En arbetsplats för dig som vill göra skillnad

Alla som jobbar på Stångåstaden har ett viktigt uppdrag: Att jobba för ett levande Linköping där människor trivs. För det behöver vi medarbetare som har kunskap, vilja och driv. Då kan vi göra skillnad på riktigt – för våra kunder, andra Linköpingsbor och den stad vi bygger tillsammans.

På Stångåstaden kan alla som drivs av att göra sitt bästa för Linköping bli sina bästa jag.

Vi är nyfikna på nya insikter, och vill omge oss med människor som bjuder på nya perspektiv och erfarenheter. Som vågar utmana både sig själva och andra. Genom att vi uppmuntrar varandras olikheter får vi alla de bästa förutsättningarna för att prestera och utvecklas.

God arbetsmiljö

Engagemang från medarbetare kräver god arbetsmiljö. 

Vi tror att ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete i samverkan mellan företaget, facket och medarbetarna skapar en trivsam och attraktiv arbetsmiljö som förebygger ohälsa, men även stärker vårt varumärke och underlättar kompetensförsörjningen i framtiden.

Vinsten med god arbetsmiljö:

 • Förebygger ohälsa
 • Underlättar kompetensförsörjning
 • Stärker varumärket

I nästa steg ska vi fortsätta arbeta med vårt framtida arbetssätt. 

 • Hur är en modern och attraktiv arbetsgivare? 
 • Hur, när och var vill kunderna möta oss? 
 • Har vi ändamålsenliga lokaler och rätt tekniska förutsättningar? 
 • Hur ser kontoren ut med mer hybrida arbetssätt?

Vi arbetar systematiskt och aktivt för att skapa en god arbetsmiljö för att förebygga fysisk och psykosocial ohälsa. I det ingår skyddsronder, att följa upp sjukskrivningstal, skriva incidentrapporter och arbeta förebyggande med hälsa. Men framför allt att våra chefer jobbar nära medarbetarna och kontinuerligt följer upp hur de mår och hur arbetsmiljön fungerar och kan sätta in insatser tidigt.

Arbetsmiljön har varit ett viktigt fokusområde under hösten 2021. Dels som en konsekvens av pandemin, dels på grund av ökade oroligheter i vissa av våra bostadsområden.

Vardagen för våra medarbetare som arbetar i utsatta områden har blivit tuffare. Vi har jobbat aktivt för att skapa ökad trygghet genom att se till att det finns bra rutiner och arbetssätt och att medarbetarna har kunskap kring hur de ska agera. Det handlar om utbildningar för att hantera situationer med hot och våld, att tydliggöra arbetsrutiner och att göra riskbedömningar. Vi har också arbetat efter AAR, After Action Review, en utvärderingsmetodik som räddningstjänsten och sjukvården brukar använda. På så sätt har vi med hjälp av medarbetarna kunnat ta fram handlingsplaner för hur vi kan bli bättre.

När 2021 började var vi mitt inne i de hårdaste pandemirestriktionerna. Fram till sommaren glesade vi ut antalet medarbetare och jobbade delvis hemifrån.

Under hösten har vi använt erfarenheterna från pandemin i ett arbete med att bygga upp ett nytt normalläge. I workshops har medarbetarna fått fundera på hur vi bäst arbetar för att uppnå våra mål om nöjda kunder, engagerade medarbetare och bibehållen lönsamhet. Frågor som vi diskuterat har varit följande:

 • Kan vi nå vår målbild om vi jobbar hemifrån? 
 • Hur bibehåller vi kompetens, kreativitet och innovationskraft när vi inte ses? 
 • Vad vill behålla från tiden under pandemin, och vad vill vi återgå till?

Utifrån resultaten har vi beslutat att kontoret ska vara vår utgångspunkt, med flexibiliteten att jobba hemifrån när verksamheten så tillåter. 

Vi inspirerar branschen
och varandra

Det sägs att kulturen sitter i väggarna. Så är det inte hos oss. Vår kultur bor i människorna som jobbar här. I tanke och handling. Vi lever vår värdegrund, varje dag, och skapar på så sätt förutsättningarna för att göra varje medarbetare till en inspirerande förebild.

Aktiv värdegrund

Vi som jobbar på Stångåstaden ska vara trygga, professionella och aktiva. Det är våra värderingar, och vi är måna om att de inte stannar som fina ord på ett papper. Sedan många år arbetar vi därför aktivt med vårt värdegrundsarbete.

Vi som jobbar på Stångåstaden ska vara trygga, professionella och aktiva. Det är våra värderingar, och vi är måna om att de inte stannar som fina ord på ett papper. Sedan många år arbetar vi därför aktivt med vårt värdegrundsarbete.

2019 var vi först i Sverige med värdegrundstest vid rekryteringar. Det har vi fortsatt med, och det har slagit väl ut. 

Testet används för en mer översiktlig screening av kandidater tidigt i rekryteringsprocessen, och som underlag på djupintervjuer senare i processen. Via testet kan vi hitta medarbetare med stor potential utan att bara behöva titta på utbildning, erfarenhet och kunskaper. Det gör urvalet bredare och mångfalden större.

Det är lättare att kompetensutveckla medarbetare än att förändra deras inställning eller beteenden. 

Testet är uppskattat hos de som söker jobb hos oss. Förutom att vara ett bra rekryteringsverktyg för oss ger det de sökande en bra inblick i vilka situationer de kan möta när de jobbar på Stångåstaden.

Under året har vi upplevt att det är svårare att hålla i företagskulturen när vi inte är på plats på kontoret. Inte minst för alla de som anställts under pandemin, och aldrig upplevt våra stormöten eller hur det är att arbeta när alla är på plats. 

För att stärka värdegrunden och vårt ledarskap har Stångåstadens chefer under året genomgått en utbildning i att leda genom värderingar som letts av värderingscoachen Mia Hultman. Under 2022 går vi vidare och kommer tillsammans med samtliga medarbetare att se över våra spelregler utifrån den förändringsresa som vi påbörjat under 2020. Vi ska också arbeta kring det varumärkesarbete som gjorts under året. Hur kan vi leva upp till våra varumärkeslöften?

Våra spelregler

Våra spelregler säger att vi som jobbar på Stångåstaden ska vara:

 • Trygga – hålla vad vi lovar, vara nyfikna och inkluderande
 • Professionella – se till helheten, ge och ta emot feedback, vara affärsmässiga
 • Aktiva – utmana oss själva, ta initiativ, tänka nytt

Här kan du bli ditt
bästa jag

Medarbetare på Stångåstaden är del av en positiv kraft. Vi som jobbar här ska vara trygga, professionella och aktiva. Det är våra värderingar, och vi är måna om att de inte stannar som fina ord på ett papper. Sedan många år arbetar vi därför aktivt med vårt värdegrundsarbete och det märks, inte minst när vardagen ställs på ända och våra kunder behöver något extra från oss. Då tar vi ansvar och agerar, med hjärta och hjärna. Tillsammans är vi en trygg klippa, för kunderna och varandra.

Det är därför vi år efter år utses till en av Sveriges bästa arbetsplatser.


Utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser

Great Place To Work

Stångåstaden vill vara en riktigt bra arbetsplats. För att mäta hur vi uppfyller målet deltar vi varje år i undersökningen Great Place To Work, och har de senaste åren stadigt placerat oss bland de tio bästa arbetsplatserna i vår storlekskategori.

 • 94% tycker att Stångåstaden är en bra arbetsplats
 • 92% skulle rekommendera sin arbetsplats till andra
 • 91% känner att de gör skillnad på arbetsplatsen
 • 92% är stolta över att berätta var de arbetar
 • 97% lever enligt värdegrunden i vardagen

Stångåstaden vill vara en riktigt bra arbetsplats. För att mäta hur vi uppfyller målet deltar vi varje år i undersökningen Great Place To Work, och har de senaste åren stadigt placerat oss bland de tio bästa arbetsplatserna i vår storlekskategori.

Undersökningen består av två delar. Den ena är en medarbetarenkät, där medarbetarna får svara på frågor om arbetsplatsen inom olika områden – trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. 

På flera områden får vi riktigt höga siffror, vilket gör oss glada. 94% tycker att Stångåstaden allt sammantaget är en bra arbetsplats, och 92% skulle rekommendera Stångåstaden som arbetsplats för andra. 

Den andra halvan av Great Place To Work-undersökningen är Culture Audit, där vi beskriver hur vi arbetar för att ge Stångåstaden en långsiktigt hållbar arbetsplatskultur. Den ligger också bakom vår arbetsplatssajt Livet på Stångis, som är en värdefull inspirationskälla för inte minst nyanställda och potentiella medarbetare som är nyfikna på arbetsvardagen hos oss på Stångåstaden.

Vårt förtroendeindex landade 2021 på 88%, en hög siffra, men i likhet med många andra bolag har vi tappat något under pandemin. 

 • 94% tycker att Stångåstaden är en bra arbetsplats
 • 92% skulle rekommendera sin arbetsplats till andra
 • 91% känner att de gör skillnad på arbetsplatsen
 • 92% är stolta över att berätta var de arbetar
 • 97% lever enligt värdegrunden i vardagen