontroller utanför Sverige riktat mot utländska underleverantörer i projekten. 

Vi har även under året påbörjat arbetet med en förstudie för att ta fram en Uppförandekod. Syftet med koden är att tillgängliggöra, stärka och harmoniera vår etiska ställning gentemot alla våra intressenter samt minimera risker för negativ påverkan på människor och miljö genom hela vår värdekedja.

Antikorruption och mutor

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Inom fastighets- och byggbranschen finns det stora utmaningar och risker kopplade till korruption och mutor. Därför är arbetet med att motverka korruption och mutor av yttersta vikt för ett företag som Stångåstaden.

Så arbetar vi för att motverka korruption och mutor

Vi har ett regelverk som reglerar vårt affärsmässiga agerande; våra etiska riktlinjer, upphandlings- och inköpspolicy och vår representationspolicy. I de etiska riktlinjerna har vi identifierat riskområden, specificerat bestämmelserna för gåvor och förmåner och inkluderat kontrollpunkter. Genom riktlinjerna ska medarbetare såväl som kunder och leverantörer veta vad som är tillåtet.

Alla nyanställda på Stångåstaden genomgår ett introduktionspaket på runt 40 timmar, där såväl anställningsvillkor som våra etiska riktlinjer ingår. De etiska riktlinjerna behandlas både i e-learningprogram och i samtal mellan medarbetare och chef avseende specifika risker kopplade till olika roller. Nyanställda deltar också i Värdegrundsspelet, vilket är ett fysiskt brädspel som bland annat innehåller olika etiska dilemman. Alla i koncernledningen har genomgått värdegrundspelet och totalt 86 procent av alla chefer. På grund av coronapandemin har dock Värdegrundsspelet inte kunnat genomföras under 2021 på samma sätt som tidigare. Istället har nyanställda under våren 2021 fått delta i en digital workshop för att diskutera frågor tagna från Värdegrundsspelet. Planen framåt är att Värdegrundsspelet ska utvecklas med nya case och att alla medarbetare ska spela det under hösten 2022.

Vid annonserade upphandlingar, exklusive byggentreprenader, förmedlar vi de etiska riktlinjerna vid avtalsteckning, detta för att tydliggöra vår ståndpunkt gällande korruption och mutor. För att följa upp arbetet finns det via ägaren Linköpings kommun möjlighet till anonym rapportering av oegentligheter, så kallad ’whistle blowing’. Inga fall har rapporterats under 2021. Vi har även uppdaterat vårt arbetssätt enligt den nya visselblåsarlagen som började gälla december 2021.

Korruption och mutor är en av våra identifierade risker, vilka vi går igenom och reviderar varje år. Under 2021 har en förstudie för att ta fram en Uppförandekod påbörjats och som en del i detta arbete kommer vi även att se över våra etiska riktlinjer.

Så säkerställer vi att våra bostäder förmedlas på rätt sätt

Stångåstaden har en transparent uthyrningspolicy och en reglerad bostadskö där bostäder förmedlas efter kötid. Vi har även riktlinjer och grundkrav för uthyrning som finns tillgängliga på hemsidan. Vid tilldelning av våra lägenheter tillämpar vi likabehandlingsprincipen genom att lägenheterna förmedlas efter kötid. Vi genomför interna kontroller för att säkerställa att lägenheterna blir rätt fördelade. Dessutom gör vi ett antal stickprov för att säkerställa att företagets rutiner och riktlinjer följs. Inga avvikelser har förekommit under 2021.

Så motverkar vi olovlig andrahandsuthyrning

Bostadsbristen i Linköping gör att det förekommer att lägenheter hyrs ut olagligt i andrahand. För att motverka olovlig andrahandsuthyrning har vi ett sammanhängande regelverk baserat på riktlinjer, kontroller och uppföljning. Bevisföringen ligger på fastighetsägaren och ibland tar fallen lång tid att utreda. I dessa fall kontrollerar vi mot folkbokföringen för att se om personer skriver sig på flera ställen. Vi gör även uppsökande undersökningar. Det kan handla om allt från att hyra ut olagligt till kompisar eller släktingar, till mer organiserad uthyrning.

Vi är alltid tydliga med vad som gäller angående andrahandsuthyrning vid kontraktsskrivning och gör även en kontroll efter tre månader för att säkerställa att rätt person faktiskt bor i lägenheten. Under året har vårt arbete resulterat i att cirka 120 lägenheter frigjorts på grund av konstaterad otillåten andrahandsuthyrning. Dessa lägenheter har förmedlats till vår bostadskö och fördelats i enlighet med vår uthyrningspolicy. Vi har också inlett ett nytt samarbete mellan kommunen, Polisen, Försäkringskassan och andra fastighetsägare för att tillsammans stävja olovlig andrahandsuthyrning och bidragsfusk.

Kundnöjdhet

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Som Linköpings största bostadsaktör har vi ett stort ansvar gentemot våra kunder. Att de är nöjda är av största vikt. Därför har vi en mycket kundnära organisation, där vi strävar efter att alltid ge våra kunder ett personligt bemötande samt snabb och effektiv service.

Så har vi fått Sveriges mest nöjda kunder

Vi är otroligt stolta över att för tolfte gången bli tilldelade Kundkristallen 2021 för ”Högsta serviceindex” bland Sveriges största hyresvärdar. Vi tror att en av framgångsfaktorerna är att våra områden är indelade i två distrikt där varje distrikt har en distriktschef, som tillsammans med områdesansvariga driver verksamheten ur boendeperspektiv, i nära dialog med kunderna.

Bakom Kundkristallen ligger kundundersökningen AktivBo, en jämförelse mellan olika bostadsbolag där hyresgäster får svara på frågor om boende och service. Trots en liten minskning från förra året så rankar våra kunder oss väldigt högt i serviceindex, där vi för 2021 landade på 85,3 procent jämfört med 85,5 procent år 2020. Givet coronapandmins effekter, är vi ändå mycket nöjda med resultatet; när människor befinner sig hemma i större utsträckning ökar slitage, och fler felanmälningar kommer in. Det innebär att vi har högre förväntningar på oss att snabbt åtgärda problem. Att då inte kunna göra fysiska hembesök i vanlig utsträckning har varit en utmaning. Trots detta är våra kunder alltså mycket nöjda med vår service, vilket bådar gott för att fortsätta arbeta mot vårt långsiktiga mål på 90 procent i kundnöjdhet. Vi är även oerhört glada över att hela 93,8 procent av våra hyresgäster uppger att de trivs in sina lägenheter. Däremot minskade siffran för produktindex något, det vill säga hur nöjd hyresgästerna är med sitt boende som helhet – såväl lägenheten som allmänna utrymmen och utemiljöer – till 80,2 procent jämfört med 80,5 procent 2020.

Så har vi gått tillväga

De senaste åren har all personal på Stångåstaden gått ut under en kväll för att personligen överlämna enkäterna från AktivBo till hyresgästerna, vilket har lett till rekordhöga svarsfrekvenser. Under de två senaste årens coronapandemi har vi istället skickat ut enkäten till fler personer än tidigare. Då vi är måna om att inte exkludera grupper av våra kunder med digitala svårigheter har vi skickat ut enkäterna såväl digitalt som per post så har kunden fått välja hur man föredrar att svara. 

Totalt fick vi 3 270 svar av de totalt 6 170 personer som fick enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 53 procent, jämfört med 56 procent 2021. Totalt sett är det dock fler personer som har svarat på enkäten än förra året, även om årets svarsfrekvens är lägre än föregående år.

För att nå vårt långsiktiga mål på 90 procent i kundnöjdhet har vi under året vidareutvecklat den interna omorganisation som genomfördes inom förvaltningen förra året, vilken går ut på att vi arbetar i team. Varje team är både geografiskt och funktionellt inriktade, och består av medarbetare som har specialistkunskaper inom olika områden såsom underhåll, skötsel och kundrelationer. Rollerna blir allt tydligare och vi har nu även tagit ett steg framåt genom att inkludera fler avdelningar som genom samlad kompetens och ökade kvalitetskontroller samarbetar för att mer effektivt kunna svara upp mot våra boendes behov och önskemål. Därför är det glädjande att se att resultatet för ”Rent och snyggt”, är det delindex som under 2021 ökat mest i vår kundundersökning, från 81 procent 2020 till 82,3 procent 2021.

Under året har vi även fortsatt arbetet med att ta fram en långsiktig skötselplan för utvändigt arbete. Den innehåller åtgärder som är tänkta att göras på 10 års sikt såsom att bygga lekplatser, asfaltera och utföra större trädbeskärningar. Att ha en långsiktig plan framåt gör också att vi kan upphandla våra leverantörer på ett bättre sätt. Under året har vi fortsatt utveckla dialogen med våra leverantörer genom kvalitetskontroller och fysiska möten, i den mån coronapandemin har tillåtit. Vi gör nu fyra årliga större kontroller per område med protokoll och bedömningar, samt säkerställer trivsel och skötsel i våra områden på daglig basis.

Delindexet för trygghet har minskat något, från 82,9 procent 2020 till 81,5 procent 2021. Här ser vi att tryggheten framförallt har minskat i två områden där det varit skjutningar den senaste tiden, Berga och Lambohov. Vi gör vårt yttersta för att finnas till för våra kunder, bland annat genom att befinna oss på plats så snart vi kan när något har hänt, föra en kontinuerlig dialog med de boende och att fortsätta jobba med våra trygghetsansvariga, inte minst i särskilt utsatta områden.

För våra studenthyresgäster landade NKI (nöjd kundindex) på 77 (på en 0-100-skala), vilket är ett högt resultat som ligger i nivå med såväl 2020 som 2019, högst resultat uppnåddes i Lambohov. Totalt sett rankades delindexet kundvård högst (88), medan klagomålshantering fick lägst resultat (64). Under den senare delen av 2021 har vi påbörjat en omorganisering för att möta våra kunders efterfrågan på ökad flexibilitet i kundmöte och kundservice. Jämfört med 2020 ser vi förbättringar i allmänna utrymmen, utemiljöer och tvättstuga. Slutligen rankar även våra studenthyresgäster trygghet lägre (81).

Gällande vår verksamhet inom lokaler så genomförs numera en kundundersökning varje år, istället för vartannat år som tidigare. Vårt NKI för serviceindex har ökat, från 77,2 procent 2020, till 78,4 procent 2021. Trots att det är en bit från vårt mål på 80 procent är vi glada över ökningen, inte minst i relation till hur coronapandemin har påverkat handelsmönster och samhället i stort. Framförallt är våra kunder nöjda med vår personliga kontakt och tillgänglighet. Det de är mindre nöjda med är möjligheten till att boka tid för felanmälan och att inte veta vem som kommer åtgärda felet. De uppskattar däremot sina lokaler och sin närmiljö.

Professionellt bemötande gentemot alla människor är en förutsättning för delaktighet. För Stångåstaden är det även viktigt att vår kommunikation är tillgänglig och inkluderande. Som vägledning har vi en handbok ”Inkluderande kommunikation”, tillgänglig för all personal.

Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö

Engagerade medarbetare

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Genom att ha engagerade medarbetare uppnås inte bara ett gott klimat på arbetsplatsen vilket bidrar till ökad trivsel utan medarbetare som är engagerade i sitt arbete bidrar också till ökad kundnöjdhet samt lönsamhet för företaget.

Så skapar vi engagemang, stolthet och delaktighet på vår arbetsplats

Vi är ett värderingsstyrt bolag och strävar efter en medarbetarkultur som bygger på våra värderingar trygga, professionella och aktiva. Det är viktigt för oss att varje medarbetare känner stolthet över vårt gemensamma uppdrag; att utveckla Linköping och verkligen göra skillnad för Linköpingsborna. Därför framhåller vi ofta att vårt slutresultat är direkt beroende av varje enskild medarbetares insats. För att hitta personer med hög motivation och inställning som matchar våra värderingar, använder vi ett värdegrundstest vid nyrekryteringar. Responsen på värdegrundstestet, som togs fram under 2019, har varit mycket positiv och vi fortsätter att använda det som ett konstruktivt verktyg. I våra medarbetarsamtal följer vi upp hur värderingarna används i det dagliga arbetet.

Under 2021 har vi fortsatt vårt arbete för att skapa och upprätthålla ett högt medarbetarengagemang genom tydliga mål, uppföljning och positiv feedback. I medarbetarenkäten för 2021 låg engagemangindex på 88 procent – en liten minskning från förra årets resultat på 90 procent. Vi har även flera interna utmärkelser för att bygga engagemang och stolthet. Varje år utser vi årets nytänkare och fyra gånger om året utser vi kvartalets medarbetare. Vi ser att ett högt engagemang hos våra medarbetare bidrar till såväl goda individuella prestationer som till att Stångåstaden ses som en attraktiv arbetsgivare.

Coronapandemin har inneburit att vi, likt andra verksamheter, har fått ställa om till att arbeta mer digitalt. På kontoren har vi glesat ut och delvis arbetat hemifrån i de roller där det har varit möjligt. Omställningen har varit positiv för utvecklingen av vår digitala mognad samtidigt som det kan ha bidragit till att nyanställda inte lika snabbt känt tillhörighet till sin nya arbetsplats. Därför kommer vi under 2022 att förstärka värdegrundsarbetet så att alla nya medarbetare känner sig hemma i våra värderingar och vår kultur. Vi kommer också att se över värdegrunden och anpassa den efter den förändringsresa Stångåstaden påbörjat.

Under hösten 2021 har vi till största delen återgått till kontoret. I samband med det har vi också fört samtal i ledningsgruppen, chefsgruppen och med medarbetare för att se över hur vårt arbetssätt kan komma att förändras när pandemin är över och vilka behov och möjligheter vi ser vad gäller vårt sätt att arbeta i framtiden.

Hälsa och säkerhet

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att känna engagemang. Därför bedriver vi aktivt ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta arbete inkluderar skyddsronder, uppföljning av sjukskrivningstal samt incidentrapportering.

Vi har en generös friskvårdspeng och en aktiv idrottsförening som regelbundet anordnar olika aktiviteter. Vi erbjuder också massage och vaccinationer. Balans i livet är något vi värnar om, och som en del i det arbetet tillämpar vi flexibel arbetstid.

Sedan förra året samarbetar vi med en lokal aktör inom livsstil och hälsa, och tillsammans har vi utvecklat ett screeningkoncept med en EKG-mätare som bland annat mäter stressnivå, återhämtning och sömn. Efter genomförd pilotomgång under 2020 har vi under 2021 fortsatt att utveckla konceptet som nu omfattar hela organisationen och inkluderar individuella mål, uppföljningar och hälsofrämjande aktiviteter som kan bidra till bestående beteendeförändringar. Det här är ett viktigt verktyg för att på ett tidigt stadium fånga upp fall av stress och ohälsa och vi kommer att fortsätta att erbjuda detta till alla våra medarbetare. Medarbetare som är på väg mot ohälsa erbjuds individuell coachning och en handlingsplan för hur vi tillsammans kan arbeta preventivt.

Under hösten 2021 har vi arbetat för att öka tryggheten för vår personal genom att se över hur deras arbete påverkas av oroligheter i samhället. Vi har sett över våra utbildningar, rutiner och riskanalyser och jobbar ständigt på att förbättra våra arbetssätt. Idag arbetar vi förebyggande för att våra medarbetare ska veta hur de ska agera i obehagliga och hotfulla situationer och vi försöker också förbättra vår incidentrapportering för att få en tydligare bild av riskerna.

Mänskliga rättigheter och mångfald

Stångåstaden har kollektivavtal för sina anställda och vårt arbete drivs i form av samverkan mellan företaget och facket. Stångåstaden står för en arbetsplats där alla har lika rätt i fråga om arbete, utvecklingsmöjligheter, lön och andra anställningsvillkor. Vår värdegrund utgör basen i allt vårt arbete och är en naturlig del i verksamheten.

Mångfald är en förutsättning för att vi ska kunna ligga steget före och handlar för oss inte bara om etnicitet eller kön, utan om allt som utmärker varje enskild individ. I aktiviteten ’Bakom dina medarbetare’ lyfts anställda på intranätet och vi får möjlighet att lära känna personen bakom yrkesrollen lite mer. Stångåstaden har ett mångfaldsteam vars uppgift är att titta på hur vår organisation arbetar med mångfald. Teamet har under året gått igenom alla våra affärsplaner för att kartlägga vilka aktiviteter som berör mångfaldsfrågor och planen är att under 2022 utveckla vårt mångfaldsarbete ytterligare då detta är en mycket viktig fråga för oss. Genom att följa vår mångfaldsstrategi bidrar vi till att skapa värden som kundnöjdhet, ett hållbart samhälle, utveckling och innovation och stärker Stångåstadens attraktivitet som arbetsgivare.

Ledarskap

Varför är det här en väsentlig fråga för oss?

Ett gott ledarskap är avgörande för hela vår verksamhet. Vi är en värderingsstyrd organisation och ger våra medarbetare stor frihet under ansvar. Vi fokuserar på självledarskap och uppmuntrar våra medarbetare att ta egna initiativ. Det bidrar till att våra medarbetare känner engagemang och tillit, och att de trivs och mår bra. Vi tror även att delaktighet och samarbete är två nyckelfaktorer för en framgångsrik organisation.

Så skapar vi en arbetsplats där alla är ledare

Ledarskap är en viktig fråga för oss. Enligt vår erfarenhet är stora arbetsgrupper svårt att förena med gott ledarskap och god arbetsmiljö. Därför består våra arbetsgrupper som mest av cirka 15 personer men oftast tre till åtta. Det gör att vi ser medarbetarna och är nära dem i vardagen, samtidigt som det främjar samarbete, vilket vi tror stärker både oss som bolag och varje enskild individ. Under 2021 har vi fortsatt med den organisationsförändring som påbörjades inom förvaltningen 2020, till ett mer teamorienterat arbetssätt. Mindre team baserade på såväl specialistkunskap som personligheter sattes samman och gensvaret blev mycket positivt. Med utgångspunkt i vårt uppdrag tittar vi på vilken kompetens och vilka roller som krävs i varje enhet, men också hur vi ska organisera oss och om vi behöver skapa nya tjänster. Vi fortsätter att sträva mot ett tvärfunktionellt arbetssätt där vi arbetar över avdelningsgränserna för att lösa gemensamma frågor och nå gemensamma mål.

Det fokus på värderingsstyrt ledarskap som vi startade för sex år sedan finns med i allt vi gör och vi ser till att våra chefer träffas ofta för att hålla det vid liv. Under pandemin har det varit en utmaning men under hösten 2021 kom de fysiska träffarna igång igen. Alla våra chefer genomgår en basutbildning med fokus på självkännedom och ämnen som gruppdynamik, situationsanpassat ledarskap och feedback. Vi arbetar även på enhetsnivå med IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – en beteendemätning baserad på hur en medarbetare upplevs av sin omgivning. Konkret innebär det att ett 10-tal personer, både kollegor, chefer och vänner gör en skattning av medarbetaren utifrån ett antal parametrar, där resultatet ligger till grund för en workshop som sköts av en extern kursledare. Det här arbetet är ett uppskattat inslag som ofta ger nya insikter och möjligheter till personlig utveckling. Det minskar även risker för missförstånd och konflikter, samt tydliggör hur våra olikheter kan användas för att skapa kreativitet och ge ett bättre resultat. Därför kommer vi att fortsätta med detta arbetssätt även på sikt.

För att bibehålla vårt ledarskap och vår kultur måste vi kontinuerligt utveckla oss. Under året har därför samtliga chefer påbörjat och genomgått stora delar av utbildningen ”En värdefull resa”. Syftet är att stärka det värderingsstyrda ledarskapet och öka kunskapen och förståelsen för hur det är att leda i förändring. Utbildningen genomförs i form av fem träffar med ”hemläxor” däremellan, och fortsätter under 2022. Syftet är att förse både nya och gamla chefer med verktyg för att praktiskt koppla ihop vision och målbilder med det egna ledarskapet.

Även bland våra medarbetare arbetar vi kontinuerligt med gemensamma och individuella utbildningar. Vi tror på självledarskap och vi uppmuntrar våra medarbetare att agera och fatta egna beslut. Varje medarbetare har ett ansvar att sköta om sig själv, att bidra konstruktivt till en god arbetsmiljö och till att både individuella och gemensamma mål kan uppnås. I att bidra konstruktivt ingår både förmåga och vilja att ge och ta emot hjälp när det behövs.

Risker och möjligheter

Risker och möjligheter

De risker som Stångåstaden berörs av och de områden som Stångåstaden riskerar att påverka negativt analyseras och bedöms årligen under strategi- och affärsplaneringsprocessen. Riskerna delas in i strategiska risker, operativa risker och finansiella risker. Riskerna omfattar även hållbarhetsrisker. För arbetet med intern styrning och kontroll används COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) som är ett ramverk för intern styrning och kontroll. Nedan redogörs för våra hållbarhetsrisker, inklusive en beskrivning, hantering, möjligheter samt en bedömning av riskernaVarje specifik risk har analyserats och bedömts. Med detta som utgångspunkt har en samlad bedömning av respektive riskkategori gjorts utifrån en tiogradig skala. Den samlade bedömningen ska ses som en indikation av storleken på risken som helhet. En etta betyder låg till obefintlig risk medan en tia betyder mycket hög risk. . Vi har även analyserat vilken påverkan coronapandemin har på riskerna samt eventuella åtgärder. För den fullständiga riskmatrisen hänvisas till Stångåstadens digitala årsredovisning.

Arbetsmiljörisker Riskbedömning: 5

En osund arbetsmiljö leder till ohälsa, dåligt klimat och ett försämrat engagemang. Det innebär även höga kostnader för sjukfrånvaro och låg produktivitet. Detta ger även upphov till risk för olyckor. En risk vi ser är det “allmänt högre tempot” i samhället. Denna risk kan påverka medarbetarens fysiska och psykiska välbefinnande. Vi kan även se att det tuffare samhällsklimatet skapar en oro och innebär en ökad risk för medarbetare som arbetar ute i våra bostadsområden.

Risker föreligger även i leverantörskedjan såsom risker inom hälsa och säkerhet vid nybyggnation och ombyggnation av fastigheter.

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet för att skapa en arbetsmiljö som minimerar risken för att någon råkar ut för en olycka eller blir sjuk. Arbetsmiljöarbetet är organiserat och ständigt pågånde. Vi arbetar förebyggande med kompetensutveckling, ledarskap, friskvård och riskhantering. I företaget betonar vi självledarskapet som en central del där alla medarbetare har ett ansvar att bidra till att säkerställa en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska resultera i att vi tidigt fångar upp signaler på ohälsa oavsett anledning. Företaget har rutiner och beredskap för att hantera olyckor och hot/incidenter mot enskilda eller flera medarbetare. Vårt arbetsmiljöarbete utgår från vår arbetsmiljöpolicy. För att möta det tuffare samhällsklimatet har vi fokuserat extra på att utveckla arbetssätt och rutiner kopplat till hot och våldssituationer .

I våra upphandlingar ställer vi krav på att våra leverantörer samt underleverantörer ska uppfylla all lagstiftning de berörs av och att det ska vara goda arbetsvillkor. Vi gör även ett antal revisioner årligen.

Genom ett bra arbetsmiljöarbete kan vi nå hög produktivitet, arbetsglädje och intern och extern attraktivitet.

Ansvarsfulla och goda relationer med våra intressenter.

Vi ser en differentierad bild av arbetsmiljön inom organisationen där bland annat en ojämnare belastning mellan olika roller gått att identifiera.

I samband med allmänna restriktioner om att arbeta hemifrån kan vi se en förhöjd risk, då det är svårare att följa upp den fysiska och psykiska arbetsmiljön när medarbetare arbetar på distans. Det innbär även ett ändrat sätt att leda verksamheten på för våra chefer.

Kompetensförsörjning Riskbedömning: 4

För att kunna möta våra framtida utmaningar och den ökade förändringstakten i omvärlden måste vi kontinuerligt säkerställa att vi har rätt kompetens inom företaget. Vidare är ett syftesdrivet varumärke helt avgörande idag för nå framgång och överlevnad. Om vi inte lyckas attrahera och behålla rätt kompetens får det konsekvenser för vår möjlighet att nå våra mål, ägardirektiv samt att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vi arbetar systematiskt och långsiktigt med vår kompetensförsörjning och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har en kompetensförsöjningsplan som ses över årligen i samband med affärsplaneringen och som bryts ner på individnivå. Kompetensutvecklingsinsatser är dokumenterade i affärsplan och utvecklingssamtal. Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsplats bland annat genom att kontinuerligt arbeta med vår värdegrund, säkerställa ett engagerat ledarskap och erbjuda en stor delaktighet. Externt arbetar vi med employer branding. Årligen mäter vi och följer upp vår kompetensförsörjning och attraktivitet i Great Place to Work (medarbetarenkät) och genom utvecklingssamtal.

Vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar engagerade och kompetenta medarbetare. Därigenom levererar vi en affärsnytta som gör att vi ligger ett steg före.

Vi ser fortfarande att vi är en attraktiv och trygg arbetsgivare och upplever att antalet sökanden till våra lediga tjänster ökat under coronapandemin. Våra behov och möjligheter att genomföra utbildningar har påverkats, vissa har kunnat ställas om till digitalt format, medan andra har behövt ställas in. Den digitala omställningen har som en följd av coronapandemin gått fortare, men vi upplever att utvecklingstakten är differentierad på grund av en ojämn digital mognad inom företaget.

Miljörisker Riskbedömning: 4

Inom miljöområdet har vi identifierat våra risker och prioriterade miljöaspekter. Dessa återfinns bland annat inom byggnation och material (risk för skadliga ämnen och byggmaterial), klimat och energi, inomhusklimat (förhöjda radonhalter) samt avfall (felaktig hantering). En ytterligare risk är de globala klimatförändringarna som kan ge skador på fastigheter på grund av extrema väderhändelser men också medföra negativ påverkan på människors hälsa och på miljön.

Stångåstaden är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2005 och arbetar förebyggande och systematiskt med miljöfrågor. Vi har upprättade miljömål och handlingsplaner som följs upp kontinuerligt och håller oss löpande uppdaterade om nya och ändrade lagar. Miljöarbetet utgår från vår hållbarhetspolicy som är fastställd av styrelsen.

Vi ställer krav på de produkter som byggs in i våra fastigheter och använder SundaHus miljödata för att bedöma och dokumentera material och ämnen.  Vi har även en framtagen energistrategi och arbetar systematiskt med energieffektiviseringar och med beteendepåverkan. Vi arbetar aktivt och systematisk med att mäta radonhalten i våra fastigheter och vid behov av åtgärder samordnas dessa med renovering i planerade ombyggnationsprojekt för att göra det så effektivt som möjligt. Vid behov görs även punktinsatser.

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för en korrekt avfallshantering och för att minska mängden restavfall. Detta inkluderar daglig tillsyn i våra avfallsrum och arbete med beteendepåverkan.

Inom ramen för kommunens klimatanpassningsprogram har en handlingsplan för klimatanpassningsåtgärder, med tidsperspektivet 2020-2022, tagits fram. I detta arbete identifierade Stångåstaden ett antal åtgärder för vilka det pågår arbete, bland annat har sårbarhetsanalyser av våra fastigheter genomförts.

Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och genomför ett antal revisioner årligen.

Genom vårt aktiva miljöarbete har vi möjlighet att erbjuda boenden som är bra ur miljösynpunkt. Ett progressivt miljöarbete förebygger miljöproblem, uppnår ständig miljöförbättring och bidrar till att bromsa de globala klimatförändringarna och miljömässiga risker kopplade till dessa.

Under större delen av coronapandemin har vi sett att mängden avfall som genereras av våra hyresgäster ökat då fler arbetat hemifrån/varit hemma.

Vidare har vi, i samband med restriktioner om att arbeta hemifrån, inte kunnat genomföra alla revisioner som planerat även om vi då ställt om och genomfört flera revisioner digitalt. Minskad möjlighet till kontroll av efterlevnad kan bidra till att risken för avvikelser ökar.

Brandrisk Riskbedömning: 3

Det finns en risk för att brand inträffar som kan medföra fastighetsskador och påverka människors liv, hälsa (fysiskt och psykiskt) och säkerhet samt miljön negativt.

Inom organisationen finns en ansvarig för brand och säkerhet utsedd och en krisorganisation (Krisgruppen) finns som tillfälligt agerar i och hanterar en krissituation. Som stöd finns en krisplan, checklistor och rutiner. Vi har ett systematiskt brandskyddsarbete och arbetar preventivt med brandskyddsfrågor. Vi gör en årlig egenkontroll av vårt brandskydd i hela beståndet och en entreprenör gör kontroller av vårt brandskydd i våra fastigheter fyra gånger per år. Dessutom utövar Räddningstjänsten tillsyn genom stickprovskontroller.

Genom vårt arbete kan vi identifiera riskområden som snabbt kan åtgärdas samt utgöra underlag för informationskampanjer och utbildningsinsatser för såväl personal som kunder.

Sociala risker Riskbedömning: 6

De senaste årens samhällsutveckling mot mer gängkriminalitet, segregation och otrygghet i samhället, inte minst i relation till flera uppmärksammade skottlossningar i Linköping, innebär en ökad oro och risk för otrygghet. Social oro och otrygga områden påverkar kundnöjdhet och fastighetsvärden negativt och kan i förlängningen även medföra en ökad segregation.

Vi genomför trygghetsvandringar i alla våra områden och arbetar med grannsamverkan. I våra tre socioekonomiskt svagare områden har vi stadsdelsutvecklingssatsningar med fokus på att de boende ska känna delaktighet och få inflytande i sin närmiljö. Kopplat till händelseutvecklingen på senare tid i Linköping har arbetet med att förebygga brott och öka tryggheten i bostadsområdena intensifierats. Tillsammans med polis och andra aktörer arbetar vi enligt modellen EST (effektiv samordning för trygghet) med polisen och andra aktörer, där samtliga involverade aktörer träffas för regelbundna avstämningar på veckobasis. Under 2018 startade vi upp ett kompetensförsörjningsprojekt för att öka sysselsättningen i utsatta stadsdelar där målet även är att främja en ökad integration. Detta projekt har fortgått under 2021.

Trygga områden minskar risken för störningar och våra bostadsområden blir mer attraktiva att bo i. Vi får nöjdare kunder, högre lönsamhet och högre fastighetsvärden.

Risk finns för att den sociala oron och psykiska ohälsan ökar i samband med rekommendationer om att hålla sig hemma för att minska smittspridningen, samt på grund av ökad arbetslöshet.

Risk finns även för ökat våld i hemmet under coronapandemin.

Mutor och korruption Riskbedömning: 4

Risk för otillåten tilldelning av lägenheter. Hyreslägenheter är väldigt eftertraktade i Linköping och i genomsnitt finns 75 sökande per ledig bostad.

Mottagande av mutor i samband med beställningar och upphandlingar. Stångåstaden är en stor inköpare av varor och tjänster, främst inom byggentreprenad, drift och underhåll. Vi ser en risk för mutor och korruption genom hela leverantörskedjan.

Risk för yttre hot, våld eller påtryckningar mot enskild medarbetare för att tilldelas fördelar.

Stångåstaden har en transparent uthyrningspolicy och en reglerad bostadskö där bostäder förmedlas efter kötid. Intern kontroll av uthyrningen genomförs för att säkerställa att företagets rutiner och riktlinjer följs. Vi arbetar aktivt med att försöka förebygga olovlig andrahandsuthyrning.

Vi motverkar uppkomsten av mutor och korruption genom våra etiska riktlinjer, vår inköpspolicy och vår representationspolicy. Vi ställer även krav på att våra leverantörer ska agera i enlighet med vår hållbarhetspolicy. Möjligheten till anonym rapportering av oegentligheter, så kallad, “whistle blowing” finns via ägaren Linköpings kommun.

Ökad trovärdighet och transparens skapar ytterligare möjligheter till förbättrade relationer med bolagets intressenter.

Kränkning av mänskliga rättigheter Riskbedömning: 3

Mänskliga rättigheter i en företagskontext innefattar många olika frågor. Risker finns bland annat för att individer utsätts för kränkande särbehandling och diskriminering. Risker finns i hela värdekedjan, såväl internt som i leverantörsleden. Samtliga eventuella fall av kränkningar riskerar att skada Stångåstadens anseende och förtroende.

Enligt våra riktlinjer mot kränkande särbehandling accepteras inte någon form av kränkningar inom Stångåstaden. Vi har skapat ett arbetssätt som sträcker sig längre än att förhindra diskriminering på arbetsplatsen till att främja mångfald. Professionellt bemötande gentemot alla människor är en förutsättning för delaktighet och det är även viktigt att all vår kommunikation är tillgänglig och inkluderande. För att uppnå detta har vi en handbok ”Inkluderande kommunikation” som vägledning. Vid tilldelning av våra lägenheter tillämpar vi likabehandlingsprincipen genom att lägenheterna förmedlas efter kötid. Vi ställer krav på att våra leverantörer ska agera på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Att säkerställa att vi är en attraktiv och trygg arbetsgivare genererar möjligheter för Stångåstaden att bibehålla och attrahera viktig kompetens. Delaktighet i våra bostadsområden samt kravställan och uppföljning av våra leverantörer genererar ökade möjligheter till ännu bättre och långsiktiga relationer med våra intressenter.

I samband med allmänna restriktioner om att arbeta på distans har möjligheten för chefer och ledare att upptäcka och följa upp eventuell kränkande särbehandling minskat vilket har en effekt på risken. Samma sak gäller för våra leverantörer.

* Vi följer löpande utvecklingen och kommer fortsätta anpassa verksamheten i linje med samhällsutvecklingen och rådande restriktioner.

Revisorns yttrande

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i AB Stångåstaden (publ), org.nr 556041-6850

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Linköping den 25/3 – 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jonas Leek
Auktoriserad revisor

Emma lngefjord
Auktoriserad revisor

Bilaga – Hållbarhetsdata

Hållbarhetsdata

Nedan redogörs för viktiga indikatorer och nyckeltal.
Siffrorna gäller för koncernen om inte annat anges.

Anställning

2019 2020 2021
Tillsvidare 16 17 18
Varav kvinnor 8 12 11
Visstid 2 4 2
Varav kvinnor 0 0 1
Heltid 17 20 18
Varav kvinnor 16 11 10
Deltid* 1 1 2
Varav kvinnor* 1 1 2
Totalt anställda 18 21 20
Antal 8 12 12
* Dessa personer har själva valt att arbeta deltid, deras respektive grundtjänst är 100%.
2019 2020 2021
Tillsvidare 101 113 108
Varav kvinnor 59 67 69
Visstid 8 7 9
Varav kvinnor 6 4 8
Heltid 104 112 108
Varav kvinnor 61 64 69
Deltid* 5 8 8
Varav kvinnor* 4 7 7
Totalt anställda 109 120 117
Varav kvinnor 65 71 77
* Dessa personer har själva valt att arbeta deltid, deras respektive grundtjänst är 100%.
2019 2020 2021
Tillsvidare 54 49 54
Varav kvinnor 36 34 35
Visstid 3 0 0
Varav kvinnor 1 0 0
Heltid 52 44 48
Varav kvinnor 32 30 30
Deltid* 2 5 5
Varav kvinnor* 2 4 5
Totalt anställda 57 49 54
Varav kvinnor 37 34 35
* Dessa personer har själva valt att arbeta deltid, deras respektive grundtjänst är 100%.
 201920202021
Tillsvidare171179180
Varav kvinnor103113115
Visstid131111
Varav kvinnor749
Heltid179176174
Varav kvinnor109105109
Deltid*81415
Varav kvinnor*71214
Totalt anställda**184190191
Varav kvinnor110117124

* Dessa personer har själva valt att arbeta deltid, deras respektive grundtjänst är 100%.

**Siffran inkluderar vikarier för tjänstlediga medarbetare.

Könsfördelning i styrelse och ledningsgrupp

 Enhet201920202021
Kvinnor%333343
Män%676757
Enhet 2019 2020 2021
Kvinnor % 45 45 36
Män % 55 55 64

Social hållbarhet

 Enhet201920202021
Trygghetsindex – andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö%82,682,981,5
 Enhet201920202021
Nyproduktion av hyresrätter – färdigställdaAntal81234282
Andel av kommunens nyproduktion – färdigställda hyresrätter%101528

 

Miljömässig hållbarhet

Klimat och energi*

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet
Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet Enhet 2019 2020 2021
Stångåstaden exklusive Studentbostäder kwh/m2 atemp 132,6 129,5 127
Studentbostäder kwh/m2 atemp 161,2 161,6 154,2

Klimatutsläpp Enhet 2019 2020 2021
Scope 1 – Utsläpp från egenproducerad energi och egna fordon (olja, tjänstebilar, poolbilar och privata bilar i tjänsten) ton CO2e 30,6 33,9 13,8
Scope 2 – Indirekta utsläpp som uppstår vid köpt el, fjärrvärme och fjärrkyla ton CO2e 25 915 24 873 24 370
Scope 3 – Utsläpp från tjänsteresor (flyg, tåg) ton CO2e 5,8 1,4 0,4
Summa ton CO2e 25951 24908 24384
Kompensation för den el som produceras i våra egenägda vindkraftverk ton CO2e -3908 -4543 -3633
Summa ton CO2e 22043 20365 20751

Utsläppsintensitet Enhet 2019 2020 2021
Fastighetsrelaterade klimatutsläpp (Scope 1 och 2) kg CO2e/m2 16,4 15,3 15,5
Fastighetsrelaterade klimatutsläpp (Scope 1 och 2) efter kompensation kg CO2e/m2 13,9 12,5 13,2
Transportrelaterade klimatutsläpp (Scope 1 och 3) kg CO2e/km 0,05 0,1 0,09
* Förtydliganden och antaganden:
Oljan i scope 1 användes under 2019 och 2020 för uppvärmning av Lambohofs Säteri som är en Kulturminnesmärkt byggnad som Stångåstaden (Kulturfastigheter) fick i sin ägo under 2015. Fram till 2019-02-01 har hyresgästen själv stått för uppvärmningskostnaderna men fr.o.m. detta datum är hyresgästen avflyttad. Då data endast har gått att få avseende påfyllnad av olja approximeras förbrukningen med mängden påfylld olja. Under 2020 installerades fjärrvärme och därmed har uppvärmning med olja upphört. År 2019 utgjorde klimatutsläppen från oljan 24,8 ton och 2020 13,4 ton.
De privata bilar som används i tjänsten är ej med i beräkningarna för 2019 då tillförlitlig data saknas. Utsläppen från privata bilar som används i tjänsten 2020 uppgår till 16,2 ton och 2021 till 12,6 ton.
El ingår inte i hyran för AB Stångåstadens kunder utan våra hyresgäster står för sitt eget elabonnemang. Då el ingår i hyran för Studentbostäder är elförbrukningen inkluderad. Vid beräkning av energiförbrukningen samt klimatpåverkan används normalårskorrigerad data för energianvändningen i våra fastigheter.
Ingen förändring i antal vindkraftverk har skett under 2019-2021 utan skillnaden i kompensation för den el som produceras i våra egenägda vindkraftverk beror på att det blåst olika mycket under åren vilket medfört att elproduktionen varierat.
Antal resor med både flyg och tåg har minskat under 2021, såväl som under 2020, jämfört med tidigare år pga. coronapandemin.
Använda emissionsfaktorer återfinns i kapitlet Definitioner. För fjärrvärmen används faktiska emissionsfaktorer för respektive år.

Avfall, återvinning och återbruk

Mängd avfall som produceras i beståndet (AB Stångåstaden)
Behandlingsmetod Enhet 2019 2020 2021
Restavfall inkl. matavfall* Restavfallet går till energiåtervinning, matavfallet blir biogas och biogödsel. ton 3 937 3 993 3 746
kg/lgh 318,1 336,5 316,9
Grovsopor Materialåtervinning, energiåtervinning ton 610 621 604
kg/lgh 49,3 46,9 43,0
Källsorterat materal (tidningar, pappers-, metall- och plastförpackningar, glas, elavfall) Materialåtervinning ton 1 526 1 477 1 504
kg/lgh 107,2 111,6 109,1
Textilier Materialåtervinning ton 29 19 33
Bygg- och rivningsavfall** Materialåtervinning, energiåtervinning, deponi ton 477 511 1 313
Mängd avfall som produceras i beståndet (Studentbostäder)
Behandlingsmetod Enhet 2019 2020 2021
Restavfall inkl. matavfall* Restavfallet går till energiåtervinning, matavfallet blir biogas och biogödsel. ton 88 80 77
kg/lgh 104,8 95,7 83,9
Grovsopor Materialåtervinning, energiåtervinning ton 101 124 110
kg/lgh 25,0 30,7 27,8
Källsorterat materal (tidningar, pappers-, metall- och plastförpackningar, glas, elavfall) Materialåtervinning ton 235 231 241
kg/lgh 56,0 54,8 57,0
*Optisk sortering av matavfallet sker först på mottagande anläggning varför endast statistik på totala mängden kan erhållas i dagsläget. I statistiken ingår inte de lägenheter som har sopsug då data saknas från avfallsbolaget för detta avfall. För moderbolaget omfattas därför ca 85% av beståndet i statistiken medan det för Studentbostäder endast är cirka 20% som omfattas då de flesta studentfastigheter har sopsug.
**Data omfattar Stångåstaden och Studentbostäder tillsammans. Mängd redovisas det år projektet slutfördes. 2019: Norrskenet etapp 1, 97 lägenheter. 2020: Norrskenet etapp 2, 113 lägenheter. 2021: Insikten, 85 lägenheter samt Eddan, 231 lägenheter.

Goda inomhusmiljöer

Enhet 2019 2020 2021
Antal registrerade produkter i avslutade projekt, SundaHus Miljödata st 2 529* 2 571 3 430
Andel A- och B-bedömda produkter i avslutade projekt, SundaHus Miljödata % 81,4* 79,5 79,5
Andel A- och B-bedömda produkter i projekt som inte är avslutade, SundaHus Miljödata % 84,9* 81,8 83,9
* Data justerade jämfört med tidigare Hållbarhetsredovisningar pga. ny beräkningsmodell framtagen 2021 som enbart innefattar produkter i byggprojekt.

Ekonomisk hållbarhet

Sunda finanser och långsiktighet Enhet 2019 2020 2021
Nedlagda kostnader i våra fastigheter (Nyproduktion, Ombyggnation och Underhåll) Mkr 1 237 1294 1233
Soliditet % 41,7 40,1 59,8
Andel gröna obligationer av total upplåning % 36 24 22
Ekonomiskt hållbara byggprojektEnhet201920202021
Företagets investeringar i nyproduktionMkr544476527
 % av totala omsättningen312934
Årliga investeringar i nyproduktion per kvadratmetertkr/m2403744
Underhåll och reparationerEnhet201920202021
Ombyggda lägenheter – färdigställdaAntal305240308
Årliga investeringar i ombyggnationer per färdigställd lägenhettkr/lägenhet9021 1321 160
Årliga ombyggnadsinvesteringar och underhållskostnaderMkr693818707
% av totala omsättningen456345

Ansvarsfulla affärer och relationer

Antikorruption och mutor Enhet201920202021
 Bekräftade korruptionsfall samt vidtagna åtgärder st000
Andel anställda som har spelat värdegrundsspeletKoncernledning%9689100
Chefer%1008886
Övriga medarbetare%10010091

 

Kundnöjdhet Enhet201920202021
NKI – Serviceindex – Bostäder AB Stångåstaden* %85,185,585,3
NKI – Produktindex – Bostäder AB Stångåstaden** %80,780,580,2
NKI – Serviceindex – Lokaler AB Stångåstaden*** % –77,278,4
NKI – Studentbostäder**** %777777
* Våra kunder är nöjda med vår service (hur vi bemöter kund, inre och yttre skötsel, upplevd trygghet i trapphus och området etc.)
** Våra kunder är nöjda med vår produkt (funktion och utformning av lägenhet, allmänna utrymmen och den yttre miljön etc.)
*** För lokal görs kundundersökningen från 2021 varje år istället för vartannat år som tidigare.
**** NKI Studentbostäder är uppbyggd på ett annat sätt än övriga NKI:er. Indexet utgår från modellen för SKI (Svenskt Kvalitetsindex). Det är en vanligt förekommande modell som möjliggör jämförelse mellan olika företag och branscher. Den bygger på frågor om Stundebostäder som hyresvärd, förvätningar och jämförelse med en perfekt hyresvärd. Modellen bygger på faktorer som bostadsstandard, trygghet, service, utemiljö etc.

Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö

Ledarskap Enhet 2019 2020 2021
Tillit till ledarskapet % 90 90 88

Engagerade medarbetare Enhet 2019 2020 2021
Engagemangsindex % 91 90 88
NMI (genomsnittligt förtroendeindex) % 91 90 88
Bilaga – GRI-index

GRI-index

Hela indexet hänvisar till GRI Standards 2016, utom GRI 306 (avfall) som hänvisar till GRI Standard 2020.

Generella upplysningar

Hänvisning av sidnummer utgår från vår Hållbarhetsredovisning 2021 i pdf-format nedladdad i Chrome. De kan skilja sig beroende på webbläsare.
UpplysningBeskrivningKommentarAvsnitt eller sida
102-1Organisationens namnStångåstaden 
102-2Verksamhet, märken, produkter och tjänster Om Stångåstaden (sid 5)
102-3Huvudkontorets lokaliseringTornbyvägen, Linköping 
102-4Länder där organisationen har verksamhetSverige 
102-5Ägarstruktur och organisationsform Om Stångåstaden (sid 5)
102-6Marknader som organisationen är verksam påSverige 
102-7Organisationens storlek Om Stångåstaden (sid 5)
102-8Information om anställda och andra som arbetar för organisationen Hållbarhetsdata (sid 78) Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled (sid 52)
102-9Leverantörskedja Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled (sid 52-55)
102-10Väsentliga förändringar gällande organisation och leverantörskedjaInga väsentliga ändringar har skett i organisation eller leverantörskedja. 
102-11FörsiktighetsprincipenVi tillämpar försiktighetsprincipen vid planering av verksamheten och vid val av material och metoder. 
102-12Externa initiativ om hållbarhet som organisationen stödjer/omfattas av Tillsammans kommer vi längre (sid 16) Samarbeten för minskad klimatpåverkan och för klimatanpassning  (sid 35)
102-13Medlemskap i organisationer Tillsammans kommer vi längre (sid 16)

Strategi

UpplysningBeskrivningKommentarAvsnitt eller sida
102-14Uttalande från ledande befattningshavare Vd-ordet (sid 3-4)

Etik och integritet

UpplysningBeskrivningKommentarAvsnitt eller sida
102-16Värderingar, principer och etiska riktlinjer Om Stångåstaden (sid 5)

Styrning

UpplysningBeskrivningKommentarAvsnitt eller sida
102-18Styrningsstruktur Om Stångåstaden (sid 5)

Intressentdialog

UpplysningBeskrivningKommentarAvsnitt eller sida
102-40Lista över intressentgrupper Intressentdialog och väsentlighetsanalys  (sid 18)
102-41KollektivavtalSamtliga anställda omfattas av kollektivavtal 
102-42Identifiering och urval av intressenter Intressentdialog och väsentlighetsanalys  (sid 18)
102-43Metoder för intressentdialog Intressentdialog och väsentlighetsanalys  (sid 18)
102-44Viktiga frågor som lyfts Intressentdialog och väsentlighetsanalys  (sid 18-19)

Redovisningspraxis

UpplysningBeskrivningKommentarAvsnitt eller sida
102-45Enheter som ingår i den finansiella redovisningenAB Stångåstaden, Studentbostäder i Linköping AB, Kulturfastigheter i Linköping AB samt TGS Fastigheter nr 3 AB som innehåller Stångåstadens huvudkontor. 
102-46Definition av redovisningens innehåll och frågornas avgränsning Om hållbarhetsredovisningen, (sid 8)
Intressentdialog och väsentlighetsanalys  (sid 18-19)
102-47Lista över väsentliga frågor Intressentdialog och väsentlighetsanalys  (sid 18-19)
102-48Förändringar av informationInga förändringar har skett. 
102-49Förändringar i redovisningenInga förändringar sedan föregående år. 
102-50Redovisningsperiod1 januari 2021-31 december 2021 
102-51Datum för publicering av senaste redovisningenApril 2021 
102-52RedovisningscykelÅrligen 
102-53Kontaktperson för redovisningenMalin Ribbenhed, Kvalitets- och hållbarhetschef, malin.ribbenhed@stangastaden.se 
102-54Redovisning i enlighet med GRI StandarderDenna redovisning har upprättats i enlighet med GRI standarder på kärnnivå 
102-55GRI-index Dessa sidor (Sid 84-89)
102-56Extern granskningIngen extern granskning av hållbarhetsredovisningen har gjorts. 

Väsentliga frågor

Antikorruption och mutor GRI 103: Hållbarhetsstyrning 2016 och GRI 205: Anti-korruption 2016

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är relevant både inom organisationen, i leverantörsledet samt i relation till våra kunder.Antikorruption och mutor (sid 56-57)
205-2Kommunikation och utbildning i anti-korruptionspolicies och rutinerAvsteg görs från 205-2c p.g.a. att viss data saknas. Vi har som ambition att under kommande period ta fram denna information.Antikorruption och mutor (sid 56)
205-3Bekräftade korruptionsfall samt vidtagna åtgärder Antikorruption och mutor (sid 56-57)
Hållbarhetsdata: Ansvarsfulla affärer och relationer (Sid 83)

Klimat och energi GRI 103: Hållbarhetsstyrning 2016 och GRI 302: Energi 2016

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är relevant för drift av våra fastigheter.Klimat och energi (sid 28-36)
302-1Energianvändning inom organisationen Så här mäter vi våra utsläpp (sid 34)
302-3Energiintensitet Hållbarhetsdata: Klimat och energi (sid 80-81)

Klimat och energi GRI 103: Hållbarhetsstyrning 2016 och GRI 302: Energi 2016 och GRI 305: Utsläpp till luft 2016

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är primärt relevant vid drift av våra fastigheter, i leverantörsleden samt i relation till våra kunder men även inom organisationen.Klimat och energi (sid 28-36)
302-1Energikonsumption inom organisationen Hållbarhetsdata: Klimat och energi (sid 80-81)
305-1Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Hållbarhetsdata: Klimat och energi (sid 80-81)
302-2Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi (Scope 2) Hållbarhetsdata: Klimat och energi (sid 80-81)
302-3Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Hållbarhetsdata: Klimat och energi (sid 80-81)
302-4Utsläppsintensitet växthusgaser Hållbarhetsdata: Klimat och energi (sid 80-81)

Avfall, återvinning och återbruk GRI 103: Hållbarhetsstyrning 2016 och GRI 306: Avfall 2020

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är främst relevant bland våra hyresgäster samt vid ny- och ombyggnation som ger upphov till avfall .Avfall, återvinning och återbruk (sid 40-42)
306-1Genererat avfall och betydande påverkan från avfallet Avfall, återvinning och återbruk (sid 40-42)
306-2Hantering av avfall och den betydande påverkan från avfallet Avfall, återvinning och återbruk (sid 40-42)
306-3Genererat avfallData för våra ombyggnationsprojekt saknas. Vi har som ambition att under kommande period ta fram denna information.Hållbarhetsdata: Avfall, återvinning och återbruk (sid 81-82)

Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled GRI 103: Hållbarhetsstyrning 2016 och GRI 308: Leverantörsbedömning miljö 2016

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är aktuell i leverantörsledet.Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled (sid 52-55)
308-2Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder Så säkerställer vi ansvarsfulla leverantörsled (sid 53-54)

Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled GRI 103: Hållbarhetsstyrning 2016 och GRI 414: Social leverantörsbedömning 2016

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är aktuell i leverantörsledet.Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled (sid 52-55)
414-2Negativ påverkan på arbetsförhållandena i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder Så säkerställer vi ansvarsfulla leverantörsled (sid 53-54)

Egen väsentlig fråga: Ledarskap

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är aktuell inom organisationen.Ledarskap (sid 65-66)
Egen upplysningLedarskapsindex Ledarskap (sid 65-66)
Hållbarhetsdata: Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö (sid 83)

Egen väsentlig fråga: Engagerade medarbetare

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är aktuell inom organisationen.Engagerade medarbetare (sid 62-64)
Egen upplysningEngagemangsindex Engagerade medarbetare (sid 62-63)
Hållbarhetsdata: Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö (sid 83)
Egen upplysningNMI- nöjdmedarbetarindex (förtroendeindex) Hållbarhetsdata: Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö (sid 83)

Egen väsentlig fråga: Trygghet och säkerhet

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är relevant för såväl våra hyresgäster som för Linköping i stort.Trygghet och säkerhet (sid 20-23)
Egen upplysningTrygghetsindex Så skapar vi trygghet tillsammans (sid 22)
Hållbarhetsdata: Trygghet och säkerhet (sid 80)

Egen väsentlig fråga: Underhåll och reparationer

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningI första hand är frågan relevant för våra hyresgäster.Underhåll och reparationer (sid 50-51)
Egen upplysningAntal ombyggda lägenheter Underhåll och reparationer (sid 50-51)
Hållbarhetsdata: Underhåll och reparationer (sid 82)
Egen upplysningÅrliga investeringar och underhållskostnader Underhåll och reparationer (sid 50-51)
Hållbarhetsdata: Underhåll och reparationer (sid 82)

Egen väsentlig fråga: Bostadsförsörjning

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är relevant för Linköping i stort.Bostadsförsörjning (sid 24-27)
Egen upplysningAntal och andel nyproducerade lägenheter Hållbarhetsdata: Bostadsförsörjning  (sid 80)

Egen väsentlig fråga: Goda inomhusmiljöer

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningI första hand är frågan relevant för våra hyresgäster. Ett gott inomhusklimat ger också förutsättningar för en välmående fastighet.Goda inomhusmiljöer (sid 43-45)
Egen upplysningAndel material som är A- eller B-klassade enligt materialdatabas Goda inomhusmiljöer (sid 43-45)
Hållbarhetsdata: Goda Inomhusmiljöer (sid 82)

Egen väsentlig fråga: Ekonomiskt hållbara byggprojekt

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är relevant för våra potentiella hyresgäster samt för Linköping i stort.Ekonomiskt hållbara byggprojekt (sid 48-49)
Egen upplysningInvesteringar i nyproduktion Hållbarhetsdata: Ekonomiskt hållbara byggprojekt (sid 82)

Egen väsentlig fråga: Sunda finanser och långsiktighet

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är i första hand relevant för våra ägare samt för företaget.Sunda finanser och långsiktighet (sid 46-47)
Egen upplysningNedlagda kostnader i våra fastigheter Sunda finanser och långsiktighet (sid 46-47)
Egen upplysningSoliditet Hållbarhetsdata: Sunda finanser och långsiktighet (sid 82)
Egen upplysningAndel gröna obligationer av total upplåning Hållbarhetsdata: Sunda finanser och långsiktighet (sid 82)

Egen väsentlig fråga: Kundnöjdhet

UpplysningBeskrivningKommentar/AvgränsningAvsnitt eller sida
103-1, 103-2, 103-3HållbarhetsstyrningFrågan är i första hand relevant för våra kunder.Kundnöjdhet  (sid 58-61)
Egen upplysningNKI (Kundnöjdhetsindex) Kundnöjdhet  (sid 58-61) Hållbarhetsdata: Kundnöjdhet  (sid 58, 83)
Bilaga – Definitioner

Definitioner

Atemp

Uppvärmd yta mer än 10˚C.

Goda inomhusmiljöer

EnergibärareEmissionsfaktorKälla
Fjärrvärme100 g CO2e/kWhTekniska Verken, Miljövärden för 2021
 96 g CO2e/kWhTekniska Verken, Miljövärden för 2020
 103 g CO2e/kWhTekniska Verken, Miljövärden för 2019
El250,76 g CO2e/kWhNordisk elmix 2018, ref. Bixia
Fjärrkyla22,6 g CO2e/kWhTekniska verken, Miljövärden för 2020 resp. 2019 (baserat på en elanvändning per producerad fjärrkyla på 9 %)
Olja274,3 g CO2e/kWhSMED, Svenska Miljö Emissions Data

 

För bilar beräknas utsläpp vid blandad körning för respektive fordon enligt uppgifter från Transportstyrelsens bilregister. Sammanställda data för flyg och tåg har erhållits från vår resebyrå.

Koncernen/Företaget/Stångåstaden/Bolaget

Omfattar bolagen: AB Stångåstaden, Studentbostäder i Linköping AB och Kulturfastigheter i Linköping AB samt fastigheten TGS Fastigheter nr 3 AB som innehåller Stångåstadens huvudkontor.

Moderbolaget

AB Stångåstaden