Stångåstadens
Årsredovisning 2021

Innehåll
Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AB Stångåstaden (publ), med säte i Linköping, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2021.

Allmänt om verksamheten

AB Stångåstaden (publ) ägs av Linköpings Stadshus AB (publ), 556706-9793, som i sin tur ägs av Linköpings kommun.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom ägda bolag förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla samt hyra ut fastigheter och tomträtter i Linköpings kommun med inriktning på bostäder, kontors- och affärslokaler med därtill hörande kompletterande anordningar samt driva annan därmed jämförlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att uppföra eller på annat sätt förvärva fastigheter för att på marknadsmässiga villkor tillhandahålla goda bostäder i Linköping samt att tillhandahålla goda kontors- och affärslokaler för att tillgodose de boendes behov av varor och tjänster. Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning.

Koncernen består av moderbolaget och tre rörelsedrivande dotterbolag, Studentbostäder i Linköping AB, TGS Fastigheter nr 3 AB och Kulturfastigheter i Linköping AB samt fem bolag som bildads för exploateringen av Ebbepark. Verksamheten i koncernen bedrivs i fyra affärsområden, Boende, Lokaler, Student och Kultur. Affärsområdena Student och Kultur är organiserade som dotterbolag.

Resultat och ställning

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 572 mnkr jämfört med 1 635 mnkr föregående år. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2 132 mnkr (249), exkluderas rearesultat är resultatet 229 mnkr (247) efter finansiella poster. Finansnettot förbättrades med 19 mnkr och uppgick till -55 (-74) mnkr. Resultat efter skatt uppgick till 1 976 (101) mnkr. Moderbolagets nettoomsättning var 1 347 mnkr (1 413). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 143 mnkr (208).

Koncernens egna kapital per den 31 december 2021 uppgick till 6 259 mnkr (4 235). Moderbolagets egna kapital per den 31 december 2021 uppgick till 4 123 mnkr (4 060).

Ekonomisk översikt

Koncernen

 20212020201920182017
Nettoomsättning mnkr1 5721 6351 5221 4521 483
Resultat efter finansiella poster mnkr2 132249228204881
Balansomslutning10 47510 5749 8329 1488 440
Direktavkastning %1,92,22,32,42,7
Avkastning på totalt kapital %20,83,23,23,111,7
Avkastning på eget kapital %40,66,05,65,225,4
Synlig soliditet %59,840,141,743,545,7
Justerad soliditet %87,579,379,179,280,2
Medelantal anställda st184187185183175

Moderbolaget

 20212020201920182017
Nettoomsättning mnkr1 3471 4131 3061 2381 271
Resultat efter finansiella poster mnkr143208163165189
Balansomslutning9 91810 2919 5918 8898 205
Avkastning på totalt kapital %1,62,31,92,83,2
Avkastning på eget kapital %3,55,24,24,76,0
Synlig soliditet %41,639,541,043,138,9
Justerad soliditet %80,977,777,478,076,4
Medelantal anställda st168171168166157

Nyckeltalsdefinitioner

Synlig soliditet – Eget kapital och obeskattade reserver med beaktande av uppskjuten skatt / balansomslutning

Justerad soliditet – Eget kapital och obeskattade reserver med beaktande av uppskjuten skatt samt övervärde i fastigheter / balansomslutningen och övervärde i fastigheter utan hänsyn tagen till uppskjuten skatt

Direktavkastning – Driftnetto / färdigställda fastigheters genomsnittliga marknadsvärde

Avkastning på totalt kapital – Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader och liknande resultatposter / genomsnittlig balansomslutning

Avkastning på eget kapital – Resultat efter finansiella poster / genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver med beaktande av uppskjuten skatt 

Eget kapital

Koncernen

 AktiekapitalAnnat eget kapital inkl årets resultatSumma eget kapital
Eget kapital 2020-01-01368 0003 730 6694 098 669
Utdelning -58 578-58 578
Erhållet aktieägartillskott 94 32094 320
Årets resultat 101 036101 036
Eget kapital 2020-12-31368 0003 867 4474 235 447
Utdelning -70 214-70 214
Erhållet aktieägartillskott 117 512117 512
Årets resultat 1 976 2141 976 214
Eget kapital 2021-12-31368 0005 891 0366 259 036

Moderbolaget

 AktiekapitalReservfondBalanserat resultat inkl årets resultatSumma eget kapital
Eget kapital 2020-01-01368 000480 0003 076 2473 924 247
Utdelning  -58 578-58 578
Fusioner  19 15919 159
Erhållet aktieägartillskott  94 32094 320
Årets resultat  81 09981 099
Eget kapital 2020-12-31368 000480 0003 212 2474 060 247
Utdelning  -70 214-70 214
Erhållet aktieägartillskott  117 512117 512
Årets resultat  14 98314 983
Eget kapital 2021-12-31368 000480 0003 274 5274 122 527

Marknad

Linköpings befolkning ökade under 2021. Den totala ökningen var cirka 800 personer jämfört med 2020. Totalt har befolkningen i kommunen ökat med cirka 10 000 personer under de senaste fem åren. Detta har bidragit till ett gynnsamt marknadsläge för företaget. Koncernen hade vid årets slut 17 880 bostäder varav 4 130 stycken var studentlägenheter. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,9 % (99,9).

Trots pandemin har lokalhyresmarknaden i Linköping kännetecknats av en förhållandevis stark efterfrågan, framförallt i centrala lägen. Vakansgraden för lokaler har under året varit i genomsnitt 6,0 % (4,6).

Pandemin

Pandemin påverkar koncernen i mindre utsträckning då verksamheten är koncentrerad kring bostadsuthyrning. Spridningen av coronaviruset har påverkat främst lokalhyresgästernas ekonomi. Stångåstaden har inte behövt genomföra stödåtgärder i samma omfattning som i början av pandemin år 2020, till exempel i form av hyresrabatter. Bolaget har dock varit generösare med anstånd och avbetalningsplaner än normalt.

Fastighetsbeståndet

Under året har sammanlagt 256 stycken nyproducerade lägenheter blivit färdigställda och klara för inflyttning i koncernen. Utöver nyproduktionen har det tillskapats 26 nya lägenheter i det befintliga beståndet, främst genom ombyggnation av gemensamhetsutrymmen till pentrybostäder i Studentbostäder. På den tidigare parkeringsplatsen Eddan, i korsningen Drottninggatan-Djurgårdsgatan, färdigställdes de återstående 64 av de totalt 231 nya hyresrätterna samt flera lokaler och ett stort antal garageplatser. Husen är i olika höjd från fyra till elva våningar. I markplanet är det handel som butiker, service, restauranger med mera. I kvarteret Ebbepark Lugnet har 52 hyresrätter och 55 bostadsrätter färdigställts. Samtliga bostadsrätter är sålda. I dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB har inflyttning skett i 85 nya studentbostäder i kvarteret Isskrapan i Lambohov, nära Linköpings universitet. All färdigställd nyproduktion är uthyrd.

Vid utgången av 2021 är cirka 600 bostäder under produktion. Den tredje etappen av Norrskenet i Vasastaden är i produktion. I projektet ingår 85 bostäder och 650 kvm lokaler. I Ebbepark Lugnet pågår byggnationen av 247 bostäder. Under 2021 blev 107 bostäder färdiga. Området är uppdelat i tre olika kvarter som ska färdigställas etappvis med olika färdigställande- och inflyttningstider. Av de 354 lägenheterna är ungefär hälften bostadsrätter. I Ebbepark kvarteret Dynamiken pågår grundläggnings- och stomarbeten för 111 bostäder. I Ekängen byggs 38 radhus så kallade Kombo-hus.

Totalt innehåller koncernens projektportfölj drygt 2 100 lägenheter i varierade lägen, till exempel i Övre Vasastaden, City, Berga, Skäggetorp, Ebbepark, Ryd och Folkungavallen. Byggstart planeras för dessa lägenheter under de kommande fem åren.

Under våren tecknades ett avtal om försäljning av 1 118 lägenheter i Ljungsbro, Haninge, Lambohov och Vasastaden. Den 1 juli 2021 tillträdde Heimstaden fastigheterna. Anledningen till försäljningen är att bolaget vill minska skuldsättningen så att bolaget kan fortsätta hålla en hög investeringstakt för såväl nyproduktion som förvaltning av befintliga fastigheter.

Investeringarna i koncernens fastigheter uppgick till 898 mnkr (902) under året, varav moderbolaget svarar för 699 mnkr (634). Av investeringarna i koncernen avsåg 527 mnkr (476) nyproduktion.

Marknadsvärden på fastigheter

Årets marknadsvärdering har utförts av ett externt värderingsföretag. Marknadsvärdet på koncernens färdigställda fastigheter är beräknade till 32 043 mnkr (29 033). Motsvarande bokfört värde uppgick till 8 827 mnkr (8 982). För moderbolagets fastigheter uppgår marknadsvärdet till 27 768 (25 193) mnkr jämfört med bokfört värde om 7 374 (7 520) mnkr.

Aktier i dotterbolag och intressebolag

Vid paketeringen av fastigheter till föräljningen anskaffades två holdingbolag och fem fastighetsägande bolag. De fastighetsägande bolagen såldes och de två holdingbolagen, Delphinarium 431 AB och Delphinarium 436 AB, finns
kvar i koncernen men är under fusion. I september förvärvades Linköping Industriroboten 2 AB innehållande en fastighet i området Ebbepark. Bolaget är under fusion.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till 355 mnkr (476). Årets kassaflöde uppgick till -69 mnkr (41). Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 31 december 2021 till 215 mnkr (285).

Personal

Antalet anställda inom koncernen uppgick vid utgången av 2021 till 186 (185) varav 170 (169) i moderbolaget. Medelantalet anställda under året uppgick till 184 (187) varav 168 (171) i moderbolaget. Av de anställda i koncernen var 68 (73) män och 116 (114) kvinnor. I moderbolaget var 61 (65) män och 107 (106) kvinnor anställda. Löner och sociala kostnader har belastat koncernresultaträkningen med 142,2 mnkr (128,4) varav de sociala kostnaderna utgjorde 46,1 mnkr (40,3). I moderbolaget har resultaträkningen belastats med 131,3 mnkr (117,4) varav de sociala kostnaderna utgjorde 42,5 mnkr (37,3). Redogörelse för antal anställda och utbetalda löner för koncernen och moderbolaget redovisas i bokslutskommentarerna.

Hållbarhetsrapport

Den kompletta hållbarhetsrapporten i enlighet med Årsredovisningslagen återfinns under rubriken Om oss/ekonomi på Stångåstadens hemsida, www.stangastaden.se.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens verksamhet exponeras för ett antal risker som delas in i strategiska risker och omvärldsrisker, operativa risker samt finansiella risker vilka kan påverka möjligheterna att uppnå de ekonomiska målen. För att kunna hantera hot och möjligheter bedrivs ett omfattande riskhanteringsarbete för olika delar inom koncernen. Insatserna prioriteras selektivt efter riskernas väsentlighet.

Koncernens interna kontroll är baserad på COSO-standarden. Det är ett ramverk för att utveckla riktlinjer för vägledning av ett företags riskhantering och interna kontroll. Den interna kontrollen syftar till att undvika allvarliga fel och att skapa en trygg arbetssituation för bolgets anställda. Stångåstaden identifierar därför brister och risker som är hot mot att vi ska nå våra mål och skapar åtgärder och kontrollaktiviteter för att hantera dessa risker och brister. Stångåstadens interna kontroll beskrivs utifrån de fem komponenterna i COSO-modellen: kontrollmiljön, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering.

Målet med riskhanteringen är att få ett så bra resultat som möjligt genom att optimera balansen mellan värdet på riskerna och kostnaderna för att om möjligt begränsa riskerna. Riskhanteringen skall säkerställa att koncernens långsiktiga avkastning och soliditet inte äventyras.

Den finansiella risken hanteras främst av bolagets finansfunktion som ansvarar för finansiering och likviditetsplanering. Arbetet styrs av en av styrelsen beslutad finanspolicy som syftar till att säkerställa koncernens finansieringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt.

De finansiella riskerna kan främst delas in i finansieringsrisk, ränterisk, valutarisk, kreditrisk och motpartsrisk. Finansierings- och likviditetsrisk definieras som det lånebehov som inte kan täckas i ett ansträngt marknadsläge. Ränterisken avser risken för negativ påverkan på koncernens resultat- och balansräkning till följd av förändringar i ränteläget. Koncernen är främst exponerad för finansierings- och ränterisker.

Finansiella instrument används i syfte att begränsa ränterisker i låneportföljen samt att på ett flexibelt sätt kunna påverka låneportföljens räntebindning. I syfte att minska finansieringsrisken strävar bolaget efter balans mellan kort- och långfristig upplåning, fördelat på ett antal finansieringskällor. Bekräftade kreditlöften eller motsvarande garantier skall minst motsvara volymen på utestående företagscertifikat.

Måluppfyllelse

De krav som ägaren formulerat för bolaget är dels ekonomiska, dels icke-ekonomiska. De ekonomiska avser av Kommunfullmäktige beslutade krav på resultat och soliditet, medan de icke-ekonomiska främst har utformats som så kallade inriktningsmål. Styrelsen och verkställande direktören gör helhetsbedömningen att uppdraget från ägaren har uppnåtts.

Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstdisposition

Verksamhetens art och omfattning framgår av årsredovisningen. Riskerna bedöms vara normala för de branscher som koncernen är verksam inom. Den föreslagna utdelningen utgör mindre än två procent av bolagets och koncernens egna kapital. Förslaget till utdelning är i enlighet med Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen och ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet. Årsredovisningen innehåller också uppgifter om tillämpande principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 41,2 %. Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara löpande betalningsförpliktelser på kort och lång sikt samt framtida nödvändiga investeringar.

Det är styrelsens uppfattning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens konsolideringskrav, likviditet och ställning i övrigt.

Koncernen tillämpar vinstutjämning till moderbolaget genom koncernbidrag. Stångåstaden erhåller från moderbolaget motsvarande 78,6 % av lämnat koncernbidrag i aktieägartillskott.

Förslag till vinstdisposition

Bolagets fria vinstmedel uppgår till kronor 3 274 526 434 enligt följande:

Balanserade vinstmedel3 259 543 757
Årets resultat14 982 677
Summa3 274 526 434

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 3 274 526 434 kronor disponeras enligt följande:

Utdelning (3 680 000 aktier * 17,94 kronor)66 019 200
Balanseras i ny räkning3 208 507 234
Summa3 274 526 434

Föreslagen utdelning kommer att utbetalas efter årsstämman under förutsättning att årsstämman beslutat godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i moderbolaget. Styrelsen bemyndigas fastställa slutlig tidpunkt för utbetalningen.

Övriga vinstdispositioner och koncernbidrag

AB Stångåstaden lämnade koncernbidrag med 148 000 tkr till moderbolaget Linköpings Stadshus AB. Moderbolaget erhöll koncernbidrag från dotterbolagen Studentbostäder i Linköping AB med 19 800 tkr, Kulturfastigheter i Linköping AB med 1 000 tkr och från TGS Fastigheter nr 3 AB med 2 500 tkr.

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Årsstämman 2022 äger rum måndagen den 27 april.

Resultaträkning – koncernen

Belopp i tkrNot20212020
 1, 2  
Hyresintäkter3, 41 531 3771 523 085
Övriga intäkter 40 944111 687
Nettoomsättning 1 572 3211 634 772
    
Driftskostnader5, 7-611 322-603 366
Underhållskostnader -332 523-392 053
Fastighetsavgift och fastighetsskatt -34 162-37 027
Driftsnetto 594 314602 326
    
Av- och nedskrivningar8-233 508-210 688
Bruttoresultat 360 806391 638
    
Central administration och marknadsföring6, 7-85 837-70 321
Resultat från fastighetsförsäljning91 902 7991 634
Rörelseresultat 2 177 768322 951
    
Resultat från finansiella poster   
Resultat från andelar i intresseföretag109 072
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter111 5021 270
Räntekostnader och liknande resultatposter12-56 547-75 407
Resultat efter finansiella poster 2 131 795248 814
    
Bokslutsdispositioner   
Koncernbidrag, lämnade -148 000-120 000
Resultat före skatt 1 983 795128 814
    
Skatt på årets resultat13-7 581-27 778
Årets resultat 1 976 214101 036

Balansräkning – koncernen

Belopp i tkrNot2021-12-312020-12-31
TILLGÅNGAR1, 2  
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark14, 158 827 0958 982 410
Inventarier1618 96621 782
Pågående ny-, till- och ombyggnader171 230 5241 130 434
Summa materiella anläggningstillgångar 10 076 58510 134 626
    
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intressebolag1920 47711 405
Fordringar hos intressebolag2050 30450 304
Ägarintresse i övriga företag218080
Andra långfristiga fordringar222 1362 899
Summa finansiella anläggningstillgångar 72 99764 688
Summa anläggningstillgångar 10 149 58210 199 314
    
Omsättningstillgångar   
Varulager m m   
Insatser i bostadsrättsförening 13 160
Summa varulager m m 13 160
    
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar7 4858 261
Fordringar hos koncernbolag1 2261 418
Aktuell skattefordran2 3911 458
Övriga fordringar23221 979294 169
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter2456 23658 174
Summa kortfristiga fordringar 289 317363 480
    
Kassa och bank   
Kassa och bank2922 56511 110
Summa kassa och bank 22 56511 110
    
Summa omsättningstillgångar325 042374 590
    
SUMMA TILLGÅNGAR10 474 62410 573 904

Balansräkning – koncernen

Belopp i tkrNot2021-12-312020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER1, 2  
Eget kapital   
Aktiekapital 368 000368 000
Annat eget kapital inkl årets resultat 5 891 0363 867 447
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 6 259 0364 235 447
Summa eget kapital 6 259 0364 235 447
    
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3 5143 977
Uppskjuten skatteskuld26332 041324 867
Summa avsättningar 335 555328 844
    
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut272 241 0003 141 000
Summa långfristiga skulder 2 241 0003 141 000
    
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut271 200 0002 355 000
Leverantörsskulder 201 613255 399
Skulder till moderbolag 31 11324 430
Skulder till koncernbolag 62 35956 537
Övriga skulder 3 7523 357
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter28140 196173 890
Summa kortfristiga skulder 1 639 0332 868 613
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 474 62410 573 904

Kassaflödesanalys – koncernen

Belopp tkr Not 2021 2020
Den löpande verksamheten 1, 2
Resultat efter finansiella poster 2 131 795 248 814
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 30 -1 697 693 217 380
Betald inkomstskatt -1 263 -3 154
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 432 839 463 040
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -13 160
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -5 657 -24 105
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -58 821 36 970
Kassaflöde från den löpande verksamheten 355 201 475 905
Investeringsverksamheten
Förändring av finansiella fordringar 763 12 047
Investering i inventarier 16 -2 771 -8 881
Försäljning av inventarier 16 792 1 125
Investering i byggnader, mark och markanläggningar 14, 15, 17 -938 413 -843 437
Försäljning av byggnader, mark och markanläggningar 14, 15, 17 2 666 024 8 497
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 726 395 -830 649
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld till moderbolaget -95 894 -74 821
Amortering av lån -2 055 000
Upptagna lån 471 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 150 894 396 179
Årets kassaflöde -69 298 41 435
Likvida medel vid årets början 284 550 243 115
Likvida medel vid årets slut 29 215 252 284 550

Resultaträkning – moderbolaget

Belopp i tkrNot20212020
 1, 2  
Hyresintäkter3, 41 307 0891 304 718
Övriga intäkter 39 873107 960
Nettoomsättning 1 346 9621 412 678
    
Driftskostnader5, 7-524 622-518 124
Underhållskostnader -288 490-338 776
Fastighetsavgift och fastighetsskatt -28 295-31 166
Driftsnetto 505 555524 612
    
Av- och nedskrivningar8-196 403-185 967
Bruttoresultat 309 152338 645
    
Central administration och marknadsföring6, 7-83 725-73 162
Resultat från fastighetsförsäljning9-44 0741 634
Rörelseresultat 181 353267 117
    
Resultat från finansiella poster   
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2 594
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1115 43016 061
Räntekostnader och liknande resultatposter12-56 514-75 377
Resultat efter finansiella poster 142 863207 801
    
Bokslutsdispositioner   
Överavskrivningar 632-2 584
Koncernbidrag, erhållna 23 30020 400
Koncernbidrag, lämnade -148 000-123 300
Resultat före skatt 18 795102 317
    
Skatt på årets resultat13-3 812-21 218
Årets resultat 14 98381 099

Balansräkning – moderbolaget

 Not2021-12-312020-12-31
TILLGÅNGAR1, 2  
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader, mark och markanläggningar14, 157 373 7917 519 765
Inventarier1615 86517 663
Pågående ny-, till- och ombyggnader17944 685787 614
Summa materiella anläggningstillgångar 8 334 3418 325 042
    
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i dotterbolag18442 053407 658
Fordringar hos dotterbolag 814 6671 143 309
Andelar i intressebolag1910 76010 760
Fordringar hos intressebolag2050 30450 304
Ägarintresse i övriga företag214040
Andra långfristiga fordringar221 9972 791
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 319 8211 614 862
Summa anläggningstillgångar 9 654 1629 939 904
    
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 6 5806 689
Fordringar hos koncernbolag 1981 418
Fordringar hos dotterbolag 11 6304 293
Aktuell skattefordran 2 9442 408
Övriga fordringar23177 729272 838
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter2452 86152 220
Summa kortfristiga fordringar 251 942339 866
    
Kassa och bank   
Kassa och bank2912 01711 110
Summa kassa och bank 12 01711 110
    
Summa omsättningstillgångar 263 959350 976
SUMMA TILLGÅNGAR 9 918 12110 290 880

Balansräkning – moderbolaget

Belopp i tkrNot20212020
EGET KAPITAL OCH SKULDER1, 2  
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital25368 000368 000
Reservfond 480 000480 000
Summa bundet eget kapital 848 000848 000
    
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat 3 259 5443 131 147
Årets resultat 14 98381 099
Summa fritt eget kapital 3 274 5273 212 246
Summa eget kapital 4 122 5274 060 246
    
Obeskattade reserver   
Ackumulerade överavskrivningar 8 0368 669
Summa obeskattade reserver 8 0368 669
    
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser3 5143 977
Uppskjuten skatteskuld26297 687293 910
Summa avsättningar 301 201297 887
    
Långfristiga skulder   
Skulder till koncernbolag 1 672 782
Skulder till kreditinstitut272 241 0003 141 000
Summa långfristiga skulder 3 913 7823 141 000
    
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut271 200 0002 355 000
Leverantörsskulder 165 623205 791
Skulder till moderbolaget 31 11324 430
Skulder till koncernbolag 56 29645 463
Övriga skulder 2 6222 597
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter28116 921149 797
Summa kortfristiga skulder 1 572 5752 783 078
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 918 12110 290 880

Kassaflödesanalys – moderbolaget

Belopp i tkrnot20212020
 1, 2  
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster 142 863207 801
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet30226 533192 653
Betald inkomstskatt -571-2 733
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 368 825397 721
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar-33 619-5 995
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -50 93331 870
Kassaflöde från den löpande verksamheten 284 273423 596
    
Investeringsverksamheten   
Förändring av långfristiga fordringar 79412 145
Förändring av fordringar på dotterbolag 328 642-173 219
Investering i inventarier16-2 248-8 186
Försäljning av inventarier16417964
Investering i byggnader, mark och markanläggningar14, 15, 17-707 906-591 789
Försäljning av byggnader, mark och markanläggningar14, 15, 17464 5998 497
Förvärv av / investering i dotterbolag 2 419
Kassaflöde från investeringsverksamheten 86 717-751 588
    
Finansieringsverksamheten   
Amortering av skuld till moderbolaget -95 894-74 821
Upptagna lån hos dotterbolag 1 672 782
Amortering av lån -2 055 000
Upptagna lån 471 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -478 112396 179
    
Årets kassaflöde -107 12268 187
Likvida medel vid årets början 268 277200 040
Övertagna likvida medel 50
Likvida medel vid årets slut29161 155268 277
Noter

Noter

Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 – Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De viktigaste redovisning- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisning omfattar verksamheten i moderbolaget och samtliga dotterbolag fram till och med 31 december 2021. Dotterbolag är bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet.

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterbolag beaktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder.

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, negativ goodwill.

Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och till och med avyttringstidpunkten.

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner mellan koncernbolag elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

Fusion

Fusionen mellan dotterföretagen har redovisats i enlighet med BFNAR 1999:1 “Fusion av helägt aktiebolag”. Koncernvärdemetoden har tillämpats vilket innebär att moderföretaget har redovisat de fusionerade dotterföretagens tillgångar och skulder till de värden dessa hade i koncernredovisningen.

Intressebolag

Intressebolag är de bolag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan 20 % och 50 % av röstetalen. Vid förvärv av intressebolag upprättas en förvärvsanalys på samma sätt som vid förvärv av dotterbolag. Intressebolag redovisas enligt kapitalsandelmetoden från och med den tidpunkt då det betydande inflytandet erhålls till dess att det upphör. Kapitalandelsmetoden innebär att koncernens andel av intressebolagets resultat efter skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta belopp justerar koncernens redovisade värde på andelarna i intressebolaget.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Bland likvida medel ingår kassa- och banktillgodohavanden samt koncernkonto.

RESULTATRÄKNING

Intäktsredovisning
Hyresintäkter

Hyresintäkter aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på perioden redovisas som intäkt. Vidaredebiterade kostnader för bland annat fastighetsskatt, värme, vatten och el redovisas i posten Övriga intäkter.

Ränteintäkter

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Erhållna utdelningar

Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Offentliga bidrag

Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor som är förknippade med bidraget och det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som koncernen erhållit men där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas som skuld. Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga intäkter.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderas i anskaffningvärdet för en anläggningstillgång. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som koncernen förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.

Pensioner

Koncernens pensionsförpliktelse enligt allmän pensionsplan täcks genom försäkringspremier i Alecta. Pensionsåtaganden till och med 1994 redovisas som avsättning för pensioner.

Lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.

Följande avskrivningtider tillämpas i koncernen: Nyttjandeperiod
Byggnader 20-100 år
Markanläggningar 20 år
Inventarier 5-10 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader, markanläggningar och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:

Stomme100 år
 Fasad, fönster och yttertak40 år
 El, vatten, värme och ventilation40 år
 Tekniska installationer20 år
 Restpost50 år

Nedskrivningar – materiella anläggningstillgångar samt andelar i koncernbolag

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömningar av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Underhåll och reparationer

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av byggnader, mark och markanläggningar redovisas under egen rubrik i resultaträkningen. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av inventarier redovisas som driftkostnader.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

BALANSRÄKNING

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

När en komponent i en anläggning byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Pågående ny-, till- och ombyggnader

Pågående ny-, till- och ombyggnader har värderats till nedlagda direkta kostnader. Balansposten har inte belastats med räntekostnader.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumenten har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelser har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning

Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en entydig koppling mellan säkrings- instrumentet och den säkrade posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom effektivitets- mätningar och att säkringsdokumentation har upprättats. Bedömningen om huruvida säkrings- redovisning ska tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts. Förluster hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet består.

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Avtal om swappar ingås i syfte att uppnå önskad räntebindningstid i låneportföljen, samt att minimera ränterisker. Intäkter och kostnader för ränteswappar nettoredovisas under räntekostnader. Marknadsvärdeförändringar under swapavtalens löptid redovisas inte i resultatet.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag görs en bedömning om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivningar sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Av- och nedskrivningar. Nedskrivningbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar.

Aktieägartillskott

Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten “Andelar i koncernbolag” i den mån nedskrivning inte erfordras. Erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt mot fritt eget kapital.

Avsättningar

Bolaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Bolaget nuvärdeberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förlyter redovisas som räntekostnad.

Koncernens pensionsskuld redovisas som avsättning. Pensionsskulden är hänförlig till pensionsavtalet med KPA som löpte fram till och med 1994. Avsättningen sker efter en på försäkringstekniska grunder av KPA gjord beräkning.

Skatt

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag redovisas inte i koncernredovisningen då moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådan fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse redovisas när det finns:

  • En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
  • En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Not 2 – Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden eller nettoförsäljningvärde.

För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav.

Inkomstskatter och uppskjutna skatter

Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

Not 3 – Hyresintäkter

Koncernen20212020
Hyresintäkter brutto  
Bostäder1 385 9671 385 495
Lokaler121 105118 317
Garage27 13826 635
Bilplatser13 73413 860
Tillval, tjänster m m5 6376 136
Summa1 553 5811 550 443
   
Avgår hyresbortfall  
Bostäder-1 858-737
Lokaler-7 206-5 409
Garage-1 182-823
Bilplatser-505-409
Tillval, tjänster m m-628-579
Hyresrabatter-10 825-19 401
Summa-22 204-27 358
   
Nettoomsättning1 531 3771 523 085
Moderbolaget20212020
Hyresintäkter brutto  
Bostäder1 182 5971 187 014
Lokaler98 85398 008
Garage27 07826 587
Bilplatser12 46112 543
Tillval, tjänster m m2 9863 154
Summa1 323 9751 327 306
   
Avgår hyresbortfall  
Bostäder-111-167
Lokaler-6 605-4 418
Garage-1 177-819
Bilplatser-289-187
Tillval, tjänster m m-306-298
Hyresrabatter-8 398-16 699
Summa-16 886-22 588
   
Nettoomsättning1 307 0891 304 718

Not 4 – Operationell leasing

Leasingavtal där bolaget är leasegivare

Framtida minimileasavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal

Koncernen2021-12-312020-12-31
Inom ett år5 9598 305
Mellan ett och fem år196 965299 056
Senare än fem år178 97613 737
Summa381 900321 098
 2021-12-312020-12-31
Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat121 105118 317

92,4 % (92,4) av uthyrningen i koncernen avser uthyrning av bostäder, garage och bilplatser. Avtalen avseende uthyrningen är tillsvidareavtal med tre månaders eller en månads uppsägningstid. Tre månaders hyresintäkter från avtalen med tre månaders uppsägning uppgår till 292 974 (311 989) och en månads hyresintäkter från avtalen med en månads uppsägning uppgår till 19 992 (20 232).

Moderbolaget2021-12-312020-12-31
Inom ett år4 3053 360
Mellan ett och fem år164 190263 438
Senare än fem år83 3249 118
Summa251 819275 916
 2021-12-312020-12-31
Variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat98 85398 000

92,5 % (92,6) av uthyrningen i moderbolaget avser uthyrning av bostäder, garage och bilplatser. Avtalen avseende uthyrningen är tillsvidareavtal med 3 månaders uppsägningstid. Tre månaders hyresintäkter från dessa avtal uppgår till 292 197 (311 220).

Not 5 – Driftskostnader

Koncernen20212020
Fastighetsskötsel-99 254-90 466
Reparation-74 244-75 557
Vatten-37 760-38 237
Värme-137 710-128 985
El-39 381-34 188
Sophantering-27 941-26 874
Skadekostnader, kundförluster, försäkringspremier m m-66 350-75 360
Kabel-tv, datanät, tomrättsavgifter m m-5 539-7 447
Hyresgästföreningen, Kårservice-3 484-3 304
Fastighetsadministration-119 659-122 948
Summa-611 322-603 366

 

Moderbolaget20212020
Fastighetsskötsel-83 654-73 965
Reparation-65 102-66 364
Vatten-33 344-33 814
Värme-120 149-112 445
El-27 211-23 337
Sophantering-24 822-23 878
Skadekostnader, kundförluster, försäkringspremier m m-58 619-69 368
Kabel-tv, datanät, tomrättsavgifter m m-1 550-3 278
Hyresgästföreningen, Kårservice-2 687-2 500
Fastighetsadministration-107 484-109 175
Summa-524 622-518 124

Not 6 – Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen20212020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Revisionsuppdrag-517-425
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget-78-88
Skatterådgivning-26
Andra uppdrag-188-86
Summa-783-625

 

Moderbolaget20212020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  
Revisionsuppdrag-386-283
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget-78-88
Skatterådgivning-26
Andra uppdrag-188-86
Summa-652-483

Not 7 – Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

 2021202120202020
  varav män varav män
Moderbolaget16836%17138%
Dotterföretag1645%1650%
Koncernen totalt18437%18739%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

Moderbolaget2021-12-312020-12-31
 Andel kvinnorAndel kvinnor
Styrelsen42%50%
Övriga ledande befattningshavare50%50%
Koncernen totalt2021-12-312020-12-31
 Andel kvinnorAndel kvinnor
Styrelsen39%44%
Övriga ledande befattningshavare43%40%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

 2021 2020 
 Löner och ersättningarSociala kostnaderLöner och ersättningarSociala kostnader
Moderbolaget88 81642 52680 09137 272
(varav pensionskostnad) (10 994) 1) (9 286) 1)
Dotterbolag7 3043 5287 9783 027
(varav pensionskostnad) (566) (643)
Koncernen totalt96 12046 05488 06940 299
(varav pensionskostnad) (11 560) 2) (9 929) 2)
1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 641 (627) företagets VD och styrelse.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 821 (771) företagets VD och styrelse.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

 2021 2020 
 Styrelse och VDÖvriga anställdaStyrelse och VDÖvriga anställda
Moderbolaget3 26385 5533 09177 000
(varav tantiem o.d.)(-)(-)(-)(-)
Dotterbolag1 2966 0081 1326 846
(varav tantiem o.d.)(-)(-)(-)(-)
Koncernen totalt4 55991 5614 22383 846
(varav tantiem o.d.)(-)(-)(-)(-)

Verkställande direktörens pensionsvillkor och avgångsvederlag

Avsättning till pension görs till en kostnad av 30 procent av pensionsmedförande lön. Pensionsåldern är 65 år. Vid uppsägning av verkställande direktörens anställning är uppsägningstiden 24 månader från bolagets sida. Om tjänstgöringsplikt inte föreligger skall löneavräkning ske mot ny inkomst av tjänst som uppbärs under uppsägningstiden.

Ledande befattningshavares ersättningar

Moderbolaget 2021    
TkrGrundlön, styrelsearvodenRörlig
ersättning
Övriga förmånerPensions-
kostnad
Styrelsens ordförande    
Astrid Brissman361
Styrelsens vice ordförande    
Jan Österlind217
Styrelseledamot Leif Bronsén5
Styrelseledamot Pegos Celentini34
Styrelseledamot Gun Djerf27
Styrelseledamot Maria Moraes33
Styrelseledamot Stefan Bogren34
Styrelseledamot Christer Johansson26
Styrelseledamot Torbjörn Nibelius15
Styrelseledamot Anna Larsson35
Styrelseledamot Kent Waltersson27
Verkställande direktör2 44882641
Andra ledande befattningshavare (4 personer)5 7232911 812
Moderbolaget 2020    
TkrGrundlön, styrelsearvodenRörlig
ersättning
Övriga förmånerPensions-
kostnad
Styrelsens ordförande    
Astrid Brissman349
Styrelsens vice ordförande    
Jan Österlind210
Styrelseledamot Liselotte Fager27
Styrelseledamot Pegos Celentini33
Styrelseledamot Gun Djerf27
Styrelseledamot Maria Moraes28
Styrelseledamot Stefan Bogren34
Styrelseledamot Christer Johansson27
Styrelseledamot Carl Magnus Bruhner27
Styrelseledamot Anna Larsson29
Styrelseledamot Kent Waltersson27
Verkställande direktör2 27373627
Andra ledande befattningshavare (4 personer)4 3122681 181
Till ledamöterna i dotterbolagens styrelser har inte ersättning utgått.

Not 8 Av- och nedskrivningar

Koncernen 2021 2020
Avskrivningar enligt plan
Byggnader -216 947 -204 847
Markanläggningar -11 594 -8 799
Pågående nybyggnation
Inventarier -4 967 -4 213
Summa -233 508 -217 859
Återförda nedskrivningar
Byggnader och mark 7 171
Summa 7 171
Summa koncernen -233 508 -210 688
Moderbolaget20212020
Avskrivningar enligt plan  
Byggnader-183 407-176 095
Markanläggningar-9 194-6 811
Inventarier-3 802-3 061
Summa-196 403-185 967

Not 9 Resultat från fastighetsförsäljning

Koncernen20212020
Realisationsvinst1 902 7991 634
Summa1 902 7991 634
Moderbolaget20212020
Realisationsvinst5 1151 634
Realisationsförlust-49 189
Summa-44 0741 634

Not 10 – Resultat från andelar i intressebolag

Koncernen20212020
Årets andel i intressebolags resultat9 072
Summa9 072

Not 11 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen20212020
Ränteintäkter, övriga1 5021 270
Summa1 5021 270
Moderbolaget20212020
Ränteintäkter, koncernföretag13 93514 798
Ränteintäkter, övriga1 4951 263
Summa15 43016 061

Not 12 – Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen20212020
Ränteintäkter, övriga-56 547-75 407
Summa-56 547-75 407
Moderbolaget20212020
Ränteintäkter, övriga-56 514-75 377
Summa-56 514-75 377

Not 13 – Skatt på årets resultat

Koncernen20212020
Aktuell skattekostnad-50-6
Uppskjuten skatt-7 531-27 772
Summa-7 581-27 778
Moderbolaget20212020
Aktuell skattekostnad-35
Uppskjuten skatt-3 777-21 218
Summa-21 218-3 812

Avstämning av effektiv skatt

KoncernenProcent
2021
Belopp
2021
Procent
2020
Belopp
2020
Resultat före skatt 1 983 795 128 814
Skatt enligt gällande skattesats20,6%-408 66221,4%-27 566
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter-0,1%1 6410,2%-209
Skatteeffekt av ej avdragsgilla/ej skattepliktiga realisationsresultat-20,2%399 8980,0%-28
Skatt på underskott utan motsvarande avdragsmöjlighet0,0%-4580,8%-1 008
Skatteeffekt av ändrad skattesats (20,6 %)-0,8%1 033
Redovisad effektiv skatt0,4%-7 58121,6%-27 778
Moderbolaget Procent
2021
Belopp
2021
Procent
2020
Belopp
2020
Resultat före skatt 18 795 102 317
Skatt enligt gällande skattesats20,6%-3 87221,4%-21 896
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter-0,8%-1550,1%-95
Skatteeffekt av ej avdragsgilla/ej skattepliktiga realisationsresultat0,0%-28
Skatt på underskott utan motsvarande avdragsmöjlighet0,6%824
Skatteeffekt av ändrad skattesats (20,6 %)1,1%215-0,0%23
Redovisad effektiv skatt-20,3%-3 81220,9%-21 218

Not 14 – Byggnader, mark och markanläggningar

Koncernen2021-12-312020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början12 376 95811 426 615
Nyproduktion381 752675 692
Förbättringar272 042293 026
Avyttringar och utrangeringar-819 004-18 375
Anskaffningar19 995
Vid årets slut12 231 74312 376 958
   
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-3 394 548-3 185 132
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar218 4414 231
Årets avskrivning-228 541-213 647
Vid årets slut-3 404 648-3 394 548
   
Ackumulerade nedskrivningar  
Vid årets början-7 171
Återförda nedskrivningar7 171
Vid årets slut
   
Redovisat värde vid årets slut8 827 0958 982 410
Moderbolaget2021-12-312020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början10 518 9079 651 544
Nyproduktion317 330675 692
Förbättringar224 163205 083
Avyttringar och utrangeringar-693 488-18 375
Fusion4 963
Anskaffningar500
Vid årets slut10 367 41210 518 907
   
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-2 999 142-2 820 467
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar198 1234 231
Årets avskrivning-192 601-182 906
Vid årets slut-2 993 620-2 999 142
   
Redovisat värde vid årets slut7 373 7917 519 765
Koncernen2021-12-312020-12-31
Varav mark  
Ackumulerade anskaffningsvärden843 277843 620
Anskaffningar19 995
Avyttringar-82 697-343
Redovisat värde vid årets slut780 575843 277
Moderbolaget2021-12-312020-12-31
Varav mark  
Ackumulerade anskaffningsvärden685 240680 619
Anskaffningar500 
Fusion4 963
Avyttringar-46 625-342
Redovisat värde vid årets slut639 115685 240

Not 15 – Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Koncernen2021-12-312020-12-31
Ackumulerade verkliga värden  
Vid årets början29 033 11725 806 520
Vid årets slut32 043 27029 033 177
Moderbolaget2021-12-312020-12-31
Ackumulerade verkliga värden  
Vid årets början25 192 57022 325 120
Vid årets slut27 768 47025 192 570
Verkliga värdet baseras till 100 % på värderingar av utomstående oberoende värderingsman med erkända kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella.

Not 16 – Inventarier

Koncernen2021-12-312020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början66 65683 822
Nyanskaffningar2 7728 881
Avyttringar och utrangeringar-1 438-26 047
Vid årets slut67 99066 656
   
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-44 874-66 004
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar81725 341
Årets avskrivning-4 967-4 211
Vid årets slut-49 024-44 874
   
Redovisat värde vid årets slut18 96621 782
Moderbolaget2021-12-312020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början51 68264 244
Nyanskaffningar2 2488 186
Avyttringar och utrangeringar-893-20 748
Vid årets slut53 03751 682
   
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-34 019-51 168
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar64920 209
Årets avskrivning-3 802-3 060
Vid årets slut-37 172-34 019
   
Redovisat värde vid årets slut15 86517 663

Not 17 – Pågående ny-, till- och ombyggnader

Koncernen2021-12-312020-12-31
Vid årets början1 130 4341 197 607
Avyttringar-143 967
Omklassificeringar-653 794-968 716
Investeringar897 851901 543
Redovisat värde vid årets slut1 230 5241 130 434
Moderbolaget2021-12-312020-12-31
Vid årets början787 6141 034 743
Omklassificeringar-541 493-880 775
Investeringar698 564633 645
Redovisat värde vid årets slut944 685787 614

Not 18 – Andelar i dotterbolag

Ackumulerade anskaffningsvärden2021-12-312020-12-31
Vid årets början407 658395 477
Förvärv15 895
Lämnat aktieägartillskott18 50016 035
Fusion-3 854
Redovisat värde vid årets slut442 053407 658
Dotterbolag / Org nr / SäteAntal andelarAndel i % i)2021-12-31 Redovisat värde2020-12-31 Redovisat värde
Kulturfastigheter i Linköping AB,
556336-6086, Linköping
16 00010036 79235 998
TGS Fastigheter nr 3 AB,
556681-1435, Linköping
1 00010041 73839 754
Studentbostäder i Linköping AB,
556596-6792, Linköping
1 056 000100347 578331 856
Stångåstaden Ebbepark holding i Linköping AB,
559221-2467, Linköping
5001005050
Linköping Industriroboten 2 AB,
559320-6054, Linköping
25 00010015 870
Delphinarium 431 AB,
55932-6130, Linköping
25 00010025
Summa  442 053407 658

Not 19 – Andelar i intressebolag

Koncernen2021-12-312020-12-31
Vid årets början11 40511 405
Årets andel i intressebolags resultat9 072
Redovisat värde vid årets slut20 47711 405
Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 37 992 37 992
Vid årets slut 37 992 37 992
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -27 232 -27 232
Vid årets slut -27 232 -27 232
Redovisat värde vid årets slut 10 760 10 760

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intressebolag

2021-12-31

Intressebolag/org nr, säteJusterat EK/
Årets resultat
Andel (%)
/ Antal
Kapitalandelens
värde i koncernen
Redov värde hos moderföretaget
Direkt ägda    
Bixia Gryningsvind AB,
556779-5348, Linköping
44 092 / 15 64340 / 40017 6378 000
Byggutveckling Svenska AB,
556627-2117, Linköping
1 500 / -5425 / 2 500375286
Linköping Industrin 2 Holding AB,
556929-9828, Linköping
5 031 /-1049 / 2452 4652 474

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intressebolag

2020-12-31

Intressebolag/org nr, säteJusterat EK /
Årets resultat
Andel (%)
/Antal
Kapitalandelens värde i koncernenRedov värde hos moderföretaget
Direkt ägda    
Bixia Gryningsvind AB,
556779-5348, Linköping
15 746 / -6 39840 / 4008 0008 000
Byggutveckling Svenska AB,
556627-2117, Linköping
1 554 / -4425 / 2 500931286
Linköping Industrin 2 Holding AB,
556929-9828, Linköping
5 041 /-149 / 2452 4742 474

Not 20 – Fordringar hos intressebolag

Koncernen2021-12-312020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början50 30450 304
Redovisat värde vid årets slut50 30450 304
Moderbolaget2021-12-312020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början50 30450 304
Redovisat värde vid årets slut50 30450 304

Not 21 – Ägarintresse i övriga företag

Koncernen2021-12-312020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början8080
Redovisat värde vid årets slut8080
Moderbolaget2021-12-312020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början4040
Redovisat värde vid årets slut4040

Not 22 – Andra långfristiga fordringar

Koncernen2021-12-312020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början2 89914 946
Reglerade fordringar-763-12 047
Redovisat värde vid årets slut2 1362 899
Moderföretaget2021-12-312020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början2 79114 936
Reglerade fordringar-794-12 145
Redovisat värde vid årets slut1 9972 791

Not 23 – Kortfristiga fordringar

Koncernen2021-12-312020-12-31
Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen:  
Tillgodohavande på koncernkonto192 687273 440
Övriga poster29 29220 729
Summa221 979294 169
Koncernen är anknutet till ett koncernkonto där Linköpings kommun är kontohavare gentemot kreditgivande bank. Koncernbolagen äger rätt att inom koncernkontot nyttja en kredit på 200 mkr. Per balansdagen är krediten utnyttjad med 241 tkr.
Moderföretaget2021-12-312020-12-31
Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen:  
Tillgodohavande på koncernkonto149 138257 167
Övriga poster28 59115 671
Summa177 729272 838
Bolaget är anknutet till ett koncernkonto där Linköpings kommun är kontohavare gentemot kreditgivande bank. Koncernbolagen äger rätt att inom koncernkontot nyttja en kredit på 200 mkr. Per balansdagen är krediten outnyttjad.

Not 24 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen2021-12-312020-12-31
Förutbetalda räntor26 89621 182
Förutbetalda försäkringspremier5 2624 625
Upplupna intäkter17 62017 811
Förutbetalda underhållsåtgärder6 750
Övriga poster6 4587 806
Summa56 23658 174
Moderbolag2021-12-312020-12-31
Förutbetalda räntor26 89621 182
Förutbetalda försäkringspremier3 1613 233
Upplupna intäkter17 57015 420
Förutbetalda underhållsåtgärder6 750
Övriga poster5 2345 635
Summa52 86152 220

Not 25 – Aktiekapital

Moderbolag 2021-12-31 2020-12-31
Antal aktier 3 680 000 3 680 000
Kvotvärde 100 kr 100 kr
Aktiekapital 368 000 368 000

Not 26 – Uppskjuten skatt

Koncernen 2021-12-31Uppskjuten skattefordranUppskjuten skatteskuldNetto
Väsentliga temporära skillnader   
Balanslåneposter2 5502 550
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar-40 653-40 653
Skillnad mellan bokföringsmässiga och   
skattemässiga anskaffningsvärden-287 223-287 223
Uppskrivning av fastigheter-4 862-4 862
   
Outnyttjade underskottsavdrag
Obeskattade reserver-1 853-1 853
Uppskjuten skattefordran/skuld2 550-334 591-332 041
Kvittning
Uppskjuten skatteskuld (netto)2 550-334 591-332 041
Koncernen 2020-12-31Uppskjuten skattefordranUppskjuten skatteskuldNetto
Väsentliga temporära skillnader   
Balanslåneposter3 0283 028
Skillnad mellan bokföringsmässiga och   
skattemässiga avskrivningar-45 660-45 660
Skillnad mellan bokföringsmässiga och   
skattemässiga anskaffningsvärden-276 305-276 305
Uppskrivning av fastigheter-4 944-4 944
Outnyttjade underskottsavdrag1 0661 066
Obeskattade reserver-2 052-2 052
Uppskjuten skatteskuld (netto)4 094-328 961-324 867
Moderbolaget 2021-12-13Uppskjuten skattefordranUppskjuten skatteskuldNetto
Väsentliga temporära skillnader   
Balanslåneposter2 5502 550
Skillnad mellan bokföringsmässiga och   
skattemässiga avskrivningar-43 910-43 910
Skillnad mellan bokföringsmässiga och   
skattemässiga anskaffningsvärden-251 465-251 465
Uppskrivning av fastigheter-4 862-4 862
Uppskjuten skatteskuld (netto)2 550-300 237-297 687
Moderbolaget 2020-12-31Uppskjuten skattefordranUppskjuten skatteskuldNetto
Väsentliga temporära skillnader   
Balanslåneposter3 0283 028
Skillnad mellan bokföringsmässiga och   
skattemässiga avskrivningar-48 257-48 257
Skillnad mellan bokföringsmässiga och   
skattemässiga anskaffningsvärden-244 101-244 101
Uppskrivning av fastigheter-4 944-4 944
Outnyttjade underskottsavdrag364364
Uppskjuten skatteskuld (netto)3 392-297 302-293 910

Not 27 – Skulder till kreditinstitut

Koncernen och moderbolaget2021-12-312020-12-31
Kapitalbindningtid t o m 20212 355 000
Kapitalbindningtid t o m 20221 200 000900 000
Kapitalbindningtid t o m 2023500 000500 000
Kapitalbindningtid t o m 2024750 000750 000
Kapitalbindningtid t o m 2025500 000991 000
Kapitalbindningtid t o m 2026491 000
Summa3 441 0005 496 000
Koncernen och moderbolaget
Räntebärande skulder uppgår totalt till 3 441 000 tkr i koncernen och i moderbolaget. För säkring av lån med rörlig ränta har avtal avseende ränteswappar tecknats till ett nettobelopp om 3 100 000 samt räntetak för 5 500 000 som har en kvarvarande löptid på cirka 1,5-6,0 år. Fast räntesats enligt ränteswapavtalen varierar mellan 0,09 % och 4,11 %. Rörlig ränta är baserad på Stibor 90 dagar och justeras var tredje månad.
Koncernen och moderbolaget2021-12-312020-12-31
Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande:  
Kontrakt med  positiva verkliga värden:  
Ränteswappar43 62714 431
Cappar43 6717 998
Kontrakt med  negativa verkliga värden:  
Ränteswappar-25 527-58 060
Summa61 771-35 631

Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncern2021-12-312020-12-31
Upplupna räntekostnader3 0535 875
Förutbetalda hyresintäkter111 190130 491
Upplupna personalkostnader10 46113 699
Upplupna underhållskostnader2 60317 800
Övriga poster12 8896 025
Summa140 196173 890
Moderbolaget2021-12-312020-12-31
Upplupna räntekostnader3 0535 875
Förutbetalda hyresintäkter93 407110 722
Upplupna personalkostnader9 22812 329
Upplupna underhållskostnader1 86117 058
Övriga poster9 3723 813
Summa116 921149 797

Not 29 – Likvida medel

Koncernen2021-12-312020-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:  
Kassamedel379
Banktillgodohavanden22 52811 100
Tillgodohavande på koncernkonto192 687273 441
Summa215 252284 550
Moderbolaget2021-12-312020-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:  
Kassamedel379
Banktillgodohavanden11 98011 101
Tillgodohavande på koncernkonto149 138257 167
Summa161 155268 277

Not 30 – Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Koncernen20212020
Avskrivningar233 508217 859
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar-7 171
Rearesultat försäljning av fastigheter-1 921 494-1 634
Resultatandelar i intresseföretag-9 072
Förändring av avsättningar-4631 465
Utrangering av del av byggnad7 280
Utrangering, vinst / förlust vid försäljning av inventarier-172-419
Summa-1 697 693217 380
Moderbolaget20212020
Avskrivningar196 403185 967
Rearesultat försäljning av fastigheter30 766-1 634
Förändring av avsättningar-4631 465
Utrangering av del av byggnad7 280
Utrangering, vinst / förlust vid försäljning av inventarier-173-425
Summa226 533192 653

Not 31 – Koncernuppgifter

Bolaget är helägt dotterföretag till Linköpings Stadshus AB, org nr 556706-9793 med säte i Linköping, som i sin tur ägs av Linköpings kommun.

Inköp och försäljning inom koncernen

Av koncernens totala kostnader utgjorde 225 955 (232 457) inköp från Linköpings Stadshus-koncernen vilket motsvarar 21,2 (21,1) % av koncernens rörelsekostnader.

Not 32 – Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Koncernen2021-12-312020-12-31
Ställda säkerheter  
Pantbrev i fastigheter402 095
Summa402 095
   
Eventualförpliktelser  
Garantifond i Fastigo1 8611 771
Summa1 8611 771
Moderbolaget2021-12-312020-12-31
Ställda säkerheter  
Pantbrev i fastigheter402 095
Summa402 095
   
Eventualförpliktelser  
Garantifond i Fastigo1 7091 608
Summa1 7091 608

Not 33 – Förslag till vinstdisposition

Moderbolaget 
Balanserade vinstmedel3 259 543 757
Årets resultat14 982 677
Summa3 274 526 434

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel, 3 274 526 434 kronor disponeras enligt följande:

Moderbolaget 
Utdelning (3 680 000 aktier * 17,94 kronor)66 019 200
Balanseras i ny räkning3 208 507 234
Summa3 274 526 434
Linköping den 28 februari 2022
Astrid Brissman
Ordförande
Jan Österlind
Vice ordförande
Pegos Celentini Torbjörn Nibelius Gun Djerf
Christer Johansson Kent Valtersson Anna Larsson
Stefan Bogren Maria Moraes Leif Bronsén
Eva Kaneklev
Arbetstagarrepresentant
Fredrik Törnqvist
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 mars 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

Jonas Leek

Auktoriserad revisor

Emma Ingefjord

Auktoriserad revisor